MakijażUroda

Najlepsze korektory pod oczy

To kosme­tyk, któ­ry pozwa­la ukryć, że nasza noc była zde­cy­do­wa­nie za krót­ka. Gdy roz­świe­tla­my skó­rę pod ocza­mi, twarz od razu zysku­je bla­sku. Korek­tor pod oczy musi nie tyl­ko kryć prze­bar­wie­nia i drob­ne siń­ce po nieprzespanej…

Więcej
MakijażUroda

Urban decay: zostań królową nocy

Chcesz zabły­snąć? Przy­cią­gać wzrok? Chcesz zostać kró­lo­wą impre­zy? Z Urban Decay masz to jak w ban­ku! Niech sypie się bro­kat, a impre­za trwa do bia­łe­go rana! Kar­na­wał to ide­al­na oka­zja, by bez­kar­nie zasza­leć z mej­ka­pem – wszystkie…

Więcej
MakijażUroda

Najlepszy błyszczyk

O tym jak waż­ne są pięk­ne, pod­kre­ślo­ne i zadba­ne usta wie­dzia­ła już Hol­ly Goli­gh­tly, boha­ter­ka kul­to­we­go fil­mu Śnia­da­nie u Tiffany’ego. Jak powie­dzia­ła „Dziew­czy­na nie może czy­tać takich rze­czy bez szmin­ki”. Rów­nież w real­nym życiu większość…

Więcej
MakijażUroda

JAK ZROBIĆ ,,MAKEup NO MAKEup”?

Wyko­na­nie per­fek­cyj­ne­go maki­ja­żu dzien­ne­go, któ­ry uwy­dat­ni atu­ty i sub­tel­nie pod­kre­śli uro­dę, wca­le nie musi być trud­ne! Spe­cjal­nie dla Was przy­go­to­wa­li­śmy krót­ki porad­nik, jak w kil­ku pro­stych kro­kach uzy­skać bar­dzo natu­ral­ny efekt.  Wypo­czę­ta,  roz­świe­tlo­na skó­ra, delikatnie…

Więcej
Uroda

CHRISTMAS GIFT GUIDE: KOSMETYKI BIKOR

Tekst/zdjęcia: Vers-24 Do Świąt Boże­go Naro­dze­nia zosta­ło już tyl­ko kil­ka dni. Jeśli nadal poszu­ku­je­cie pomy­słów na pre­zen­ty pod cho­in­kę, mamy dla Was kolej­ną pro­po­zy­cję. Mowa o kosme­ty­kach do maki­ja­żu pol­skiej mar­ki BIKOR. Dzię­ki naj­wyż­szej jako­ści skład­ni­kom, produkty…

Więcej
MakijażUroda

Dr Irena Eris -PROVOKE ROSY COLLECTION wiosna /lato 2015

To będzie pięk­ny czas. Maki­jaż przy­bie­rze tona­cję różu w hip­no­ty­zu­ją­cym wręcz nasy­ce­niu. Kolor – naj­pierw jak­by zdję­ty z bla­dych róża­nych pąków w kwit­ną­cym ogro­dzie – roz­wi­ja się i poka­zu­je wnę­trze płat­ków. Uwo­dzi for­mą i paste­lo­wy­mi barwami…

Więcej
MakijażUroda

Makijaże na gorącą walentynkową noc!

Zasta­na­wiasz się co zro­bić, żeby wybra­nek Two­je­go ser­ca osza­lał na Two­im punk­cie w walen­tyn­ko­wą noc? Mamy dla Cie­bie kil­ka pro­po­zy­cji maki­ja­ży, któ­re pomo­gą spra­wić, że Twój uko­cha­ny nie będzie mógł ode­rwać od Cie­bie oczu! Hip­no­ty­zu­ją­ce oko, a może krwi­ste czer­wo­ne usta? Wybór nale­ży do Cie­bie! W roli głów­nej Justy­na Paw­lic­ka, model nie mógł się oprzeć ! 🙂

Więcej
MakijażUroda

Słoneczny pocałunek

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: luellemag.com, asos.com, harrods.com Jest taki kosme­tyk, po któ­re­go uży­ciu nasza skó­ra wyda­je się być deli­kat­nie muśnię­ta pro­mie­nia­mi słoń­ca nawet wte­dy, gdy lato ode­szło w nie­pa­mięć. Zapew­ne domy­śla­cie się, że mowa o bronzerze,…

Więcej
MakijażNewsroomUroda

Letnie nowości INGLOT

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we Baza pod maki­jaż matu­ją­ca  Matu­ją­ca baza pod maki­jaż absor­bu­je nad­miar sebum i prze­dłu­ża trwa­łość maki­ja­żu zapew­nia­jąc dłu­go­trwa­ły efekt ide­al­nie mato­wej skó­ry. Dzię­ki spe­cjal­nej for­mu­le niwe­lu­je drob­ne nie­do­sko­na­ło­ści oraz optycz­nie wygła­dza zmarszcz­ki. Baza…

Więcej