Wśród zimo­we­go mro­zu, cho­in­ko­wych świa­teł i dłu­gich świą­tecz­nych wie­czo­rów, mar­ka & Other Sto­ries przed­sta­wia spe­cjal­ny show z udzia­łem gwiazd współ­cze­snej kome­dii: Apar­ny Nan­cher­li i Jen Kirk­man. Nakrę­co­ny w jed­nym z kul­to­wych teatrów Los Ange­les, występ ten pozwo­li każ­de­mu spę­dzić peł­ne humo­ru Świę­ta w duchu kobie­cej solidarności.

 

Jako mar­ka napę­dza­na przez kobie­ty, & Other Sto­ries nie usta­je w dzia­ła­niach, by je wspie­rać. Artyst­ki kome­dio­we toru­ją dro­gę kobie­tom na całym świe­cie, poprzez mówie­nie swo­im szcze­rym, zde­cy­do­wa­nym gło­sem. To dla­te­go chce­my opo­wie­dzieć ich histo­rie w tym świą­tecz­nym pro­jek­cie,” mówi San­na Lind­berg, dyrek­tor­ka zarzą­dza­ją­ca & Other Stories.

Kam­pa­nia Cele­bra­tion & Other Sto­ries z udzia­łem komi­czek: Jen Kirk­man i Apar­ny Nan­cher­li ma za zada­nie uho­no­ro­wać poko­le­nie współ­cze­snych kobiet. Artyst­ki te jed­no­cze­śnie rewo­lu­cjo­ni­zu­ją świat kome­dii i zmie­nia­ją spo­łe­czeń­stwo, dzię­ki swo­im bez­kom­pro­mi­so­wo szcze­rym głosom.

Wal­ka z nie­mo­cą to naj­lep­sza rzecz, któ­rą jest w sta­nie robić kome­dia. Przed­sta­wia ludziom nowe punk­ty widze­nia w spo­sób, któ­ry jest dla nich przy­stęp­ny i nie stra­szy. Praw­dzi­wa rów­ność pole­ga na tym, że wszy­scy mogą dzie­lić się swo­imi prze­ży­cia­mi na sce­nie,” mówi aktor­ka, komicz­ka i gwiaz­da Twit­te­ra Apar­na Nancherla.

Stro­jem, któ­ry naj­chęt­niej wło­ży­ła­bym na sce­nę, jest czar­ny saty­no­wy gar­ni­tur z czar­no-bia­łą koszu­lą w gwiazd­ki. Czę­ścią moje­go wize­run­ku sce­nicz­ne­go jest ubiór – jestem taka dum­na, gdy kobie­ty mówią, że dzię­ki mnie zaczy­na­ją ubie­rać się dla sie­bie, nie dla innych,” mówi Jen Kirk­man, komicz­ka regu­lar­nie wystę­pu­ją­ca w Nowym Jor­ku i Los Ange­les, któ­ra wyda­ła best­sel­le­ro­we pamięt­ni­ki i pod­bi­ła ser­wis Net­flix dwo­ma autor­ski­mi programami.

& Other Sto­ries zapro­si­ło Jen i Apar­nę do stwo­rze­nia kil­ku fil­mów, w któ­rych mogą zapre­zen­to­wać swój blask i urok w okre­sie świą­tecz­nym poprzez 3‑minutowy film “Stand Up and Stand Out” oraz kil­ka krót­szych historii.

Ide­al­na na każ­dą zaba­wę, świą­tecz­na kolek­cja & Other Sto­ries to gama wyjąt­ko­wych ubrań, w któ­rych każ­da kobie­ta wyra­zi sie­bie rów­nie śmia­ło jak Apar­na Nan­cher­la i Jen Kirk­man na sce­nie. Wśród eks­klu­zyw­nych pro­jek­tów zna­la­zły się kobie­ce sukien­ki z frędz­la­mi, ele­ganc­kie kostiu­my inspi­ro­wa­ne smo­kin­giem, błysz­czą­ce sukien­ki i świe­cą­cy ceki­no­wy garnitur.

Kolek­cja zapro­jek­to­wa­na we współ­pra­cy z Apar­ną i Jen będzie dostęp­na w skle­pach & Other Sto­ries oraz na stories.com od czwart­ku 6 grud­nia. 

Tekst/zdjęcia/wideo: mate­ria­ły prasowe

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Najpiękniejsze i najwygodniejsze kombinezony do yogi, które zmotywują Cię do ćwiczeń

Zamknię­te klu­by fit­ness i siłow­nie to żad­na wymów­ka przed wkro­cze­niem w Nowy Rok z nową ener­gią w posta­ci ćwi­czeń. Nie możesz prze­cież pozwo­lić, aby Two­je cele i posta­no­wie­nia zwią­za­ne z dba­niem o zdro­wie i sylwetkę…
Więcej
Uroda

Naturalne, wegańskie kosmetyki w &Other Stories 

Już jesie­nią w &Other Sto­ries praw­dzi­wa rewo­lu­cja kosme­tycz­na dla naszej skó­ry, ale i pla­ne­ty oraz zwie­rząt. W ofer­cie popu­lar­nej mar­ki poja­wi się bowiem linia wyjąt­ko­wych, natu­ral­nych i wegań­skich kosme­ty­ków.  Kolek­cję dzie­wię­ciu kosme­ty­ków powsta­łych spe­cjal­nie w…
Więcej
ModaNewsroom

Eklektyczna i eteryczna kolekcja kapsułowa & Other Stories

Pierw­sze let­nie dłu­gie dni i cie­płe wie­czo­ry – z myślą o nich & Other Sto­ries stwo­rzy­ło praw­dzi­wie wio­sen­no – let­nią, eks­klu­zyw­ną kolek­cję kap­su­ło­wą, skła­da­ją­cą się z sied­miu sukie­nek, jed­ne­go zesta­wu i kobie­cej mary­nar­ko – sukienki.…
Więcej