MakijażNewsroomUroda

Niezastąpione nie tylko latem – najlepsze kremy BB z efektem glow

Kto powiedział, że latem (szczególnie z uwagi na wysokie temperatury) musisz rezygnować z krycia i pięknego makijażu? Z pomocą przychodzą niezastąpione kremy BB – nawilżają, kryją, rozświetlają i odżywiają. Sprawdzą się, jeśli Twoja cera nie jest idealna, a zależy Ci na uzyskaniu naturalnego efektu, a także gdy po prostu chcesz podkreślić zdrowy wygląd skóry i ujednolicić jej kolor. Redakcja Vers-24 specjalnie dla Was wybrała najlepsze kremy do zadań specjalnych – BB z efektem glow, nie tylko na lato!

kremy BB - nawilżają, kryją, rozświetlają i odżywiają

 

 1. Chanel Les Beiges Healthy Glow SPF 30

  Ultra deli­kat­na for­mu­ła i nie­wia­ry­god­nie lek­ka for­mu­ła tego nawil­ża­ją­ce­go kre­mu kolo­ry­zu­ją­ce­go z kolek­cji Les Beiges, natych­miast wyrów­nu­je kolo­ryt cery i upięk­sza skó­rę, doda­jąc jej pro­mien­ne­go bla­sku oraz przej­rzy­ste­go wykoń­cze­nia, któ­re pozwa­la na swo­bod­ne oddy­cha­nie. Ide­al­ny dla skó­ry wraż­li­wej, per­fek­cyj­nie łączy się ze skó­rą, przez co powierzch­nia skó­ry wyglą­da nad­zwy­czaj­nie natu­ral­nie i deli­kat­nie. Oprócz pożą­da­ne­go, zdro­we­go efek­tu glow, krem ide­al­nie nawil­ża chro­niąc skó­rę przez cały dzień. Za pro­mien­ną cerę odpo­wie­dzial­ne są mine­ral­ne pig­men­ty- Heal­thy Glow Booster, a tak­że pudry Soft Focus. Pochod­na kwa­su hia­lu­ro­no­we­go wychwy­tu­je wodę i zatrzy­mu­je ją na powierzch­ni skó­ry, utrzy­mu­jąc odpo­wied­ni poziom nawil­że­nia oraz zapew­nia­jąc uczu­cie kom­for­tu przez cały dzień. Poko­cha­cie tak­że doda­tek anty­ok­sy­dan­tów: eks­trak­tu z liści żywo­ród­ki w połą­cze­niu z fil­tra­mi SPF 30/PA ++, któ­re chro­nią skó­rę przed szko­dli­wy­mi czyn­ni­ka­mi śro­do­wi­ska zewnętrznego.

 2. Estee Lauder DayWear Anti-Oxidant Beauty Benefit BB Creme SPF 35

  Ten nie­wiel­ki krem zawie­ra w sobie pełen pakiet, potrzeb­ny do stwo­rze­nia efek­tu zdro­wej, pięk­nej skó­ry: chro­ni za pomo­cą naj­sku­tecz­niej­szych anty­ok­sy­dan­tów, nawil­ża i zapew­nia nie­ska­zi­tel­ną dosko­na­łość cery. Lek­ki jak piór­ko krem BB natych­miast ujed­no­li­ca kolo­ryt skó­ry i zapew­nia jej zdro­wy wygląd. Jego bez­tłusz­czo­wa for­mu­ła wzbo­ga­co­na o skład­ni­ki sil­nie nawil­ża­ją­ce, zapew­nia wyso­ką sku­tecz­ność dzię­ki kom­plek­so­wi prze­ciw­u­tle­nia­czy (Anti- Oxi­dant Com­plex) o udo­wod­nio­nej sku­tecz­no­ści, a tak­że fil­tro­wi SPF 35.

