Dzień Zie­mi, 22 kwiet­nia, to świet­na moty­wa­cja, aby zro­bić wio­sen­ne porząd­ki i oddać do wtór­ne­go wyko­rzy­sta­nia sta­re skar­pe­ty, zmę­czo­ne ręcz­ni­ki, nie­uży­wa­ne tek­sty­lia oraz puste­opa­ko­wa­nia po kosme­ty­kach & Other Sto­ries w skle­pie mar­ki. Zakaż­dą odda­ną rzecz, klient­ki otrzy­ma­ją jed­no­ra­zo­wy kupon zniż­ko­wy na 10% waż­ny przez trzy mie­sią­ce.

Jeśli cho­dzi o recy­kling tek­sty­liów, mar­ka & Other Sto­ries uwa­ża, że każ­da rzecz, bez wzglę­du na wiek lub stan, jest cen­nym źró­dłem surow­ca. Recy­kling wydłu­ża życie każ­de­go egzem­pla­rza odzie­ży i poma­ga ogra­ni­czyć ilość tek­sty­liów, któ­re osta­tecz­nie tra­fia­ją na wysy­pi­ska śmie­ci.

W celu nagło­śnie­nia infor­ma­cji o pro­gra­mie recy­klin­gu w sklepach& Other Sto­ries, mar­ka pod­ję­ła współ­pra­cę z Stel­lą Simo­ne, któ­ra podzie­la filo­zo­fię two­rze­nia ponad­cza­so­wych ele­men­tów gar­de­ro­by. Stel­la otrzy­ma­ła od & Other Sto­ries over­si­zo­wą tek­styl­ną tor­bę i z peł­ną swo­bo­dą stwo­rzy­ła serię jej ujęć wzmac­nia­ją­cych nadru­ko­wa­ne na niej prze­sła­nie “Z nami recyc­ling jest pro­sty”.

Mar­ka & Other Sto­ries zosta­ła wpro­wa­dzo­na na rynek w mar­cu 2013 roku i ofe­ru­je kobie­tom sze­ro­ką gamę butów, toreb, akce­so­riów, arty­ku­łów piśmien­nych, kosme­ty­ków i odzie­ży. Ate­lier w Pary­żu, Sztok­hol­mie i Los Ange­les pro­jek­tu­ją zróż­ni­co­wa­ne kolek­cje mody i pro­duk­tów kosme­tycz­nych z dużą dba­ło­ścią o detal i jakość przy zacho­wa­niu przy­stęp­nej ceny.

Skle­py & Other Sto­ries znaj­du­ją się w Bel­gii, Danii, Finlandii,Francji, Niem­czech, Irlan­dii, Wło­szech, Kuwej­cie, Holan­dii, Pol­sce, Korei Połu­dnio­wej, Hisz­pa­nii, Szwe­cji, Katarze,Zjednoczonych Emi­ra­tach Arab­skich, Wiel­kiej Bry­ta­nii i USA.

O PROGRAMIE RECYKLINGU
Już w momen­cie wpro­wa­dze­nia na rynek w 2013 roku, mar­ka & Other­Sto­ries stwo­rzy­ła w sie­ci swo­ich skle­pów pro­gram recy­klin­gu wła­snych opa­ko­wań kosme­tycz­nych, a od 2015 roku wszyst­kie jej skle­py ofe­ru­ją rów­nież recy­kling tek­sty­liów dowol­nej mar­ki. To meto­da na uła­twie­nie klient­kom czy­nie­nia dobra w obo­pól­nie korzyst­ny i mądry spo­sób.

O STELLI SIMONA
Stel­la Simo­na jest pro­jek­tant­ką i blo­ger­ką biżu­te­rii, z Los Ange­les. Na swo­im blo­gu Chai Time Simo­na doku­men­tu­je momenty,które spra­wia­ją, że jej życie jest pięk­niej­sze i któ­re wpły­wa­ją na kształt jej pro­jek­tów. https://www.chaitime.me/

Zdjęcia/tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Najpiękniejsze i najwygodniejsze kombinezony do yogi, które zmotywują Cię do ćwiczeń

Zamknię­te klu­by fit­ness i siłow­nie to żad­na wymów­ka przed wkro­cze­niem w Nowy Rok z nową ener­gią w posta­ci ćwi­czeń. Nie możesz prze­cież pozwo­lić, aby Two­je cele i posta­no­wie­nia zwią­za­ne z dba­niem o zdro­wie i syl­wet­kę…
Więcej
Uroda

Naturalne, wegańskie kosmetyki w &Other Stories 

Już jesie­nią w &Other Sto­ries praw­dzi­wa rewo­lu­cja kosme­tycz­na dla naszej skó­ry, ale i pla­ne­ty oraz zwie­rząt. W ofer­cie popu­lar­nej mar­ki poja­wi się bowiem linia wyjąt­ko­wych, natu­ral­nych i wegań­skich kosme­ty­ków.  Kolek­cję dzie­wię­ciu kosme­ty­ków powsta­łych spe­cjal­nie w…
Więcej
ModaNewsroom

Eklektyczna i eteryczna kolekcja kapsułowa & Other Stories

Pierw­sze let­nie dłu­gie dni i cie­płe wie­czo­ry – z myślą o nich & Other Sto­ries stwo­rzy­ło praw­dzi­wie wio­sen­no – let­nią, eks­klu­zyw­ną kolek­cję kap­su­ło­wą, skła­da­ją­cą się z sied­miu sukie­nek, jed­ne­go zesta­wu i kobie­cej mary­nar­ko – sukien­ki.…
Więcej