Marka & Other Stories świętuje początek 2019 roku nową kampanią w stylu lat 70. Występuje w niej DJ-ka i muza świata mody – Alix Brown. Na planie sesji zdjęciowej podzieliła się z nami swoim zdaniem na temat stylu retro, ulubioną muzyką oraz planami na nowy rok.

 

Alix Brown, & Other stories

Alix Brown uro­dzi­ła się w Atlan­cie, miesz­ka w Los Ange­les. Jej sła­bo­ścią jest styl lat 60. i 70. –zarów­no w muzy­ce, jak i w modzie. Posia­da też wy-jąt­ko­wy talent, by nada­wać retro kli­ma­tom wyjąt­ko­wo współ­cze­sne­go cha­rak­te­ru. W kam­pa­nii & Other Sto-ries Alix wystę­pu­je w wyso­ko spię­tych paskiem spodniach-dzwo­nach, w odcie­niach rdzy i błę­ki­tu, zapro­jek­to­wa­nych w ate­lier mar­ki w Los Ange­les.

Opisz swój styl jed­nym zda­niem.

Cathe­ri­ne Deneu­ve w „Pięk­no­ści Dnia” plus Pat­ty He- arst na kon­cer­cie Can.

Co naj­czę­ściej masz na sobie?

Lubię nosić wyszu­ka­ną apasz­kę i per­fu­my „Fra­cas” Rober­ta Piguet’a.

Masz sła­bość do kra­wiec­twa lat 60. i 70. Co w tych­cza­sach tak Cię inspi­ru­je?

Ludzie two­rzy­li wte­dy świat, któ­ry wyda­je mi się przy­jem­ny do życia i słu­cha­nia. Świat, w któ­rym muzy­ka i moda szły ze sobą w parze. Nie nosi­ło się rze­czy, któ­re po pro­stu były na cza­sie. Ubie­ra­no­się tak, by wyra­żać sie­bie. Jeśli dziew­czy­na w latach 60. zakła­da­ła miniów­kę, to pew­nie wybie­ra­ła się na kon­cert Rol­ling Sto­ne­sów. Teraz ludzie noszą koszul­ki zespo­łów, o któ­rych ist­nie­niu nie mają poję­cia. W latach 70. było­by to nie­moż­li­we.

Alix Brown, & Other stories

Jak ubie­rać się w sty­lu retro, by wyglą­dać i czuć się nowo­cze­śnie?

Łączyć sta­re z nowym. Nigdy nie ubie­ram się cał­ko-wicie w vin­ta­ge.

Co sądzisz o ubra­niach, któ­re masz na sobie w sesji & Other Sto­ries?

Uwiel­biam je, to dokład­nie moja baj­ka – marzył mi się taki kom­bi­ne­zon! Przy­da mi się też bia­ły T- shirt, ten z kolek­cji przy­po­mi­na ide­al­ny vin­ta­ge.

Co podzi­wiasz w innych kobie­tach?

Uwiel­biam takie, któ­re wyglą­da­ją na pew­ne sie­bie i czu­ją się swo­bod­nie w tym, co mają na sobie. Przede wszyst­kim cenię jed­nak kobie­ty, któ­re nie bio­rą sie­bie zbyt serio.

Jakie utwo­ry ukształ­to­wa­ły twój gust muzycz­ny?

To cała mie­szan­ka muzy­ki z róż­nych lat:
Iggy Pop – Lust For Life / The Idiot
David Bowie – Sta­tion to Sta­tion Velvet Under­gro­und – S/T
Rol­ling Sto­nes – Sata­nic Maje­sties Requ­est
The Kinks – Gre­at Lost Kinks Album
Big Star – #1 Record
Ike & Tina Tur­ner – Wor­king Toge­ther
The Seeds – S/T
Dead Ken­ne­dys – Give Me Conve­nien­ce or Give Me Death Gene­ra­tion X – S/T
Can – Sound­tracks
Joe Meek – I Hear a New World
Shoc­king Blue – Scorpio’s Dan­ce
Bau­haus – In a Flat Field.

Alix Brown, & Other stories

Na co w 2019 roku cze­kasz naj­bar­dziej?

Na podró­że po świe­cie, nową muzy­kę, na wystę­py jako DJ-ka i przy­go­to­wa­nie skła­da­nek dla róż­nych marek i hote­li. Pra­cu­ję teraz nad pro­jek­tem z kum­plem Jaie’em Gon­za­le­zem – wyko­rzy­stu­je­my w naszych mixach muzy­kę, na któ­rą tra­fia­my w podró­ży. Nie­mo­gę się docze­kać pere­łek, któ­re odnaj­dę. Cie­szę się też na dal­szy ciąg mojej współ­pra­cy z Gran­dLi­fe Hotels, dla któ­rych przy­go­to­wu­ję play­li­sty dla hote­li Soho Grand i Roxy. Urzą­dzam tam też impre­zy iwy­da­rze­nia spe­cjal­ne, a nawet pla­nu­ję sean­se w ich kinie!

Alix Brown, & Other stories Alix Brown, & Other stories Alix Brown, & Other stories Alix Brown, & Other stories

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Najpiękniejsze i najwygodniejsze kombinezony do yogi, które zmotywują Cię do ćwiczeń

Zamknię­te klu­by fit­ness i siłow­nie to żad­na wymów­ka przed wkro­cze­niem w Nowy Rok z nową ener­gią w posta­ci ćwi­czeń. Nie możesz prze­cież pozwo­lić, aby Two­je cele i posta­no­wie­nia zwią­za­ne z dba­niem o zdro­wie i syl­wet­kę…
Więcej
Uroda

Naturalne, wegańskie kosmetyki w &Other Stories 

Już jesie­nią w &Other Sto­ries praw­dzi­wa rewo­lu­cja kosme­tycz­na dla naszej skó­ry, ale i pla­ne­ty oraz zwie­rząt. W ofer­cie popu­lar­nej mar­ki poja­wi się bowiem linia wyjąt­ko­wych, natu­ral­nych i wegań­skich kosme­ty­ków.  Kolek­cję dzie­wię­ciu kosme­ty­ków powsta­łych spe­cjal­nie w…
Więcej
ModaNewsroom

Eklektyczna i eteryczna kolekcja kapsułowa & Other Stories

Pierw­sze let­nie dłu­gie dni i cie­płe wie­czo­ry – z myślą o nich & Other Sto­ries stwo­rzy­ło praw­dzi­wie wio­sen­no – let­nią, eks­klu­zyw­ną kolek­cję kap­su­ło­wą, skła­da­ją­cą się z sied­miu sukie­nek, jed­ne­go zesta­wu i kobie­cej mary­nar­ko – sukien­ki.…
Więcej