Uroda

Pielęgnacja skóry głowy to klucz do zdrowych i pięknych włosów

Pielęgnacja włosów zaczyna się skóry głowy. Wystarczy pamiętać o kilku prostych wskazówkach, aby cieszyć się zdrowymi, lśniącymi i pachnącymi włosami. 

Dba­nie o skó­rę gło­wy jest sekre­tem zdro­wych i pięk­nych wło­sów. Nale­ży pamię­tać, że jest to miej­sce, w któ­rym wło­sy rosną i z któ­re­go czer­pią wszyst­kie nie­zbęd­ne skład­ni­ki odżyw­cze. Mark Con­stan­ti­ne, zało­ży­ciel mar­ki Lush, któ­ry z zawo­du jest try­cho­lo­giem, dosko­na­le wie jak waż­na w pie­lę­gna­cji jest skó­ra gło­wy. Dla­te­go też zdo­by­tą wie­dzę i doświad­cze­nie od wie­lu lat wyko­rzy­stu­je do two­rze­nia wyjąt­ko­wych pro­duk­tów do pie­lę­gna­cji wło­sów i skó­ry głowy.

6 wskazówek dla zdrowej skóry głowy i pięknych włosów:

  1. Peeling, masaż i dogłęb­ne oczysz­cza­nie solą morską

Raz w tygo­dniu war­to dokład­nie oczy­ścić skó­rę gło­wy. Gro­ma­dzą­ce się pozo­sta­ło­ści po pro­duk­tach do sty­li­za­cji, sebum i zanie­czysz­cze­nia mogą powo­do­wać nad­mier­ne prze­tłusz­cza­nie się i mato­wy wygląd wło­sów. Peeling szam­po­nem z gru­bo­ziar­ni­stą solą mor­ską posia­da­ją­cą wła­ści­wo­ści anty­sep­tycz­ne, dogłęb­nie oczysz­cza, a w połą­cze­niu z masa­żem pobu­dza krą­że­nie krwi, nie­zbęd­ne do wzro­stu zdro­wych i moc­nych wło­sów.  

Rehab Salty to enzymatyczny szampon z orzeźwiającą, regenerującą miętą. Świeże soki z kiwi, ananasa i mango zapewniają całkowity detoks skóry głowy i włosów, usuwając zanieczyszczenia i nadmiar sebum. Natomiast ręcznie zbierana, gruboziarnista sól morska doskonale sprawdzi się do peelingu i dokładnego oczyszczenia skóry głowy.

Rehab Sal­ty to enzy­ma­tycz­ny szam­pon z orzeź­wia­ją­cą, rege­ne­ru­ją­cą mię­tą. Świe­że soki z kiwi, ana­na­sa i man­go zapew­nia­ją cał­ko­wi­ty detoks skó­ry gło­wy i wło­sów, usu­wa­jąc zanie­czysz­cze­nia i nad­miar sebum. Nato­miast ręcz­nie zbie­ra­na, gru­bo­ziar­ni­sta sól mor­ska dosko­na­le spraw­dzi się do peelin­gu i dokład­ne­go oczysz­cze­nia skó­ry głowy.

  1. Obni­że­nie tem­pe­ra­tu­ry wody

Gorą­cy prysz­nic jest relak­su­ją­cy, ale za wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra wody może przy­czy­nić się do podraż­nie­nia skó­ry gło­wy, wywo­łać swę­dze­nie i pozba­wić skó­rę zbyt dużej ilo­ści natu­ral­nych olej­ków. Obni­że­nie tem­pe­ra­tu­ry wody lub skró­ce­nie cza­su pod prysz­ni­cem pozwo­li zadbać o skó­rę gło­wy, jed­no­cze­śnie oszczę­dza­jąc wodę i energię!

  1. Czer­pa­nie z natury

Ist­nie­je wie­le natu­ral­nych skład­ni­ków, któ­re pozy­tyw­nie wpły­wa­ją na skó­rę gło­wy. Roz­ma­ryn jest dosko­na­łym sprzy­mie­rzeń­cem w wal­ce z nad­mia­rem sebum, mię­ta i cyna­mon pobu­dza­ją krą­że­nie i przy­czy­nia­ją się do wzro­stu wło­sów, a sól mor­ska ma wła­ści­wo­ści oczysz­cza­ją­ce.  War­to rów­nież wybie­rać pro­duk­ty zawie­ra­ją­ce skład­ni­ki toni­zu­ją­ce, aby przy­wró­cić rów­no­wa­gę skó­ry gło­wy i przy­go­to­wać ją do następ­ne­go eta­pu pie­lę­gna­cji. 

Szampon w kostce New zawiera mieszankę składników idealnych do pielęgnacji przetłuszczającej się skóry głowy. Rozmaryn, stymulująca pokrzywa, mięta pieprzowa, goździki i cynamon pobudzają krążenie krwi, jednocześnie przyspieszając wzrost włosów. 

Szam­pon w kost­ce New zawie­ra mie­szan­kę skład­ni­ków ide­al­nych do pie­lę­gna­cji prze­tłusz­cza­ją­cej się skó­ry gło­wy. Roz­ma­ryn, sty­mu­lu­ją­ca pokrzy­wa, mię­ta pie­przo­wa, goź­dzi­ki i cyna­mon pobu­dza­ją krą­że­nie krwi, jed­no­cze­śnie przy­spie­sza­jąc wzrost włosów.

