Uroda

LIERAC SUMMER POP-UP w Elektrowni Powiśle

W miniony weekend, od 21 do 23 czerwca, Elektrownia Powiśle stała się miejscem wyjątkowego wydarzenia – LIERAC SUMMER POP-UP. Spotkanie z marką miało na celu promocję nowej gamy przeciwsłonecznej i posłonecznej SUNISSIME. Czterdzieści lat po stworzeniu pierwszych produktów do opalania, Lierac na nowo odkrywa legendarną gamę Sunissime, która dziś tworzy unikatową rutynę pielęgnacji przeciwsłonecznej dla wszystkich rodzajów skóry.

Marka kosmetyczna Lierac

LIERAC SUMMER POP-UP – spotkanie dla mediów i influencerów

W pią­tek, 21 czerw­ca jako pierw­si goście pop-up odwie­dzi­li przed­sta­wi­cie­le mediów i influ­en­ce­rzy. Uczest­ni­cy wyda­rze­nia mie­li oka­zję na pro­fe­sjo­nal­ną ana­li­zę skó­ry, testo­wa­nie nowo­ści z gamy SUNISSIME oraz indy­wi­du­al­ne kon­sul­ta­cje z eks­per­ta­mi mar­ki. Było to wyjąt­ko­we spo­tka­nie, szcze­gól­nie istot­ne z per­spek­ty­wy budo­wa­nia świa­do­mo­ści mar­ki i jej inno­wa­cyj­nych produktów.

POP-UP – doświadczenie konsumenckie 

Od piąt­ko­we­go popo­łu­dnia do nie­dzie­li, 21–23 czerw­ca, LIERAC SUMMER POP-UP stał się miej­scem peł­nym atrak­cji dla wszyst­kich miło­śni­ków pie­lę­gna­cji skó­ry. Inte­rak­tyw­ne stre­fy umoż­li­wi­ły uczest­ni­kom głęb­sze zro­zu­mie­nie dzia­ła­nia pro­duk­tów SUNISSIME m.in. aksa­mit­ne­go bal­sa­mu do cia­ła z fil­trem SPF 30 i 50+, ochron­nej emul­sji do twa­rzy i dekol­tu SPF 30 i 50+ oraz jedwa­bi­ste­go olej­ku do cia­ła SPF 30. 

Marka kosmetyczna Lierac

Wraz z nadej­ściem pierw­szych dni waka­cji, licz­ba sło­necz­nych dni spra­wia, że musi­my jesz­cze bar­dziej sku­pić się na foto­pro­tek­cji i zdro­wiu naszej skó­ry.Dla­te­go zale­ża­ło nam na stwo­rze­niu miej­sca w któ­rym nasz kon­su­ment może odkryć port­fo­lio Lie­rac poza punk­tem sprze­da­ży, ale tak­że zba­dać skó­rę, czy zaczerp­nąć pro­fe­sjo­nal­nej der­mo­kon­sul­ta­cji, by wzmoc­nić świa­do­mość ochro­ny prze­ciw­sło­necz­nej. Ponad­to chcie­li­śmy zbli­żyć kon­su­men­ta do mar­ki i dać mu prze­strzeń do nie­ogra­ni­czo­ne­go testo­wa­nia, pozna­wa­nia naszych pro­duk­tów w praw­dzi­wie let­niej atmos­fe­rze, waka­cyj­ne­go słoń­ca w wiel­ko­miej­skim zgieł­ku – co jak potwier­dzi­ła fre­kwen­cja uda­ło nam się osią­gnąć” – mówi Edy­ta Lauks, Dyrek­tor Mar­ke­tin­gu Lierac.

Marka kosmetyczna Lierac Marka kosmetyczna Lierac Marka kosmetyczna Lierac Marka kosmetyczna Lierac Marka kosmetyczna Lierac Marka kosmetyczna Lierac

Tekst/zdjęcia:materiały pra­so­we

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ PO WAKACJACH?

Komentarze

komentarzy