Uroda

SEYSSO Basic Color Beauty Collection

Poznaj SEYSSO Basic Color Beauty Collection, nową serię szczoteczek, która odmieni Twoją codzienną rutynę pielęgnacyjną. Zaawansowana technologia soniczna SEYSSO, teraz wzbogacona o funkcję Dynamic Clean Technology (DCT), z jeszcze większą dokładnością wspiera codzienną higienę jamy ustnej i zębów, precyzyjnie docierając do trudno dostępnych miejsc. Dodatkowo, dzięki nowej odsłonie szczoteczki i jej rozbudowanej wersji ze zmienną końcówką do twarzy SEYSSO Color Face Brush, urządzenie pozwala zadbać o stan cery.

Poznaj SEYSSO Basic Color Beauty Collection,

SEYSSO Basic Color Beau­ty Collection

Wybierz swój ulu­bio­ny kolor spo­śród trzech sty­lo­wych odcie­ni: Sto­ne Beige, Aqua Grey i Misty Rose i ciesz się zdro­wym uśmie­chem oraz pro­mien­ną skó­rą każ­de­go dnia z SEYSSO Basic Color Beau­ty Collection.

W dzi­siej­szym zabie­ga­nym świe­cie coraz wię­cej osób poszu­ku­je roz­wią­zań, któ­re nie tyl­ko uła­twia­ją codzien­ną ruty­nę pie­lę­gna­cyj­ną, ale rów­nież pod­no­szą jej efek­tyw­ność. Obec­ne tren­dy w pie­lę­gna­cji sku­pia­ją się na wyko­rzy­sta­niu nowo­cze­snych tech­no­lo­gii pozwa­la­ją­cych na lep­sze rezul­ta­ty w krót­szym cza­sie. Tech­no­lo­gie, któ­re wkra­cza­ją do naszej codzien­no­ści – takie jak sonicz­ne szczo­tecz­ki – zysku­ją na popu­lar­no­ści dzię­ki swo­jej sku­tecz­no­ści w utrzy­ma­niu zdro­wia zębów i jamy ust­nej, a tak­że w widocz­nej popra­wie kon­dy­cji skó­ry. Zestaw SEYSSO Basic Color Beau­ty Col­lec­tion to ide­al­na opcja dla tych, któ­rzy pra­gną połą­czyć zaawan­so­wa­ną pielęgnację
z ele­ganc­kim desi­gnem. Do klu­czo­wych zalet nowej kolek­cji SEYSSO może­my zali­czyć kom­plek­so­we zasto­so­wa­nie urzą­dze­nia i kom­fort użyt­ko­wa­nia – zarów­no w domo­wej prze­strze­ni, jak i pod­czas wyjazdów.

Tech­no­lo­gia sonicz­na dla kom­plek­so­wej pielęgnacji

Szczo­tecz­ka z serii SEYSSO Basic Color Beau­ty Col­lec­tion wypo­sa­żo­na jest w trzy try­by pra­cy dosto­so­wa­ne do potrzeb każ­de­go użytkownika:

CLEAN: Ten tryb, wyko­nu­ją­cy do 82 000 ruchów sonicz­nych na minu­tę, jest idealny
do codzien­ne­go szczot­ko­wa­nia. Sku­tecz­nie usu­wa płyt­kę bak­te­ryj­ną, pozo­sta­wia­jąc zęby wygła­dzo­ne i lśniące.

SOFT: Zapro­jek­to­wa­ny dla osób z nad­wraż­li­wo­ścią zębów i deli­kat­ny­mi dziąsłami.
Tryb wyko­nu­je do 62 000 ruchów sonicz­nych na minu­tę. Deli­kat­niej­sze ruchy włó­kien nadal sku­tecz­nie oczysz­cza­ją zęby.

MASSAGE: Tryb pul­sa­cyj­ny, któ­ry zmie­nia tem­po mię­dzy 62 000 a 82 000 ruchów sonicz­nych na minu­tę. Ten tryb nie tyl­ko dokład­nie czy­ści zęby, ale rów­nież masu­je dzią­sła i jest ide­al­ny do codzien­ne­go masa­żu oraz oczysz­cza­nia twarzy.

Dyna­mic Cle­an Tech­no­lo­gy (DCT)

Nowa odsło­na szczo­te­czek SEYSSO Basic Color Beau­ty Col­lec­tion zosta­ła wzbo­ga­co­na o Dyna­mic Cle­an Tech­no­lo­gy (DCT), któ­ra wspo­ma­ga dzia­ła­nie pasty do zębów. DCT gene­ru­je mikro­bą­bel­ki pod­czas szczotkowania,
któ­re docie­ra­ją do nawet trud­no dostęp­nych miejsc mię­dzy zęba­mi, zapew­nia­jąc kom­plek­so­we czysz­cze­nie i wspo­ma­ga­jąc dzia­ła­nie skład­ni­ków aktyw­nych pasty.

Kom­plek­so­wa pie­lę­gna­cja twarzy

Zestaw SEYSSO Basic Color Beau­ty Col­lec­tion zawie­ra koń­ców­kę SEYSSO Color Face Brush wykoń­czo­ną sili­ko­no­wy­mi wypust­ka­mi. W połą­cze­niu z drga­nia­mi sonicz­ny­mi, koń­ców­ka ta
nie tyl­ko dokład­nie oczysz­cza twarz, ale rów­nież wspo­ma­ga cerę we wchła­nia­niu skład­ni­ków aktywnych
z kosme­ty­ków. SEYSSO Der­mo Sonic dzia­ła deli­kat­nie, nie naru­sza­jąc barie­ry hydro­li­pi­do­wej skó­ry, co czy­ni ją ide­al­nie dosto­so­wa­ną do codzien­ne­go użytku.

Kom­fort i wygoda

Szczo­tecz­ka z nowej kolek­cji SEYSSO Basic Color posia­da wbu­do­wa­ny dwu­mi­nu­to­wy timer,
któ­ry odmie­rza czas co 30 sekund, umoż­li­wia­jąc rów­no­mier­ne szczot­ko­wa­nie wszyst­kich czę­ści uzę­bie­nia. Wytrzy­ma­ły aku­mu­la­tor lito­wo-jono­wy zapew­nia do 6 tygo­dni pra­cy na jed­nym nała­do­wa­niu, a ergo­no­micz­ny kształt ręko­je­ści oraz mato­we wykoń­cze­nie zapew­nia­ją kom­fort użytkowania.

Zawar­tość zestawu

W zesta­wie SEYSSO Basic Color Beau­ty Col­lec­tion znajdziesz:

• 1 ręko­jeść szczoteczki

• 1 koń­ców­kę do zębów

• 1 koń­ców­kę do twarzy

• 1 sta­cję ładującą

• 1 instruk­cję obsłu­gi oraz kar­tę gwarancyjną

Cena: 289 zł

SEYSSO Basic Color Beau­ty Col­lec­tion to połą­cze­nie zaawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii z ele­ganc­kim desi­gnem, któ­re zapew­nia kom­plek­so­wą pie­lę­gna­cję zębów i skó­ry w jed­nym urzą­dze­niu. 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Pielęgnacja skóry głowy to klucz do zdrowych i pięknych włosów

Komentarze

komentarzy