  1. Nawil­że­nie

To nie­zbęd­ny krok w każ­dej ruty­nie pie­lę­gna­cyj­nej. Korzy­sta­nie z urzą­dzeń do sty­li­za­cji wło­sów, czy wyko­rzy­sty­wa­nie wie­lu kosme­ty­ków może wysu­szać skó­rę gło­wy. Chcąc tego unik­nąć war­to sto­so­wać pro­duk­ty o wła­ści­wo­ściach nawil­ża­ją­cych.   

Superbalm działa nawilżająco dzięki woskowi różanemu, natomiast wosk candelilla chroni skórę i zatrzymuje wilgoć. Ponadto łagodzi podrażnienia, równoważąc skórę olejkami z lawendy i uspokajającego rumianku. W zależności od potrzeb skóry można go stosować punktowo lub na całej powierzchni głowy.

Super­balm dzia­ła nawil­ża­ją­co dzię­ki wosko­wi róża­ne­mu, nato­miast wosk can­de­lil­la chro­ni skó­rę i zatrzy­mu­je wil­goć. Ponad­to łago­dzi podraż­nie­nia, rów­no­wa­żąc skó­rę olej­ka­mi z lawen­dy i uspo­ka­ja­ją­ce­go rumian­ku. W zależ­no­ści od potrzeb skó­ry moż­na go sto­so­wać punk­to­wo lub na całej powierzch­ni głowy.

  1. Koją­ce skład­ni­ki 

Zda­rza­ją się sytu­acje, w któ­rych skó­ra gło­wy potrze­bu­je wspar­cia i uko­je­nia. Jeśli poja­wi się nad­mier­na suchość czy łupież, war­to sko­rzy­stać z kosme­ty­ków zawie­ra­ją­cych deli­kat­ne skład­ni­ki takie jak róża czy nagie­tek, o dzia­ła­niu koją­cym i łago­dzą­cym. 

Szampon w kostce Soak and Float jest idealnym sprzymierzeńcem skóry głowy. Dzięki olejkowi cade o właściwościach przeciwzapalnych i przeciwbakteryjnych oczyszcza skórę głowy i łagodzi swędzenie, a róża i nagietek uspokajają i koją. 

Szam­pon w kost­ce Soak and Flo­at jest ide­al­nym sprzy­mie­rzeń­cem skó­ry gło­wy. Dzię­ki olej­ko­wi cade o wła­ści­wo­ściach prze­ciw­za­pal­nych i prze­ciw­bak­te­ryj­nych oczysz­cza skó­rę gło­wy i łago­dzi swę­dze­nie, a róża i nagie­tek uspo­ka­ja­ją i koją.

  1. Sty­mu­la­cja skó­ry głowy

Mię­ta ma dzia­ła­nie orzeź­wia­ją­ce i sty­mu­lu­ją­ce, dzię­ki temu popra­wia krą­że­nie i pobu­dza cebul­ki, a w rezul­ta­cie przy­spie­sza wzrost wło­sów. Podob­ne dzia­ła­nie ma rów­nież masaż, któ­ry war­to regu­lar­nie wyko­ny­wać, aby pobu­dzić skó­rę gło­wy. 

Roots to kuracja do skóry głowy, zawierająca napar ze świeżej mięty, olejek z mięty pieprzowej i olejek z mięty zielonej, które stymulują skórę głowy poprawiając krążenie. Odżywczy miód i oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia nawilżają włosy i koją skórę głowy.

Roots to kura­cja do skó­ry gło­wy, zawie­ra­ją­ca napar ze świe­żej mię­ty, ole­jek z mię­ty pie­przo­wej i ole­jek z mię­ty zie­lo­nej, któ­re sty­mu­lu­ją skó­rę gło­wy popra­wia­jąc krą­że­nie. Odżyw­czy miód i oli­wa z oli­wek z pierw­sze­go tło­cze­nia nawil­ża­ją wło­sy i koją skó­rę głowy.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Lush przedstawia nową kolekcję Magik

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Lush przedstawia nową kolekcję Magik

Magik to kolek­cja czte­rech, zupeł­nie nowych pro­duk­tów na bazie CBD, adap­to­ge­nów oraz grzy­bów, któ­re posia­da­ją wła­ści­wo­ści koją­ce i relak­su­ją­ce zarów­no cia­ło jak i umysł. To kosme­ty­ki, któ­re uzu­peł­nia­ją ist­nie­ją­cą już serię 4:20 z CBD w…
Więcej
Newsroom

Marka LUSH otwiera trzeci sklep w Polsce

Mar­ka Lush kon­ty­nu­uje swój roz­wój na pol­skim ryn­ku, otwie­ra­jąc trze­ci sklep, któ­ry będzie pierw­szym poza sto­li­cą. Wybór loka­li­za­cji padł na wyjąt­ko­we cen­trum han­dlo­we Manu­fak­tu­ra w Łodzi. Otwar­cie zapla­no­wa­no na pią­tek, 5 kwiet­nia o godzi­nie 12:30.…
Więcej
Uroda

Projekt polskich naukowców wśród 9 nominowanych do nagrody Lush Prize 2024 w kategorii "Science"

Nagro­da Lush Pri­ze powsta­ła w 2012 roku w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Jest to efekt współ­pra­cy pomię­dzy fir­mą kosme­tycz­ną Lush i gru­pą badaw­czą Ethi­cal Con­su­mer. Oba pod­mio­ty od wie­lu lat wal­czą o zakoń­cze­nie testów na zwie­rzę­tach. Nagroda…
Więcej