MakijażUroda

Dr Irena Eris ‑PROVOKE ROSY COLLECTION wiosna /lato 2015

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

DrIrenaErisProvokeSpring_COLORS

Wszyst­ko roz­kwi­ta. Kolo­ry w tym sezo­nie są świe­że i wyra­zi­ste, jak bar­wy kwia­tów w wio­sen­no ‑let­nim słoń­cu, jak bukie­ty róż, czy peonii. Uwo­dzą  róż­no­rod­ny­mi odcie­nia­mi i nie­zwy­kłą świe­żo­ścią. Kuszą  słod­kim różem, tonem szam­pa­na i cie­płej more­li. Współ­gra­ją zarów­no z jasną cerą, sta­no­wiąc kon­tra­punkt dla jej bla­de­go tła, ale też z pierw­szą let­nią opa­le­ni­zną, roz­kwi­ta­jąc wte­dy more­lo­wym kolorytem.

Nowe cie­nie i puder PROVOKE są abso­lut­nie nie­ba­nal­ne: mogą być sto­so­wa­ne zarów­no na powie­ki, jak i na policz­ki, skro­nie, a nawet… na usta. Nało­żo­ne na sucho – dadzą efekt sub­tel­niej­szy, na mokro – wzmoc­nią kolor. Mogą być apli­ko­wa­ne pre­cy­zyj­nie – pędz­lem, lub w for­mie plam kolo­rów nakła­da­nych palcem.

eris

ROSSETTE for EYE&CHEEK – to mul­ti­funk­cyj­ny puder do oczu i na policz­ki, stwo­rzo­ny z kom­bi­na­cji kolo­rów pasu­ją­cych do każ­de­go typu kar­na­cji. Cie­pła more­la zapew­nia blask, wyra­zi­sta fuk­sja – odświe­ża, moc­ny ama­rant doda­je chło­du potrzeb­ne­go w let­nie dni.  Razem two­rzą trio dosko­na­łe. I jesz­cze krop­ka nad „i”: mikro­sko­pij­ne czą­stecz­ki roz­świe­tla­ją­ce, któ­re spra­wia­ją, że cera zysku­je sub­tel­ny blask. Cena: 79 zł

ROSY EYESHADOW 01 cham­pa­gne rose – paste­lo­wy cień do oczu i kości policz­ko­wych. Nało­żo­ny na powie­ki, stwo­rzy sub­tel­ny maki­jaż oka. Zasto­so­wa­ny na policz­ki roz­świe­tli cerę, doda­jąc bla­do­ró­żo­we­go bla­sku kar­na­cji i jasnej, i ciem­nej. Cena: 69 zł

ROSY EYESHADOW 02 tea rose – może posłu­żyć i jako róż, i jako kolor na powie­ce. Zaapli­ko­wa­ny  jako cień zapew­nia maki­jaż nude, nało­żo­ny na kości policz­ko­we pod­kre­śli i wymo­de­lu­je twarz, doda bla­sku i świe­żo­ści. Może być sto­so­wa­ny na sucho dla deli­kat­ne­go meta­licz­ne­go wykoń­cze­nia lub na mokro, by uzy­skać inten­syw­ny kolor i połysk. Cena: 69 zł

www.DrIrenaEris.com
www.media.DrIrenaEris.pl

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Jak rozpoznać swój typ cery?

Sucha, wraż­li­wa, a może naczyn­ko­wa? Dokład­ne okre­śle­nie swo­je­go typu cery jest nie­zmier­nie waż­ne. Od tego zale­ży prze­cież cała nasza pie­lę­gna­cja. Jeśli źle go okre­śli­my, zamiast poma­gać swo­jej skó­rze, może­my jej zaszko­dzić. Ponad to wraz z…
Więcej
NewsroomUroda

WIELOWYMIAROWA PIELĘGNACJA Dr Irena Eris - Art Of Lifting

  To pierw­sza seria z autor­skim kom­plek­sem PCL-Lift-Up z inno­wa­cyj­nym sys­te­mem wie­lo­wy­mia­ro­we­go wypeł­nia­nia zmarsz­czek, liftin­gu oraz natych­mia­sto­we­go bio­re­mo­de­lin­gu owa­lu twa­rzy. Klu­czo­wy skład­nik kom­plek­su – POLIKAPROLAKTON, wypeł­niacz sze­ro­ko sto­so­wa­ny w medy­cy­nie este­tycz­nej, sku­tecz­nie przy­wra­ca utra­co­ną objętość,…
Więcej
MakijażNewsroomUroda

Niezastąpione nie tylko latem - najlepsze kremy BB z efektem glow

Kto powie­dział, że latem (szcze­gól­nie z uwa­gi na wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry) musisz rezy­gno­wać z kry­cia i pięk­ne­go maki­ja­żu? Z pomo­cą przy­cho­dzą nie­za­stą­pio­ne kre­my BB – nawil­ża­ją, kry­ją, roz­świe­tla­ją i odży­wia­ją. Spraw­dzą się, jeśli Two­ja cera nie…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *