Uroda

Naturalne, wegańskie kosmetyki w &Other Stories 

Już jesie­nią w &Other Sto­ries praw­dzi­wa rewo­lu­cja kosme­tycz­na dla naszej skó­ry, ale i pla­ne­ty oraz zwie­rząt. W ofer­cie popu­lar­nej mar­ki poja­wi się bowiem linia wyjąt­ko­wych, natu­ral­nych i wegań­skich kosme­ty­ków.  Kolek­cję dzie­wię­ciu kosme­ty­ków powsta­łych spe­cjal­nie w…

Więcej
ModaNewsroom

Eklektyczna i eteryczna kolekcja kapsułowa & Other Stories

Pierw­sze let­nie dłu­gie dni i cie­płe wie­czo­ry – z myślą o nich & Other Sto­ries stwo­rzy­ło praw­dzi­wie wio­sen­no – let­nią, eks­klu­zyw­ną kolek­cję kap­su­ło­wą, skła­da­ją­cą się z sied­miu sukie­nek, jed­ne­go zesta­wu i kobie­cej mary­nar­ko – sukienki.…

Więcej
ModaNewsroom

„Jej obraz, jej historia” - &Other Stories inspiruje w Dniu Kobiet

Mar­ka &Other Sto­ries stwo­rzo­na przez nie­wiel­ką gru­pę pro­jek­tan­tów, od same­go począt­ku pra­gnie zapew­nić kobie­tom wol­ność i moż­li­wość wyra­ża­nia sie­bie poprzez ubra­nia. Trzy wyjąt­ko­we ate­lier: Los Ange­les, Sztok­holm i Paryż ofe­ru­je nie tyl­ko ubra­nia, buty i…

Więcej
ModaNewsroom

& Other Stories i Giorgia Lupi zmieniają bazy danych 
w kolekcję ubrań

Mar­ka & Other Sto­ries i artyst­ka Gior­gia Lupi sta­nę­ły przed nie­ma­łym wyzwa­niem: jak nadać zbio­rom bez­oso­bo­wych infor­ma­cji ludz­ką twarz? Dzię­ki spe­cjal­nej kolek­cji ubrań każ­da kobie­ta może opo­wie­dzieć histo­rie trzech wiel­kich naukow­ców – mate­ma­tycz­ki, kon­ser­wa­tor­ki przyrody…

Więcej
MakijażUroda

Nowe palety cieni do powiek & Other Stories

Nowe pale­ty cie­ni do powiek & Other Sto­ries skom­po­no­wa­no z aksa­mit­nych barw, któ­re pozwa­la­ją two­rzyć róż­no­rod­ne połą­cze­nia inspi­ro­wa­ne natu­rą.  Ofer­ta kosme­ty­ków kolo­ro­wych & Other Sto­ries nie­ustan­nie powięk­sza się o nowe pro­duk­ty, któ­re poma­ga­ją klient­kom marki…

Więcej
ModaNewsroom

& Other Stories 
przedstawia kolekcję 
Sandry Andreis

Nowa kolek­cja kap­su­ło­wa & Other Sto­ries rzu­ca świa­tło na wyjąt­ko­wy styl szwedz­kiej aktor­ki i woka­list­ki San­dry Andre­is. Na swo­im nowym albu­mie San­dra rein­ter­pre­tu­je pięć kla­sycz­nych prze­bo­jów i odświe­ża m.in. „The Lady is a Tramp” Franka…

Więcej
ModaNewsroom

&Other Stories wita lato weselną kolekcją

Cie­płe wie­czo­ry w gro­nie przy­ja­ciół, rodzin­ne brun­che na świe­żym powie­trzu, a tak­że okres wesel i let­nich even­tów… mar­ka &Other Sto­ries przy­go­to­wa­ła na te oka­zję spe­cjal­ną kolek­cję. Co w niej znaj­dzie­my? Sukien­ki o róż­nych dłu­go­ściach i krojach,…

Więcej
ModaNewsroom

&Other Stories przedstawia kampanię w stylu lat 70.

Mar­ka & Other Sto­ries świę­tu­je począ­tek 2019 roku nową kam­pa­nią w sty­lu lat 70. Wystę­pu­je w niej DJ-ka i muza świa­ta mody – Alix Brown. Na pla­nie sesji zdję­cio­wej podzie­li­ła się z nami swo­im zdaniem…

Więcej
ModaNewsroom

“Stand up & Stand out” - & Other Stories świętuje obecność kobiet we współczesnej komedii

Wśród zimo­we­go mro­zu, cho­in­ko­wych świa­teł i dłu­gich świą­tecz­nych wie­czo­rów, mar­ka & Other Sto­ries przed­sta­wia spe­cjal­ny show z udzia­łem gwiazd współ­cze­snej kome­dii: Apar­ny Nan­cher­li i Jen Kirk­man. Nakrę­co­ny w jed­nym z kul­to­wych teatrów Los Ange­les, występ…

Więcej
ModaNewsroom

Recykling i & Other Stories

Dzień Zie­mi, 22 kwiet­nia, to świet­na moty­wa­cja, aby zro­bić wio­sen­ne porząd­ki i oddać do wtór­ne­go wyko­rzy­sta­nia sta­re skar­pe­ty, zmę­czo­ne ręcz­ni­ki, nie­uży­wa­ne tek­sty­lia oraz puste­opa­ko­wa­nia po kosme­ty­kach & Other Sto­ries w skle­pie mar­ki. Zakaż­dą odda­ną rzecz,…

Więcej
ModaNewsroom

Wspólna kolekcja TOMS & Other Stories „One for One”

”Mar­ki TOMS i & Other Sto­ries są stwo­rzo­ne dla sie­bie! Ich wspól­na kolek­cja ma nie­zwy­kłą natu­ral­ność i pro­sto­tę, któ­ra tak dobrze wpi­su­je się w atmos­fe­rę Veni­ce Beach, LA. Zwłasz­cza teraz, kie­dy na świe­cie dzie­je się…

Więcej
ModaNewsroom

& Other Stories otwiera pierwszy sklep stacjonarny i sklep online w Polsce!

Mamy ogrom­ną przy­jem­ność poin­for­mo­wać, że & Other Sto­ries ogło­si­ło otwar­cie pierw­sze­go skle­pu w War­sza­wie, któ­re zapla­no­wa­ne jest na koniec 2016 roku. Sklep będzie mie­ścił się w Gale­rii Moko­tów – jed­nym z naj­mod­niej­szych miejsc na pla­nie miasta.

Więcej