Marka &Other Stories stworzona przez niewielką grupę projektantów, od samego początku pragnie zapewnić kobietom wolność i możliwość wyrażania siebie poprzez ubrania.

Trzy wyjątkowe atelier: Los Angeles, Sztokholm i Paryż oferuje nie tylko ubrania, buty i akcesoria, ale także kostiumy kąpielowe, kosmetyki czy zapachy.

 &Other Stories inspiruje w Dniu Kobiet

W tak wyjąt­ko­wym dniu, jakim jest Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Kobiet, mar­ka &Other Sto­ries  star­tu­je z nową kam­pa­nią, któ­rą pra­gnie zachę­cić swo­je klient­ki do reflek­sji nad swo­im wize­run­kiem poprzez dzie­le­nie się wła­sny­mi auto­por­tre­ta­mi na Insta­gra­mie za pomo­cą hash­ta­gu #heri­ma­ge­her­sto­ry. W tym celu do pro­jek­tu mar­ka zapro­si­ła dzie­więć foto­gra­fek: Gię Cop­po­la, Wang Ziqian, Aman­da Char­chian, Gra­ce Bukun­mi, Lot­ter­mann &Fuentes, Wai Lin Tse, Lau­ra Kamp­man i Ewa-Marie Run­dqu­ist, któ­re swo­je histo­rie opo­wie­dzia­ły za pomo­cą abso­lut­nie wyjąt­ko­wych auto­por­tre­tów, dostęp­nych w edy­cji limi­to­wa­nej w for­mie pla­ka­tów. Zyski uzy­ska­ne z ich sprze­da­ży, w tym 1 euro za każ­dy auto­por­tret udo­stęp­nio­ny w mar­cu na Insta­gra­mie z hash­ta­giem #heri­ma­ge­her­sto­ry zosta­ną prze­ka­za­ne orga­ni­za­cji CARE, któ­ra wal­czy z ubó­stwem spe­cjal­ną tro­ską ota­cza­jąc kobie­ty i dziewczęta.

Dzień 8 mar­ca jest wyjąt­ko­wy tak­że z inne­go powo­du – w tym dniu &Other Sto­ries obcho­dzi siód­me uro­dzi­ny. Od powsta­nia w 2013 roku, mar­ka może się pochwa­lić współ­pra­cą z wie­lo­ma róż­ny­mi, uta­len­to­wa­ny­mi kobie­ta­mi. Tyl­ko do tej pory uda­ło się zre­ali­zo­wać wspól­ne pro­jek­ty m.in. z Iris Apfel, Leną Dun­ham, Kate i Lau­rą z Rodar­te czy Kim Gor­don. 

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka
Zdjęcia/wideo: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Najpiękniejsze i najwygodniejsze kombinezony do yogi, które zmotywują Cię do ćwiczeń

Zamknię­te klu­by fit­ness i siłow­nie to żad­na wymów­ka przed wkro­cze­niem w Nowy Rok z nową ener­gią w posta­ci ćwi­czeń. Nie możesz prze­cież pozwo­lić, aby Two­je cele i posta­no­wie­nia zwią­za­ne z dba­niem o zdro­wie i sylwetkę…
Więcej
Uroda

Naturalne, wegańskie kosmetyki w &Other Stories 

Już jesie­nią w &Other Sto­ries praw­dzi­wa rewo­lu­cja kosme­tycz­na dla naszej skó­ry, ale i pla­ne­ty oraz zwie­rząt. W ofer­cie popu­lar­nej mar­ki poja­wi się bowiem linia wyjąt­ko­wych, natu­ral­nych i wegań­skich kosme­ty­ków.  Kolek­cję dzie­wię­ciu kosme­ty­ków powsta­łych spe­cjal­nie w…
Więcej
ModaNewsroom

Eklektyczna i eteryczna kolekcja kapsułowa & Other Stories

Pierw­sze let­nie dłu­gie dni i cie­płe wie­czo­ry – z myślą o nich & Other Sto­ries stwo­rzy­ło praw­dzi­wie wio­sen­no – let­nią, eks­klu­zyw­ną kolek­cję kap­su­ło­wą, skła­da­ją­cą się z sied­miu sukie­nek, jed­ne­go zesta­wu i kobie­cej mary­nar­ko – sukienki.…
Więcej