War­sza­wa tęt­ni kre­atyw­no­ścią i jeste­śmy urze­cze­ni sty­lem kobiet, któ­re tu miesz­ka­ją. Cze­ka­my z nie­cier­pli­wo­ścią, by spo­tkać się z tymi wszyst­ki­mi mod­ny­mi kobie­ta­mi w naszym skle­pie i wejść w inte­rak­cję z nimi pod­czas zaku­pów onli­ne” – powie­dział Samu­el Fern­ström, Mana­ging Direc­tor w & Other Sto­ries.

Zna­na z dyna­micz­nej i luk­su­so­wej atmos­fe­ry, Gale­ria Moko­tów jest ide­al­ną loka­li­za­cją dla pierw­sze­go skle­pu & Other Sto­ries w Pol­sce. Otwar­cie skle­pu, znaj­du­ją­ce­go się na 1. pię­trze mod­ne­go cen­trum han­dlo­we­go, nastą­pi pod koniec 2016 roku – tuż przed sezo­nem świą­tecz­nym. Klien­ci skle­pu, któ­ry zaj­mie powierzch­nię 700 m² na jed­nym pozio­mie, znaj­dą tam nie­koń­czą­cy się wybór sty­lo­wych akce­so­riów, tore­bek, biżu­te­rii, kosme­ty­ków, butów oraz kolek­cji odzie­ży dam­skiej w przy­stęp­nych cenach.

Warsaw & Other Stories

Mar­ka & Other Sto­ries powsta­ła w mar­cu 2013 roku i ofe­ru­je kobie­tom sze­ro­ki wybór butów, tore­bek, akce­so­riów, kosme­ty­ków oraz odzie­ży. W ate­lier w Pary­żu i Sztok­hol­mie powsta­ją róż­no­rod­ne kolek­cje mody dam­skiej i kosme­ty­ków, pro­jek­to­wa­ne z wiel­ką dba­ło­ścią o szcze­gó­ły i jakość w przy­stęp­nej cenie. Skle­py & Other Sto­ries moż­na zna­leźć w Bruk­se­li, Aar­hus, Amster­da­mie, Antwer­pii, Bar­ce­lo­nie, Ber­li­nie, Bruk­se­li, Bolo­nii, Cagnes-sur-Mer, Kolo­nii, Kopen­ha­dze, Frank­fur­cie, Ghent, Ham­bur­gu, Lon­dy­nie, Madry­cie, Mala­dze, Mila­nie, Mona­chium, Nowym Jor­ku, Pary­żu, Rzy­mie, Sztok­hol­mie i Tori­no. W każ­dym z tych kra­jów dzia­ła rów­nież sklep onli­ne – stories.com, któ­ry obsłu­gu­je 12 kra­jów euro­pej­skich oraz USA.

Zdjęcia/tekst: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Najpiękniejsze i najwygodniejsze kombinezony do yogi, które zmotywują Cię do ćwiczeń

Zamknię­te klu­by fit­ness i siłow­nie to żad­na wymów­ka przed wkro­cze­niem w Nowy Rok z nową ener­gią w posta­ci ćwi­czeń. Nie możesz prze­cież pozwo­lić, aby Two­je cele i posta­no­wie­nia zwią­za­ne z dba­niem o zdro­wie i syl­wet­kę…
Więcej
Uroda

Naturalne, wegańskie kosmetyki w &Other Stories 

Już jesie­nią w &Other Sto­ries praw­dzi­wa rewo­lu­cja kosme­tycz­na dla naszej skó­ry, ale i pla­ne­ty oraz zwie­rząt. W ofer­cie popu­lar­nej mar­ki poja­wi się bowiem linia wyjąt­ko­wych, natu­ral­nych i wegań­skich kosme­ty­ków.  Kolek­cję dzie­wię­ciu kosme­ty­ków powsta­łych spe­cjal­nie w…
Więcej
ModaNewsroom

Eklektyczna i eteryczna kolekcja kapsułowa & Other Stories

Pierw­sze let­nie dłu­gie dni i cie­płe wie­czo­ry – z myślą o nich & Other Sto­ries stwo­rzy­ło praw­dzi­wie wio­sen­no – let­nią, eks­klu­zyw­ną kolek­cję kap­su­ło­wą, skła­da­ją­cą się z sied­miu sukie­nek, jed­ne­go zesta­wu i kobie­cej mary­nar­ko – sukien­ki.…
Więcej