Uroda

EISENBERG PARIS PRZEDSTAWIA NOWĄ ODSŁONĘ KOLEKCJI PERFUM THE SECRETS

EISENBERG PARIS PRZEDSTAWIA NOWĄ ODSŁONĘ, UWIELBIANEJ I ZNANEJ DOTYCHCZAS POD NAZWĄ THE LATIN ORIENTALS, KOLEKCJI PERFUM THE SECRETS: TE ZAPACHY STWORZONO Z MYŚLĄ O DOCHOWANIU TAJEMNICY… PEWNE SEKRETY SĄ ZBYT CENNE, BY JE ZDRADZIĆ. ZNAJDUJĄ ONE SWÓJ UPUST W ZAPACHACH, PODKREŚLAJĄC CHARAKTER TYCH, KTÓRZY JE NOSZĄ. NIEŚMIAŁO SZEPTANE TAJEMNICE I GŁĘBOKO SKRYWANE PRAWDY, CIEŃ RYSUJĄCY SIĘ NA TLE ŚWIATŁA, WIZJA BEZKRESU WIECZNOŚCI I ULOTNOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚCI –  O TYM WSZYSTKIM MÓWIĄ PERFUMY Z KOLEKCJI THE SECRETS. SĄ SPOKOJNE, WYRAFINOWANE, ZMYSŁOWE, MOCNE I KRUCHE TAK JAK NASZE NAJGŁĘBSZE SEKRETY.

 

THE SECRETS EISENBERG Paris

THE SECRETS EISENBERG Paris

Nie­któ­re sekre­ty są jak klu­cze otwie­ra­ją­ce nasze naj­głęb­sze emo­cje, inne są jak ulot­ne cie­nie, pogrą­ża­ją­ce nas w otchła­ni nie­zna­ne­go” – José Eisen­berg

José i Edmond Eisen­berg opra­co­wa­li „The Secrets Col­lec­tion”, fan­ta­zję snu na jawie, w któ­rej moż­na błą­dzić wśród har­mo­nii i inten­syw­no­ści kolo­rów oraz zapa­chów ogro­du, ode­tchnąć pod roz­gwież­dżo­nym nie­bem lub zadu­mać się nad pięk­nem pustyn­nych kra­jo­bra­zów. Cha­rak­te­ry­stycz­ny zapach każ­de­go z fla­ko­nów The Secrets otwie­ra wro­ta do tajem­ni­cze­go świa­ta, peł­ne­go tysiąc­let­nich tra­dy­cji i szla­chet­nych mate­ria­łów, ofe­ru­jąc klucz do zmy­sło­wo­ści, har­mo­nii i doznań nie z tej ziemi.

THE SECRETS

Z bez­kre­su skład­ni­ków powsta­je sub­tel­na rów­no­wa­ga każ­de­go zapa­chu… róża – kró­lo­wa kwia­tów, jaśmin – król nocy, kwiat osman­tu­sa – sym­bol miło­ści i roman­su, gra­ją na żywio­ło­wej woni porzecz­ki, śliw­ki i ber­ga­mot­ki. Przy­pra­wy, takie jak wani­lia, kar­da­mon, różo­we jago­dy, sza­fran, kmi­nek i pieprz mie­sza­ją się deli­kat­nie z oudem, san­da­łem, cedrem, paczu­lą i pali­san­drem. Żywi­ce i bal­sa­micz­ne nuty uwal­nia­ne przez lab­da­num, kadzi­dło, mir­rę, ben­zo­es i bursz­tyn, kon­tra­stu­ją z mięk­ki­mi i aksa­mit­ny­mi nuta­mi piżma.

ODKRYJ SEKRETY UKRYTE ZA TAJEMNICZYM NUMEREM

Nume­ry od I do VIII repre­zen­tu­ją głę­bo­ko skry­wa­ne tajem­ni­ce… Jaki jest Twój sekret? Przed­sta­wia­my 4 nowe zapa­chy w kolek­cji – SECRET VII i SECRET VIII – każ­dy w wer­sji dla kobiet i dla mężczyzn.

SECRET VII VELOURS DE NUIT

SECRET VII VELOURS DE NUIT

SECRET VII VELOURS DE NUIT

 (dam­skie, rodzi­na: drzewno-żywiczna)

Jak pre­lu­dium do pory­wa­ją­cej opo­wie­ści, skó­rza­ne nuty z odro­bi­ną różo­we­go pie­przu zachwy­ca­ją na począt­ku swo­ją intry­gą. Następ­nie deli­kat­nie zrów­no­wa­żo­ne bukie­tem róż, ujaw­nia­ją wyra­fi­no­wa­ne, kocie pod­ło­że. W ser­cu zapa­chu deli­kat­na zmy­sło­wość wani­lii mie­sza się deli­kat­nie z osza­ła­mia­ją­cą paczu­lą. Ele­men­ty żywi­cy wzbo­ga­co­ne o nuty piż­ma inten­sy­fi­ku­ją wyra­zi­stą tajem­ni­czość zapa­chu, przy­wo­łu­jąc wspo­mnie­nia cza­ru­ją­cej nocy.

