Już jesienią w &Other Stories prawdziwa rewolucja kosmetyczna dla naszej skóry, ale i planety oraz zwierząt. W ofercie popularnej marki pojawi się bowiem linia wyjątkowych, naturalnych i wegańskich kosmetyków. 

wegańskie kosmetyki w &Other Stories 

Kolek­cję dzie­wię­ciu kosme­ty­ków powsta­łych spe­cjal­nie w trzech wer­sjach zapa­cho­wych zare­je­stro­wa­no przez bry­tyj­ską orga­ni­za­cję Vegan Socie­ty. Linia powsta­ła przy uży­ciu wyso­kiej zawar­to­ści skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, z wyko­rzy­sta­niem opa­ko­wań  z pla­sti­ku z recyklingu.

Pra­ce nad kolek­cją kosme­ty­ków pre­mium trwa­ły od daw­na. Zaczę­ło się od pra­gnie­nia, aby jeden z naj­bar­dziej uwiel­bia­nych zapa­chów &Other Sto­ries roz­wi­nąć w peł­ną gamę pro­duk­tów. Mar­ce zale­ża­ło, by powsta­ły one ze skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, były zapa­ko­wa­ne w sta­ran­nie dobra­ne mate­ria­ły i zare­je­stro­wa­ne przez Vegan Society.

Naj­now­sza kolek­cja kosme­ty­ków do cia­ła powsta­ła w dzia­le uro­dy sztok­holm­skie­go ate­lier &Other Sto­ries i znaj­dzie­my w niej trzy linie o mini­ma­li­stycz­nych, ale jed­no­cze­śnie nie­spo­ty­ka­nych i wyjąt­ko­wych kom­po­zy­cjach zapa­cho­wych: Hum­le­går­den, Lärk­sta­den i Fjäderholmarna.

Zapa­chy zosta­ły zain­spi­ro­wa­ne życiem w Szwe­cji, gdzie kli­mat wyraź­nie podzie­lo­ny jest na czte­ry zupeł­nie róż­ne pory roku. To nauczy­ło miej­sco­wych eks­per­tów zadbać o per­fek­cyj­ną pie­lę­gna­cję skó­ry zarów­no pod­czas suro­wych zim, jak i upal­ne­go lata. Dzie­więć recep­tur: w tym roz­piesz­cza­ją­ce cia­ło pły­ny do mycia, rewi­ta­li­zu­ją­ce peelin­gi i boga­te kre­my nawil­ża­ją­ce powsta­ły z myślą o zróż­ni­co­wa­nych potrze­bach naszej skó­ry, a baza każ­de­go z nich wyko­rzy­stu­je wyso­kiej jako­ści ole­je z nasion baweł­ny i owsa, któ­rych inten­syw­ne wła­ści­wo­ści nawil­ża­ją­ce, odżyw­cze i dobro­czyn­ne dla skó­ry zna­ne są od lat. Kolek­cja zaspo­koi więc wszel­kie potrze­by, o każ­dej porze roku i w każ­dym kli­ma­cie. Sto­so­wa­nie ole­ju z nasion baweł­ny spra­wia, że zawar­te w nim pro­te­iny i tłusz­cze poma­ga­ją wzmoc­nić funk­cjo­no­wa­nie natu­ral­nej barie­ry ochron­nej skó­ry, a owies zna­ny z koją­cych, łago­dzą­cych i nawil­ża­ją­cych wła­ści­wo­ści, któ­re zapew­nia bogac­two zawar­tych w nim pro­te­in, poli­sa­cha­ry­dów, lipi­dów, awan­tan­ta­mi­dów i wita­min, sku­tecz­nie odży­wi i zre­ge­ne­ru­je. 