 3. Dior Hydra Life BB Crème Beauty Balm, natychmiastowe nawilżenie SPF30

  Zain­spi­ro­wa­ny azja­tyc­ki­mi rytu­ała­mi pięk­na, stwo­rzo­ny z wiza­ży­sta­mi Dior krem BB Hydra Life­łą­czy w sobie siłę nawil­ża­nia, ochro­ny i pie­lę­gna­cji, któ­ra upięk­sza a zara­zem ujed­no­li­ca cerę niczym pod­kład. Zawar­tość kory­gu­ją­cych pig­men­tów naj­now­szej gene­ra­cji zamknię­tych w deli­kat­nej kon­sy­sten­cji, sub­tel­nie kolo­ry­zu­ją tuszu­jąc nie­do­sko­na­ło­ści skó­ry i zapew­nia­jąc ujed­no­li­ce­nie jej powierzch­ni. Skó­ra jest per­fek­cyj­na, natu­ral­nie pro­mien­na, wygła­dzo­na i aksa­mit­na, już z chwi­lą pierw­szej apli­ka­cji. Oprócz wizu­al­ne­go efek­tu, krem zapew­nia dosko­na­łą ochro­nę przez cały dzień, a skó­ra zacho­wu­je swo­ją świeżość.

 1. Burberry Fresh Glow BB Cream

  Sil­nie roz­świe­tla­ją­cy krem BB Fresh Glow o lek­kiej for­mu­le, któ­ra dosto­so­wu­je się do odcie­ni skó­ry, pro­sto z Wiel­kiej Bry­ta­nii. Pozwa­la uzy­skać efekt zdro­wej, peł­nej natu­ral­ne­go bla­sku cery. Inno­wa­cyj­ne połą­cze­nie skład­ni­ków odżyw­czych oraz ochron­nych takich jak filtr SPF 20, któ­ry chro­ni przed szko­dli­wym dzia­ła­niem pro­mie­ni UVB, spra­wia, że krem roz­pra­sza świa­tło, co stwa­rza natych­mia­sto­wy efekt jed­no­li­tej, peł­nej bla­sku cery. Dodat­ko­wo, z pew­no­ścią poko­chasz jego skład: spe­cjal­nie opra­co­wa­ną mie­szan­kę dzi­kiej róży, her­ba­ty oraz lawendy.

 2. Erborian Krem BB z żeń-szeniem złocistym

  Taj­na broń Kore­anek- krem BB mar­ki Erbo­rian, wzbo­ga­co­ny wycią­giem z żeń-sze­nia zło­ci­ste­go dla aksa­mit­nej gład­ko­ści i mięk­ko­ści. Oprócz wyrów­na­nia kolo­ry­tu cery i niwe­lo­wa­nia nie­do­sko­na­ło­ści, głów­nym zada­niem kre­mu jest przede wszyst­kim pie­lę­gna­cja, a więc nawil­że­nie i odży­wie­nie skó­ry przy jed­no­cze­snym wygła­dze­niu powierzch­ni naskór­ka, oraz zabez­pie­cze­nie jej przed szko­dli­wym dzia­ła­niem pro­mie­ni UVA i UVB. Z uwa­gi na to, krem BB wzbo­ga­co­no o żeń–szeń, a tak­że tajem­ni­czo brzmią­cą „mie­szan­ką ziół dłu­go­wiecz­no­ści” sto­so­wa­ną w Azji od tysię­cy lat.

 3. Lancome Hydra Zen Koloryzujący krem BB

  Ten nawil­ża­ją­cy krem kolo­ry­zu­ją­cy od Lan­co­me o anty­stre­so­wej for­mu­le łączy w sobie sku­tecz­ność kre­mu i pod­kła­du w jed­nym, wie­lo­za­da­nio­wym pro­duk­cie. Krem BB nawil­ża, roz­świe­tla, ujed­no­li­ca oraz dodat­ko­wo chro­ni skó­rę przed ozna­ka­mi stre­su. Moż­na sto­so­wać go solo, a tak­że jako bazę pod maki­jaż, z uwa­gi na jego kolo­ry­zu­ją­cą for­mu­łę, któ­ra natych­mia­sto­wo wta­pia się, ujed­no­li­ca­jąc, oży­wia­jąc i wygła­dza­jąc cerę.

