Ciepłe wieczory w gronie przyjaciół, rodzinne brunche na świeżym powietrzu, a także okres wesel i letnich eventów… marka &Other Stories przygotowała na te okazję specjalną kolekcję. Co w niej znajdziemy?

& Other Stories sukienki na wesele

Sukien­ki o róż­nych dłu­go­ściach i kro­jach, ide­al­nych do róż­nych syl­we­tek, ele­ganc­kie kom­bi­ne­zo­ny o cie­ka­wych kon­struk­cjach, a tak­że gar­ni­tur z krót­ki­mi spoden­ka­mi. Hafty, koron­ki i jedwab to tyl­ko nie­któ­re akcen­ty z naj­now­szej, kap­su­ło­wej kolek­cji „Wed­ding”, w któ­rej nie zabrak­nie rów­nież akce­so­riów dopeł­nia­ją­cych sty­li­za­cje, jak toreb­ki na pasku czy koper­tów­ka z kora­li­ka­mi.

Kolek­cja „Wed­ding” utrzy­ma­na jest w iście let­nim kli­ma­cie. Kwia­to­we moty­wy, deli­kat­na pale­ta beży, odcie­ni różu czy błę­ki­tu przy­wo­dzą na myśl waka­cyj­ne wido­ki i bez­tro­skę.

&Other Sto­ries nie zapo­mnia­ło o kone­ser­kach kla­sy­ki i mini­ma­li­zmu. Głę­bo­kie, ele­ganc­kie granaty,czerń i biel to kolo­ry, któ­re dopeł­nia­ją całą serię i sta­no­wią ide­al­ną pod­sta­wę każ­dej gar­de­ro­by.

Tka­ni­ny wyko­rzy­sta­ne w kolek­cji kap­su­ło­wej to mię­dzy inny­mi pocho­dzą­cy z recy­klin­gu polie­ster czy mor­wo­wy jedwab. Każ­dy ele­ment linii został zapro­jek­to­wa­ny z miło­ści do pre­cy­zji i jako­ści, dzię­ki cze­mu będziesz mogła cie­szyć się nimi przez lata.

Ceny kształ­tu­ją się w gra­ni­cach od 200 zł za szal, do oko­ło 800 zł za sukien­kę.

& Other Stories sukienki na wesele & Other Stories sukienki na wesele & Other Stories sukienki na wesele & Other Stories sukienki na wesele & Other Stories sukienkanna wesele & Other Stories sukienki na wesele & Other Stories sukienka na wesele & Other Stories sukienki na wesele & Other Stories sukienki na wesele & Other Stories sukienki na wesele & Other Stories sukienki na wesele & Other Stories sukienki na wesele & Other Stories sukienki na wesele & Other Stories sukienki na weseleKolek­cja dostęp­na w skle­pach sta­cjo­nar­nych &Other Sto­ries i na stories.com od poło­wy kwiet­nia 2019 r.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Najpiękniejsze i najwygodniejsze kombinezony do yogi, które zmotywują Cię do ćwiczeń

Zamknię­te klu­by fit­ness i siłow­nie to żad­na wymów­ka przed wkro­cze­niem w Nowy Rok z nową ener­gią w posta­ci ćwi­czeń. Nie możesz prze­cież pozwo­lić, aby Two­je cele i posta­no­wie­nia zwią­za­ne z dba­niem o zdro­wie i syl­wet­kę…
Więcej
Uroda

Naturalne, wegańskie kosmetyki w &Other Stories 

Już jesie­nią w &Other Sto­ries praw­dzi­wa rewo­lu­cja kosme­tycz­na dla naszej skó­ry, ale i pla­ne­ty oraz zwie­rząt. W ofer­cie popu­lar­nej mar­ki poja­wi się bowiem linia wyjąt­ko­wych, natu­ral­nych i wegań­skich kosme­ty­ków.  Kolek­cję dzie­wię­ciu kosme­ty­ków powsta­łych spe­cjal­nie w…
Więcej
ModaNewsroom

Eklektyczna i eteryczna kolekcja kapsułowa & Other Stories

Pierw­sze let­nie dłu­gie dni i cie­płe wie­czo­ry – z myślą o nich & Other Sto­ries stwo­rzy­ło praw­dzi­wie wio­sen­no – let­nią, eks­klu­zyw­ną kolek­cję kap­su­ło­wą, skła­da­ją­cą się z sied­miu sukie­nek, jed­ne­go zesta­wu i kobie­cej mary­nar­ko – sukien­ki.…
Więcej