Uroda

JAN BARBA przestawia nowy zapach – ANTEA

Centrum miasta, lipcowy, sobotni poranek. Młoda kobieta w czerwonej sukni wraca do domu. Po drodze przystaje przy witrynach zamkniętych sklepów, butików i pracowni rzemieślniczych. W końcu znajduje otwarte drzwi niewielkiej perfumerii niedaleko głównej ulicy. Wychodząc z niej, pozostawia za sobą świeżość poranka, elegancję nocnej kreacji i tajemniczy zapach. Poznajcie ANTEĘ.

JAN BARBA przestawia nowy zapach - ANTEA

JAN BARBA prze­sta­wia nowy zapach – ANTEA

ANTEA to luk­su­so­wa i wyra­fi­no­wa­na woda toa­le­to­wa dla odważ­nych, któ­ra łączy w sobie ponad­cza­so­wą ele­gan­cję z nowo­cze­snym sty­lem. Przy­cią­ga uwagę
i nada­je ton swo­im głę­bo­kim, trwa­łym aromatem.

Inspi­ra­cją do powsta­nia zapa­chu był obraz „Antea”, wło­skie­go arty­sty Par­mi­gia­ni­no. Przed­sta­wia on mło­dą kobie­tę o wyra­fi­no­wa­nej uro­dzie. Arty­sta uka­zał kobie­tę w sub­tel­ny spo­sób, z deli­kat­ny­mi rysa­mi twa­rzy, ele­ganc­ko uło­żo­ny­mi wło­sa­mi i łagod­nym spoj­rze­niem. Ubra­na w pięk­ną ozdob­ną suk­nię co pod­kre­śla jej sta­tus społeczny
i wyra­fi­no­wa­ny gust. Cała kom­po­zy­cja ema­nu­je spo­ko­jem i har­mo­nią, nada­jąc obra­zo­wi nie­zwy­kłą ele­gan­cję i wdzięk. Antea jest czę­sto postrze­ga­na jako iko­na kobie­cej urody
i wdzię­ku w malar­stwie renesansowym.

Woda toa­le­to­wa ANTEA zosta­ła stwo­rzo­na tak, aby odzwier­cie­dlić te same cechy: sub­tel­ność, ele­gan­cję i ponad­cza­so­we pięk­no” - mówi Bar­tosz Puzio, twór­ca zapa­chu i „nos” JAN BARBA.

To zapach dla osób, któ­re pra­gną wyra­żać swo­ją wyjąt­ko­wość i zmy­sło­wość. Zapach, któ­ry pozo­sta­je w pamię­ci, tak jak obraz Antei pozo­sta­je na płót­nie, nie­za­po­mnia­ny i pełen wdzięku”.

Bartosz Puzio/ JAN BARBA

Bar­tosz Puzio/ JAN BARBA

ANTEA dołą­czy­ła do rodzi­ny wód toa­le­to­wych (eau de toilet­te | EDT), obok zapa­chów AIYOKU i OLYMPIA. Two­rzo­ne przez Bar­to­sza Puzio wody toa­le­to­we są lek­kie, subtelne
i pięk­nie otu­la­ją zmy­sły wyjąt­ko­wy­mi aro­ma­ta­mi, dostar­cza­jąc uni­kal­nych doznań olfaktorycznych.

AIYOKU łączy w sobie świe­żość cytru­so­wych nut z drzew­ny­mi, mcho­wy­mi tona­mi, nato­miast OLYMPIA to owo­co­wo-kwia­to­wa kom­po­zy­cja, łączą­ca soczy­ste owo­ce z alde­hy­da­mi i deli­kat­ny­mi kwia­to­wy­mi akcen­ta­mi. Dzię­ki lek­kiej for­mu­le EDT świet­nie spraw­dza­ją się zwłasz­cza latem, pozo­sta­wia­jąc deli­kat­ną, świe­żą pro­jek­cję zapachu.

Zapra­sza­my do odkry­cia nowe­go zapa­chu ANTEA oraz pozo­sta­łych per­fum z kolek­cji JAN BARBA, któ­re są dostęp­ne w autor­skiej buti­ko­wej per­fu­me­rii przy ul. Koper­ni­ka 25 w War­sza­wie. War­to wejść do świa­ta JAN BARBA i poznać kom­po­zy­cje, któ­re są hoł­dem dla ele­gan­cji, zmy­sło­wo­ści i ponad­cza­so­we­go piękna.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Pielęgnacja skóry głowy to klucz do zdrowych i pięknych włosów

Komentarze

komentarzy