Moda

Najpiękniejsze i najwygodniejsze kombinezony do yogi, które zmotywują Cię do ćwiczeń

Zamknięte kluby fitness i siłownie to żadna wymówka przed wkroczeniem w Nowy Rok z nową energią w postaci ćwiczeń. Nie możesz przecież pozwolić, aby Twoje cele i postanowienia związane z dbaniem o zdrowie i sylwetkę poszły na marne z tak błahego powodu, jak zamknięte studia yogi. W końcu większość studiów i siłowni oferuje transmisje sesji treningowych na żywo lub online. To przecież świetny czas, aby wypróbować nowe rodzaje treningu bez konieczności wychodzenia z domu. Co więcej, nie należy zapominać o zbawiennym znaczeniu aktywności fizycznej, także dla naszego ducha, szczególnie w tych pełnych stresu czasach. Obecnie, dzięki mediom społecznościowym na żywo możesz mieć swoich ulubionych instruktorów, a zarazem własne studio fitness w domu. Nie ulega wątpliwości, że tkwimy w domach zdecydowanie długo, a póki co nic nie zapowiada, że nasze ulubione miejsca do treningów szybko ponownie zostaną otwarte. To dlatego nadszedł czas, aby zaopatrzyć się w nowy strój do yogi, który podtrzyma naszą euforię i ekscytację z ćwiczeń. Osoby uzależnione od yogi i pilates z pewnością nie wyobrażają sobie ćwiczeń bez solidnego zestawu w postaci kostiumu czy cienkiego body z dzianiny.

Najpiękniejsze i najwygodniejsze kombinezony do yogi, które zmotywują Cię do ćwiczeń

Naj­pięk­niej­sze i naj­wy­god­niej­sze kom­bi­ne­zo­ny do yogi, któ­re zmo­ty­wu­ją Cię do ćwi­czeń: GIRLFRIEND COLLECTIVE czar­ny ela­stycz­ny kostium, &Other Sto­ries kom­bi­ne­zon, H&M bez­sz­wo­wy kom­bi­ne­zon do yogi, COS kom­bi­ne­zon, ASOS DESIGN czar­ny dopa­so­wa­ny kom­bi­ne­zon z gum­ka­mi pod sto­pę, Fashion­kil­la – czar­ny kombinezon.

Nie­za­leż­nie od tego, jak bar­dzo zaan­ga­żo­wa­na w ćwi­cze­nie asa­nów jesteś, Twój tre­ning z pew­no­ścią uroz­ma­ico­ną naj­pięk­niej­sze, a zara­zem naj­lep­sze kom­bi­ne­zo­ny do yogi, któ­re zmo­ty­wu­ją Cię do ćwiczeń.

Jeśli cho­dzi o zna­le­zie­nie ide­al­ne­go kostiu­mu czy kom­bi­ne­zo­nu do jogi nale­ży przede wszyst­kim mieć na uwa­dze kil­ka istot­nych czyn­ni­ków. Przede wszyst­kim, strój powi­nien być uni­wer­sal­ny i wygod­ny, a jed­no­cze­śnie wyjąt­ko­wo mięk­kie i dopa­so­wa­ne. Kostium powi­nien być tak dobry, że powin­naś poczuć się wspa­nia­le jesz­cze na dłu­go, zanim wej­dziesz na matę. A na ryn­ku wybór jest ogrom­ny: dla zwo­len­ni­czek praw­dzi­wej kla­sy­ki mamy więc cał­ko­wi­cie czar­ne, bez­sz­wo­we kom­ple­ty gwa­ran­tu­ją­ce wygo­dę i swo­bo­dę ruchów, z funk­cją szyb­kie­go wysy­cha­nia, któ­ra pomo­że utrzy­mać suchość, a zara­zem chłód pod­czas tre­nin­gu. Znaj­dą się tak­że spor­to­we, dopa­so­wa­ne kom­bi­ne­zo­ny z ukry­tym sta­ni­kiem spor­to­wym, zapew­nia­ją­cym sta­bil­ność i kom­fort nawet pod­czas naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych asa­nów. To od Cie­bie zale­ży, czy wybie­rzesz wer­sję kom­bi­ne­zo­nu z dłu­gi­mi nogaw­ka­mi, z kolar­ka­mi, czy może z zapew­nia­ją­cy­mi sta­bil­ność gum­ka­mi pod stopami.

Poni­żej znaj­dziesz wybór naszych naj­pięk­niej­szych i naj­wy­god­niej­szych kom­bi­ne­zo­nów do yogi, z któ­ry­mi ćwi­cze­nia sta­ną się podwój­ną przy­jem­no­ścią. 

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Świeża energia w modzie męskiej - Pete Davidson gwiazdą nowej kampanii H&M

Gwiaz­dą naj­now­szej kam­pa­nii mar­ki H&M został zna­ny komik Pete David­son, przy­no­sząc w ten spo­sób powiew świe­żo­ści do mody męskiej. Kam­pa­nia ta jest wyjąt­ko­wa szcze­gól­nie dla­te­go, że moc­no akcen­tu­je sil­ny zwią­zek mię­dzy ubra­nia­mi i pew­no­ścią siebie,…
Więcej
Moda

Praktyczny, miejski romantyzm - Brock Collection x H&M 

Czy nowo­cze­sność idzie w parze z roman­ty­zmem? W naj­now­szej kola­bo­ra­cji mar­ka H&M we współ­pra­cy z pocho­dzą­cą z Los Ange­les, uwiel­bia­ną na całym świe­cie ame­ry­kań­ską mar­ką Brock Col­lec­tion udo­wad­nia, że jak naj­bar­dziej tak, two­rząc peł­ną ulicznego…
Więcej
Uroda

H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin

Kon­cept Inno­va­tion Sto­ries wpro­wa­dzo­ny przez mar­kę H&M w bie­żą­cym roku przede wszyst­kim kon­cen­tru­je się na roz­wo­ju i dąże­niu do prze­nie­sie­nia inno­wa­cyj­no­ści na wyż­szy poziom. W ramach kon­cep­tu powsta­nia sze­reg kolek­cji, z któ­rych każ­da z nich…
Więcej