Każ­dy z nowych pro­duk­tów do pie­lę­gna­cji cia­ła został zare­je­stro­wa­ny przez naj­star­szą, pio­nier­ską orga­ni­za­cję wegań­ską z Wiel­kiej Bry­ta­nii – Vegan Socie­ty. Mimo, że cała pro­duk­cja ma miej­sce w Szwe­cji, sta­ły kon­takt z eks­per­ta­mi, a jed­no­cze­śnie kon­tro­lo­wa­na pro­duk­cja pozwa­la zadbać o detal i sku­tecz­ność for­muł już na każ­dym eta­pie ich powsta­wa­nia. 

wegańskie kosmetyki w &Other Stories 

Dodat­ko­wo, każ­de z opa­ko­wań kolek­cji zosta­ły sta­ran­nie zapro­jek­to­wa­ne, tak, aby chro­nić wyjąt­ko­we recep­tu­ry w naj­bar­dziej sku­tecz­ny spo­sób i ogra­ni­czać ich wpływ na śro­do­wi­sko. Więk­szość for­muł zamknię­to więc w butel­kach z pocho­dzą­ce­go z recy­klin­gu pla­sti­ku PCR. Zasto­so­wa­no tak­że tuby z alu­mi­nium, a więc two­rzy­wa, któ­re może nie­skoń­cze­nie wie­le razy zmie­niać swo­ją postać oraz szkło, któ­re pozwa­la na łatwe i wie­lo­krot­ne zastosowanie.

Naj­now­sza linia wegań­skich, natu­ral­nych kosme­ty­ków do cia­ła to połą­cze­nie inte­lek­tu­al­nych i kre­atyw­nych stron mar­ki &Other Sto­ries. Z jed­nej stro­ny jest bowiem dzie­łem wizji two­rze­nia odpo­wie­dzial­nych, zrów­no­wa­żo­nych kosme­ty­ków, któ­re nie będą szko­dzić nasze­mu śro­do­wi­sku, a z dru­giej zaś inno­wa­cji i zasto­so­wa­nia nie tyl­ko nowych recep­tur, ale i przy­ja­znych eko­sys­te­mo­wi opa­ko­wań. Jed­no­cze­śnie, &Other Sto­ries wyra­ża to, co dla mar­ki waż­ne, zachę­ca­jąc wszyst­kich do racjo­nal­nej, zdro­wej i natu­ral­nej pielęgnacji.

Najnowsza kolekcja naturalnych, wegańskich kosmetyków &Other Stories będzie dostępna online na oficjalnej stronie marki stories.com już od września 2020 r.

Naj­now­sza kolek­cja natu­ral­nych, wegań­skich kosme­ty­ków &Other Sto­ries będzie dostęp­na onli­ne na ofi­cjal­nej stro­nie mar­ki stories.com już od wrze­śnia 2020 r.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Najpiękniejsze i najwygodniejsze kombinezony do yogi, które zmotywują Cię do ćwiczeń

Zamknię­te klu­by fit­ness i siłow­nie to żad­na wymów­ka przed wkro­cze­niem w Nowy Rok z nową ener­gią w posta­ci ćwi­czeń. Nie możesz prze­cież pozwo­lić, aby Two­je cele i posta­no­wie­nia zwią­za­ne z dba­niem o zdro­wie i sylwetkę…
Więcej
ModaNewsroom

Eklektyczna i eteryczna kolekcja kapsułowa & Other Stories

Pierw­sze let­nie dłu­gie dni i cie­płe wie­czo­ry – z myślą o nich & Other Sto­ries stwo­rzy­ło praw­dzi­wie wio­sen­no – let­nią, eks­klu­zyw­ną kolek­cję kap­su­ło­wą, skła­da­ją­cą się z sied­miu sukie­nek, jed­ne­go zesta­wu i kobie­cej mary­nar­ko – sukienki.…
Więcej
ModaNewsroom

„Jej obraz, jej historia” - &Other Stories inspiruje w Dniu Kobiet

Mar­ka &Other Sto­ries stwo­rzo­na przez nie­wiel­ką gru­pę pro­jek­tan­tów, od same­go począt­ku pra­gnie zapew­nić kobie­tom wol­ność i moż­li­wość wyra­ża­nia sie­bie poprzez ubra­nia. Trzy wyjąt­ko­we ate­lier: Los Ange­les, Sztok­holm i Paryż ofe­ru­je nie tyl­ko ubra­nia, buty i…
Więcej