MakijażUroda

Słoneczny pocałunek

Tekst: Anna Jankowska
Zdję­cia: luellemag.com, asos.com, harrods.com

1_summerglow1

Jest taki kosme­tyk, po któ­re­go uży­ciu nasza skó­ra wyda­je się być deli­kat­nie muśnię­ta pro­mie­nia­mi słoń­ca nawet wte­dy, gdy lato ode­szło w nie­pa­mięć. Zapew­ne domy­śla­cie się, że mowa o bron­ze­rze, któ­ry umie­jęt­nie nało­żo­ny w oko­li­cach kości policz­ko­wych nie tyl­ko je opa­li­zu­je, ale przede wszyst­kim uwy­dat­nia. Upra­gnio­ny efekt uzy­skasz dzię­ki zasto­so­wa­niu odpo­wied­nie­go jego rodza­ju, a wybór masz przed sobą napraw­dę imponujący.

Naj­bar­dziej wszech­stron­ne zasto­so­wa­nie mają bron­ze­ry o kre­mo­wej kon­sy­sten­cji, któ­re moż­na roz­pro­wa­dzać pal­ca­mi lub pędz­lem. Nada­ją policz­kom deli­kat­ne­go kon­tu­ru i roz­świe­tla­ją oko­li­ce wokół kości policz­ko­wych, doda­jąc cerze blasku.

image1xxl

NARS €42.86

Jeśli chcesz sub­tel­nie “opa­lić” swo­ją skó­rę, wybierz bron­zer o żelo­wej kon­sy­sten­cji. Roz­cie­ra­jąc go okręż­ny­mi rucha­mi pal­ców uzy­skasz bar­dzo natu­ral­ny efekt.

2858510

Chan­te­ca­il­le £51.00

I wresz­cie naj­po­pu­lar­niej­szy rodzaj tego opa­li­zu­ją­ce­go kosme­ty­ku, czy­li bron­zer w pudrze, któ­ry nakła­da­my w oko­li­ce kości policz­ko­wych deli­kat­ny­mi rucha­mi puszy­ste­go pędz­la, tak, by unik­nąć efek­tu pozio­mych i wyra­zi­stych kre­sek. Roz­pro­wa­dza­my go rów­no­mier­nie, nie zapo­mi­na­jąc o dobra­niu odcie­nia odpo­wied­nie­go do swo­jej cery.

943261

Cli­ni­que £24.00

Puder brą­zu­ją­cy jest też alter­na­ty­wą cie­ni do powiek w odcie­niach kolo­ru nude.

 

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Related posts
  MakijażNewsroomUroda

  Niezastąpione nie tylko latem - najlepsze kremy BB z efektem glow

  Kto powie­dział, że latem (szcze­gól­nie z uwa­gi na wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry) musisz rezy­gno­wać z kry­cia i pięk­ne­go maki­ja­żu? Z pomo­cą przy­cho­dzą nie­za­stą­pio­ne kre­my BB – nawil­ża­ją, kry­ją, roz­świe­tla­ją i odży­wia­ją. Spraw­dzą się, jeśli Two­ja cera nie…
  Więcej
  MakijażUroda

  Najlepsze korektory pod oczy

  To kosme­tyk, któ­ry pozwa­la ukryć, że nasza noc była zde­cy­do­wa­nie za krót­ka. Gdy roz­świe­tla­my skó­rę pod ocza­mi, twarz od razu zysku­je bla­sku. Korek­tor pod oczy musi nie tyl­ko kryć prze­bar­wie­nia i drob­ne siń­ce po nieprzespanej…
  Więcej
  MakijażUroda

  Urban decay: zostań królową nocy

  Chcesz zabły­snąć? Przy­cią­gać wzrok? Chcesz zostać kró­lo­wą impre­zy? Z Urban Decay masz to jak w ban­ku! Niech sypie się bro­kat, a impre­za trwa do bia­łe­go rana! Kar­na­wał to ide­al­na oka­zja, by bez­kar­nie zasza­leć z mej­ka­pem – wszystkie…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *