”Mar­ki TOMS i & Other Sto­ries są stwo­rzo­ne dla sie­bie! Ich wspól­na kolek­cja ma nie­zwy­kłą natu­ral­ność i pro­sto­tę, któ­ra tak dobrze wpi­su­je się w atmos­fe­rę Veni­ce Beach, LA. Zwłasz­cza teraz, kie­dy na świe­cie dzie­je się tyle dra­ma­tycz­nych rze­czy, napraw­dę nie ma nic waż­niej­sze­go niż poma­ga­nie innym ludziom. Jestem pew­na, że ta kolek­cja spo­tka się z zain­te­re­so­wa­niem wie­lu wspa­nia­łych i wspie­ra­ją­cych ludzi” mówi Natha­lie Joos, autor­ka zdjęć do kam­pa­nii ”TOMS & Other Sto­ries”.

Wspólna kolekcja TOMS & Other Stories „One for One” Wspólna kolekcja TOMS & Other Stories „One for One”

We wspól­nej kolek­cji znaj­dzie­my czte­ry kla­sycz­ne mode­le obu­wia TOMS, zapro­jek­to­wa­ne przez & Other Sto­ries w nowej kolo­ry­sty­ce oraz z wyko­rzy­sta­niem nowych wzo­rów. ”Alpar­ga­ta”, model od któ­re­go wszyst­ko się zaczę­ło oraz ”Lexie”, czy­li słyn­ny model let­nich san­da­łów TOMS. W kolek­cji znaj­dą się rów­nież dwa zupeł­nie nowe mode­le, inspi­ro­wa­ne ”Alpar­ga­tą”, – mini­ma­li­stycz­ne, wyko­na­ne z mięk­kie­go zamszu, oraz model ”Pal­me­ra Chuk­ka”, sznu­ro­wa­ne, wzo­ro­wa­ne na mode­lu ”Moc­ca­sin”.

Mate­ria­ły i kolo­ry z któ­rych wyko­na­ne zosta­ły buty, wyko­rzy­sta­ne zosta­ły rów­nież w kolek­cji ready-to-wear. Zwiew­ne sukien­ki o róż­nej dłu­go­ści, kimo­na, kami­zel­ki oraz kurt­ki, sta­no­wią trzon kolek­cji.

Pamię­ta­jąc o tym, jak waż­ne jest poma­ga­nie innym, & Other Sto­ries z dumą wspie­ra orga­ni­za­cję Magic Bus i jej fun­dusz Women’s Scho­lar­ship Fund, umoż­li­wia­ją­cy dziew­czyn­kom i mło­dym kobie­tom w Indiach bez­płat­ną naukę języ­ka angiel­skie­go. Za każ­dą zaku­pio­ną parę butów z tej kolek­cji*, fir­ma TOMS poda­ru­je nowe buty potrze­bu­ją­ce­mu dziec­ku. One for One®

Moż­li­wość pomo­cy oso­bie w potrze­bie nada­je całej współ­pra­cy dodat­ko­wą war­tość. Kolek­cja inspi­ro­wa­na jest filo­zo­fią TOMS – w któ­rej ludzie żyją­cy w zupeł­nie innych zakąt­kach świa­ta, mogą nawza­jem poma­gać sobie. Naszym celem było stwo­rze­nie współ­cze­snych syl­we­tek oraz ozdób, wyko­na­nych z dba­ło­ścią o  każ­dy detal, w któ­rych widać ser­ce wło­żo­ne w ich two­rze­nie” mówi Geo­r­gi­ne Le Toqu­eux, pro­jek­tant­ka & Other Sto­ries.

Autor­ką zdjęć do kam­pa­nii jest Nata­lie Joos, foto­graf­ka i zało­ży­ciel­ka stro­ny talesofendearment.com, jej twa­rzą z kolei, zosta­ła wie­lo­let­nia przy­ja­ciół­ka foto­graf­ki, Erin Was­son. Efek­tem współ­pra­cy obu Pań są zdję­cia ide­al­nie odda­ją­ce esen­cję kolek­cji. Zdję­cia wyko­na­ne zosta­ły w Veni­ce, miej­scu z któ­re­go pocho­dzą zarów­no Erin jak i mar­ka TOMS.

Wspólna kolekcja TOMS & Other Stories „One for One”Wspólna kolekcja TOMS & Other Stories „One for One”

Wspólna kolekcja TOMS & Other Stories „One for One” Wspólna kolekcja TOMS & Other Stories „One for One” Wspólna kolekcja TOMS & Other Stories „One for One” Wspólna kolekcja TOMS & Other Stories „One for One” Wspólna kolekcja TOMS & Other Stories „One for One” Wspólna kolekcja TOMS & Other Stories „One for One” Wspólna kolekcja TOMS & Other Stories „One for One”

Kolek­cja dostęp­na będzie w wybra­nych skle­pach oraz onli­ne zarów­no w buti­kach TOMS oraz & Other Sto­ries.

W war­szaw­skim skle­pie, dostęp­na będzie wyłącz­nie kolek­cja ubrań dostęp­na będzie onli­ne na stro­nie Stories.com

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Najpiękniejsze i najwygodniejsze kombinezony do yogi, które zmotywują Cię do ćwiczeń

Zamknię­te klu­by fit­ness i siłow­nie to żad­na wymów­ka przed wkro­cze­niem w Nowy Rok z nową ener­gią w posta­ci ćwi­czeń. Nie możesz prze­cież pozwo­lić, aby Two­je cele i posta­no­wie­nia zwią­za­ne z dba­niem o zdro­wie i syl­wet­kę…
Więcej
Uroda

Naturalne, wegańskie kosmetyki w &Other Stories 

Już jesie­nią w &Other Sto­ries praw­dzi­wa rewo­lu­cja kosme­tycz­na dla naszej skó­ry, ale i pla­ne­ty oraz zwie­rząt. W ofer­cie popu­lar­nej mar­ki poja­wi się bowiem linia wyjąt­ko­wych, natu­ral­nych i wegań­skich kosme­ty­ków.  Kolek­cję dzie­wię­ciu kosme­ty­ków powsta­łych spe­cjal­nie w…
Więcej
ModaNewsroom

Eklektyczna i eteryczna kolekcja kapsułowa & Other Stories

Pierw­sze let­nie dłu­gie dni i cie­płe wie­czo­ry – z myślą o nich & Other Sto­ries stwo­rzy­ło praw­dzi­wie wio­sen­no – let­nią, eks­klu­zyw­ną kolek­cję kap­su­ło­wą, skła­da­ją­cą się z sied­miu sukie­nek, jed­ne­go zesta­wu i kobie­cej mary­nar­ko – sukien­ki.…
Więcej