 4. Origins Ginzing SPF 40 energy

  Pierw­szy taki moc­no odżyw­czy krem kolo­ry­zu­ją­cy o boga­tej kon­sy­sten­cji, któ­ry nawil­ża­jąc, doda­je cerze zastrzy­ku ener­gii. Roz­świe­tla i inten­syw­nie nawil­ża dzię­ki tech­no­lo­gii pig­men­tów mine­ral­nych, pozo­sta­wia­jąc skó­rę gład­ką jak jedwab- wszyst­ko to za spra­wą ole­ju z nasion kawy i odżyw­cze­go masła Cupu­açu. Doda­tek jęcz­mie­nia i kieł­ków psze­ni­cy nawil­ża skó­rę, a sze­ro­kie spek­trum ochro­ny SPF dzię­ki połą­cze­niu mine­ral­nych i che­micz­nych fil­trów zamknię­tych w bez­tłusz­czo­wej, lek­kiej for­mu­le, pozwa­la na ochro­nę skó­ry przed pro­mie­nia­mi sło­necz­ny­mi. W dodat­ku z pew­no­ścią poko­chasz jego odświe­ża­ją­cy, pobu­dza­ją­cy zapach, któ­ry jest połą­cze­niem olej­ków ete­rycz­nych grejp­fru­ta, cytry­ny oraz zie­lo­nej mięty.

 5. Guerlain Lingerie de Peau BB Beauty Booster

  Pierw­szy krem BB domu mody Guer­la­in Booster Beau­té Lin­ge­rie de Peau, to praw­dzi­wy magik- two­rzy ilu­zję natu­ral­nej i per­fek­cyj­nej, nie­ska­zi­tel­nej cery, gwa­ran­tu­jąc blask, nawil­ża­nie, ochro­nę, a zara­zem kory­go­wa­nie nie­do­sko­na­ło­ści i wyrów­ny­wa­nie kolo­ry­tu skó­ry. Abso­lut­nie nie­do­strze­gal­ny i deli­kat­nie napig­men­to­wa­ny krem stwa­rza efekt dru­giej skó­ry niczym nie­wi­docz­na bie­li­zna, pod­kre­śla­jąc jej natu­ral­ne pięk­no. Ta nie­wiel­ka tub­ka kry­je w sobie świe­ży, wyraź­ny i deli­kat­ny, kwia­to­wo-owo­co­wy zapach brzo­skwi­ni i malin oraz roślin­nych nut (róża, jaśmin, piż­mo i żywi­ca), któ­re czy­nią cuda z cerą.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
MakijażUroda

Najlepsze korektory pod oczy

To kosme­tyk, któ­ry pozwa­la ukryć, że nasza noc była zde­cy­do­wa­nie za krót­ka. Gdy roz­świe­tla­my skó­rę pod ocza­mi, twarz od razu zysku­je bla­sku. Korek­tor pod oczy musi nie tyl­ko kryć prze­bar­wie­nia i drob­ne siń­ce po nieprzespanej…
Więcej
MakijażUroda

Urban decay: zostań królową nocy

Chcesz zabły­snąć? Przy­cią­gać wzrok? Chcesz zostać kró­lo­wą impre­zy? Z Urban Decay masz to jak w ban­ku! Niech sypie się bro­kat, a impre­za trwa do bia­łe­go rana! Kar­na­wał to ide­al­na oka­zja, by bez­kar­nie zasza­leć z mej­ka­pem – wszystkie…
Więcej
MakijażUroda

Najlepszy błyszczyk

O tym jak waż­ne są pięk­ne, pod­kre­ślo­ne i zadba­ne usta wie­dzia­ła już Hol­ly Goli­gh­tly, boha­ter­ka kul­to­we­go fil­mu Śnia­da­nie u Tiffany’ego. Jak powie­dzia­ła „Dziew­czy­na nie może czy­tać takich rze­czy bez szmin­ki”. Rów­nież w real­nym życiu większość…
Więcej