NUTY GŁOWY:

skó­rza­ne nuty, różo­wy pieprz, róża

NUTY SERCA:

wani­lia, paczu­la

NUTY BAZY:

żywi­ca, drze­wo san­da­ło­we, lab­da­num, piżmo

SECRET VII ÉCHO LUMINEUX

SECRET VII ÉCHO LUMINEUX

SECRET VII ÉCHO LUMINEUX

(męskie, rodzi­na: szyprowo-kwiatowa)

Lśnią­cy i wyszu­ka­ny, Echo Lumi­neux roz­brzmie­wa jak obiet­ni­ca wiecz­no­ści. Na powierzch­nię uwal­nia się inten­syw­na kom­po­zy­cja Czar­nej porzecz­ki i Ber­ga­mot­ki, któ­rej towa­rzy­szą aksa­mit­ne tony kwia­tu Osman­tu­sa. Zapach roz­pro­mie­nia się i roz­bły­ska w tęt­nią­cym życiem ser­cu kwia­tów Jaśmi­nu i Róży. Kre­mo­we nuty Drze­wa san­da­ło­we­go i Paczu­li utrzy­mu­ją się w intym­nej zmy­sło­wo­ści: apo­te­oza olśnie­wa­ją­ce­go szy­pro­we­go zapa­chu trwa­ją­ce­go od same­go rana aż po zmierzch.

NUTY GŁOWY:

ber­ga­mot­ka, czar­na porzeczka

NUTY SERCA:

róża, kwiat osman­tu­sa, jaśmin

NUTY BAZY:

drze­wo san­da­ło­we, paczu­la, mech, piżmo

SECRET VIII SOUFFLE DU DÉSIR

SECRET VIII SOUFFLE DU DÉSIR

SECRET VIII SOUFFLE DU DÉSIR

 (dam­skie, rodzi­na: orientalno-żywiczna)

Żywio­ło­wy i zmy­sło­wy „Souf­fle du Désir” to zapach, któ­ry uosa­bia wdzięk i tajem­ni­czość ujmu­ją­cej kobie­ty. Otwie­ra­jąc się aksa­mit­ny­mi nuta­mi śliw­ki, pod­kre­ślo­nej pikant­nym aro­ma­tem sza­fra­nu, otu­lo­nej cie­płem czyst­ka w ser­cu zapa­chu. W wyszu­ka­nym szep­cie, muśnię­tym deli­kat­no­ścią paczu­li, łako­me, jedwa­bi­ste nuty wani­lii odkry­wa­ją łoże san­da­łow­ca i sub­li­mu­ją ten żywicz­ny elik­sir odważ­nym, ujmu­ją­cym tchem.

NUTY GŁOWY:

śliw­ka, sza­fran, kadzidło

NUTY SERCA:

paczu­la, czy­stek, róża

NUTY BAZY:

wani­lia, ambra, drze­wo sandałowe

SECRET VIII DE LUMIÈRE ET D’OMBRE

SECRET VIII DE LUMIÈRE ET D’OMBRE

SECRET VIII DE LUMIÈRE ET D’OMBRE

(męskie, rodzi­na: kwia­to­wo- piżmowa)

Kom­po­zy­cja zapa­cho­wa peł­na duali­zmu, sta­no­wią­ca opo­wieść pomię­dzy bla­skiem świa­tła i głę­bią cie­nia. Pikant­ne nuty kar­da­mo­nu roz­bu­dza­ją skó­rza­stą i aksa­mit­ną pale­tę osman­tu­sa, oświe­tla­jąc szla­chet­ne i nie­za­leż­ne ser­ce iry­sa. Uwy­dat­nio­ny cza­ru­ją­cym i zmy­sło­wym akcen­tem piżma
i drze­wa san­da­ło­we­go u pod­sta­wy, elik­sir ten olśnie­wa swą ele­gan­cją i nie­wy­mu­szo­nym wdzię­kiem. Odkryj enig­ma­tycz­ne sekre­ty i zanurz się w tajemnicy!

NUTY GŁOWY:

 różo­wy pieprz, kardamon

NUTY SERCA:

osman­tus, fio­łek, irys

NUTY BAZY:

drze­wo san­da­ło­we, piżm

KOLEKCJA THE SECRETS:

Per­fu­my dla kobiet:

Secret I – Rose Talisman

Secret II – Jar­din des Sens

Secret III – Voile de Chypre

Secret IV – Ritu­el d’Orient

Secret V – Ambre d’Orient

Secret VI – Cuir d’Orient

Secret VII – Velo­urs de Nuit

Secret VIII – Souf­fle du Desir

Per­fu­my dla mężczyzn:

Secret I – Palis­san­dre Noir

Secret II – Bois Precieux

Secret III – Pat­cho­uli Noble

Secret IV – Ritu­el d’Orient

Secret V – Ambre d’Orient

Secret VI – Cuir d’Orient

Secret VII – Echo Lumineux

Secret VIII – De Lumie­re et d’Ombre

Wszyst­kie pro­duk­ty EISENBERG Paris dostęp­ne są sta­cjo­nar­nie w SEPHORA i na sephora.pl.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Vers-24 subiektywnie – TOP 5 produktów marki Eisenberg

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Moc peptydów i ceramidów w trosce o młodszą skórę - nowe produkty EISENBERG Paris

Peł­na bla­sku, pro­mien­na i zdro­wa skó­ra to jed­na z oznak mło­do­ści. Po 30 roku życia, aby zacho­wać jędr­ną i młod­szą skó­rę do codzien­nej pie­lę­gna­cji szcze­gól­nie war­to włą­czyć dwa klu­czo­we skład­ni­ki: pep­ty­dy i cera­mi­dy.  Cera­mi­dy to…
Więcej