Pierwsze letnie długie dni i ciepłe wieczory – z myślą o nich & Other Stories stworzyło prawdziwie wiosenno – letnią, ekskluzywną kolekcję kapsułową, składającą się z siedmiu sukienek, jednego zestawu i kobiecej marynarko – sukienki. To prawdziwe, letnie przebudzenie!

Nowa kolekcja &Other stories

Cechą cha­rak­te­ry­stycz­ną kolek­cji są sta­ran­nie skom­po­no­wa­ne pro­jek­ty peł­ne kon­tra­stów: z jed­nej stro­ny zwiew­ne i roman­tycz­ne, z dru­giej zabaw­ne i cha­rak­te­ry­stycz­ne. Jed­no jest pew­ne – każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Poko­cha­ją ją kobie­ty odważ­ne, dla któ­rych nie zabra­kło prze­strzen­nych, pod­kre­śla­ją­cych talię kro­jów, ale tak­że kobie­ty ete­rycz­ne, nade wszyst­ko cenią­ce ele­gan­cję dzię­ki licz­nym ręcz­nie hafto­wa­nym koł­nie­rzom, pli­som, fal­ba­nom, bufia­stym ręka­wom, czy wresz­cie mister­nym, jedwab­nym guzi­kom. Kolo­ry­sty­ka jest rów­nie boga­ta, co ilość wzo­rów i fak­tur: mięk­kie, pudro­we kolo­ry na myśl przy­wo­łu­ją ukwie­co­ną łąkę, a czerń doda­je praw­dzi­wej kla­sy. Każ­dy z pro­jek­tów został stwo­rzo­ny z naj­wyż­szej kla­sy mate­ria­łów kla­sy pre­mium, takie­go jak np. suro­wy jedwab o rusty­kal­nej fak­tu­rze czy przy­ja­zny śro­do­wi­sku Ten­cel™ Lyocell i orga­nicz­na bawełna.

Nowo­ścią w ofer­cie mar­ki są wegań­skie buty wyko­na­ne z nowo­cze­sne­go two­rzy­wa VEGEA (wytwa­rza­ne­go z pozo­sta­ło­ści pro­duk­cji wina), alter­na­ty­wy dla natu­ral­nej skó­ry – san­dał­ki z paska­mi, do wybo­ru w wer­sji czar­nej lub beżo­wej, któ­re są ide­al­nym dopeł­nie­niem całej kolek­cji. 

Kolek­cję pre­mie­ro­wo zwia­stu­je krót­ki film pro­mo­cyj­ny z udzia­łem jed­nej z naj­bar­dziej zna­nych ame­ry­kań­skich DJ-ek, a jed­no­cze­śnie dobrej zna­jo­mej mar­ki – Mii Moret­ti, któ­ra  w swo­jej karie­rze mia­ła oka­zję grać dla naj­lep­szych marek, takich jak m.in. Dior, Louis Vuit­ton, Arma­ni czy Fen­di. Tym razem, w wyjąt­ko­wym video Mia pre­zen­tu­je swo­ją wła­sną wer­sję sty­lu na nowy sezon.

Nowa kolekcja &Other stories Nowa kolekcja &Other stories Nowa kolekcja &Other stories Nowa kolekcja &Other stories Nowa kolekcja &Other stories Nowa kolekcja &Other stories

Naj­now­sza kolek­cja & Other Sto­ries będzie dostęp­na w wybra­nych skle­pach & Other Sto­ries oraz onli­ne na stories.com już od 14 maja 2020 roku.

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Najpiękniejsze i najwygodniejsze kombinezony do yogi, które zmotywują Cię do ćwiczeń

Zamknię­te klu­by fit­ness i siłow­nie to żad­na wymów­ka przed wkro­cze­niem w Nowy Rok z nową ener­gią w posta­ci ćwi­czeń. Nie możesz prze­cież pozwo­lić, aby Two­je cele i posta­no­wie­nia zwią­za­ne z dba­niem o zdro­wie i sylwetkę…
Więcej
Uroda

Naturalne, wegańskie kosmetyki w &Other Stories 

Już jesie­nią w &Other Sto­ries praw­dzi­wa rewo­lu­cja kosme­tycz­na dla naszej skó­ry, ale i pla­ne­ty oraz zwie­rząt. W ofer­cie popu­lar­nej mar­ki poja­wi się bowiem linia wyjąt­ko­wych, natu­ral­nych i wegań­skich kosme­ty­ków.  Kolek­cję dzie­wię­ciu kosme­ty­ków powsta­łych spe­cjal­nie w…
Więcej
ModaNewsroom

„Jej obraz, jej historia” - &Other Stories inspiruje w Dniu Kobiet

Mar­ka &Other Sto­ries stwo­rzo­na przez nie­wiel­ką gru­pę pro­jek­tan­tów, od same­go począt­ku pra­gnie zapew­nić kobie­tom wol­ność i moż­li­wość wyra­ża­nia sie­bie poprzez ubra­nia. Trzy wyjąt­ko­we ate­lier: Los Ange­les, Sztok­holm i Paryż ofe­ru­je nie tyl­ko ubra­nia, buty i…
Więcej