MakijażUroda

Najlepszy błyszczyk

O tym jak waż­ne są pięk­ne, pod­kre­ślo­ne i zadba­ne usta wie­dzia­ła już Hol­ly Goli­gh­tly, boha­ter­ka kul­to­we­go fil­mu Śnia­da­nie u Tiffany’ego. Jak powie­dzia­ła „Dziew­czy­na nie może czy­tać takich rze­czy bez szminki”.

Najlepszy błyszczyk

Rów­nież w real­nym życiu więk­szość kobiet marzy o ponęt­nych i peł­nych ustach. Jeśli znaj­du­jesz się w ich gro­nie, to wiedz, że dzię­ki rewo­lu­cyj­nym kosme­ty­kom, tric­kom wiza­ży­stów i domo­wym meto­dom, możesz osią­gnąć ten efekt bez mecha­nicz­ne­go i dro­gie­go inge­ro­wa­nia w natu­rę. Oto spo­so­by Redak­cji Vers-24:

Wyko­nuj peelin­gi i masa­że ust, któ­re doma­ga­ją się tro­skli­wej oraz regu­lar­nej pie­lę­gna­cji. Skó­ra ust jest deli­kat­na i wraż­li­wa, stąd nara­żo­na na wysy­cha­nie i łusz­cze­nie się. Dla­te­go war­to raz w tygo­dniu zro­bić peeling drob­no­ziar­ni­sty. Z kolei masaż mięk­ką szczo­tecz­ką np. do zębów, pobu­dzi mikro­krą­że­nie i zmięk­czy naskó­rek. Na koniec posma­ruj gład­kie usta odżyw­czym bal­sa­mem o miłym zapa­chu i… gotowe!

Maska z mio­du to pro­sta recep­ta na pięk­ne usta. Posma­ruj je gru­bą war­stwą na oko­ło 10–15 minut, a następ­nie zliż. Smacz­ne­go! Ten domo­wy zabieg jest szcze­gól­nie pole­ca­ny jesie­nią i zimą, kie­dy usta wyma­ga­ją rege­ne­ra­cji, są spierzch­nię­te, popę­ka­ne i szorst­kie. Takim ustom powiedz adios!

Najlepszy błyszczyk

Uwzględ­nij w swo­jej kosme­tycz­ce błysz­czyk, któ­ry jest deli­kat­niej­szą alter­na­ty­wą dla szmi­nek. Odświe­ży look i doda Ci mło­dzień­czo­ści. Pamię­taj, by przed nało­że­niem pre­pa­ra­tu, usta pozo­sta­ły suche i czy­ste. Wów­czas zauwa­żysz 100% efekt! Redak­cja Vers-24 pole­ca serię błysz­czy­ków mar­ki L’Oréal Paris Infal­li­ble Mega Gloss. Pro­dukt pomo­że Ci wykoń­czyć Twój dzien­ny maki­jaż, choć nie tyl­ko! Nie­za­wod­ny rów­nież przy wie­czo­ro­wym maki­ja­żu. Jest trwa­ły i o dobrej pig­men­ta­cji. Pre­cy­zyj­ny apli­ka­tor: spe­cjal­nie wypro­fi­lo­wa­ny pędze­lek spra­wi, że pod­kre­śle­nie Two­ich ust sta­nie się bajecz­nie pro­ste, bez koniecz­no­ści uży­cia luster­ka i posia­da­nia wyjąt­ko­wych zdol­no­ści manu­al­nych. Cała seria skła­da się z odcie­ni o kre­mo­wej for­mu­le, któ­re inten­syw­nie kry­ją usta. Błysz­czy­ki speł­nia­ją swo­ją funk­cję odżyw­czą, dzię­ki skła­dzie na bazie pochod­nych kwa­su hialuronowego.

Redak­cje Vers-24 zain­spi­ro­wa­ła się nazwa­mi błysz­czy­ków mar­ki L’Oréal Paris Infal­li­ble Mega Gloss: Girl On Top, Scre­am And Sho­ut, I Got The Power, Amen, The Big­ger The Bet­ter. Czy same hasła nie brzmią kuszą­co i nie doda­ją pew­no­ści siebie?

Dobierz kolor błysz­czy­ka bądź szmin­ki do swo­je­go typu uro­dy. Zwróć szcze­gól­ną uwa­gę na kar­na­cję, kolor oczu, wło­sów i szkli­wo zębów. Pale­ta odcie­ni L’Oréal Paris z serii Infal­li­ble Mega Gloss jest impo­nu­ją­ca: od beży, po pudro­wy i mali­no­wy róż. Każ­da z nas może wybrać kolor pasu­ją­cy do typu uro­dy i indy­wi­du­al­nych gustów: nie­za­leż­nie czy jesteś połu­dnio­wą pięk­no­ścią czy pre­zen­tu­jesz typo­wo sło­wiań­ski look! 🙂

Najlepszy błyszczyk

Szmin­ki są tak­że pomoc­ne w zadba­niu o spek­ta­ku­lar­nie pięk­ne usta, jed­nak jeśli chcesz osią­gnąć natu­ral­ny efekt, postaw na te w deli­kat­nym odcie­niu nude. Zwróć tak­że uwa­gę na ich wła­ści­wo­ści. Na ryn­ku kosme­tycz­nym znaj­dziesz szmin­ki nawil­ża­ją­ce wzbo­ga­co­ne o wita­my, olej­ki i eks­trak­ty roślin­ne, powięk­sza­ją­ce oraz trwa­łe. To waż­ne, byś co godzi­nę nie musia­ła opusz­czać towa­rzy­stwa i popra­wiać ust w łazien­ce. Bądź wygod­na i natu­ral­na. Niech kuszą­ce i nawil­żo­ne usta sta­ną się czę­ścią Ciebie.

Efek­tu peł­niej­szych ust wciąż Ci za mało? Dobierz kred­kę do kolo­ru szmin­ki i obry­suj nią kon­tu­ry ust. Sto­suj tric­ki wiza­ży­stów, któ­re wbrew pozo­rom może opa­no­wać każ­da z Was. Jeśli Two­ja gór­na war­ga jest węż­sza od dol­nej, obry­suj jej kon­tur tuż nad linią ust. Jeśli masz zbyt wąskie usta, możesz je optycz­nie powięk­szyć, obry­so­wu­jąc kon­tu­rów­ką. Trzy­maj się kra­wę­dzi w odle­gło­ści nie wię­cej niż 1–2 mm. Masz zbyt duże usta i chcesz by wyglą­da­ły pro­por­cjo­nal­nie? Zaznacz kred­ką dol­ną i gór­ną war­gę tuż pod ich krawędziami.

Ostat­nia wska­zów­ka Redak­cji Vers-24: dbaj o zbi­lan­so­wa­ną die­tę boga­tą w wita­mi­ny A, B oraz żela­zo. Wita­mi­nę A znaj­dziesz w pro­duk­tach takich jak: mar­chew, szpi­nak, sała­ta, brzo­skwi­nie, śliw­ki, jaja i wątrób­ka. Wita­mi­ny z gru­py B znaj­du­ją się w mle­ku, rośli­nach strącz­ko­wych, warzy­wach liścia­stych, peł­nych ziar­nach zbóż, grzy­bach, mię­sie i jaj­kach. Skarb­ni­cą żela­za jest woło­wi­na, wątrób­ka, mię­so indy­ka, kur­cza­ka, jaj­ka, tłu­ste ryby, faso­la, zie­lo­ne warzy­wa, pro­duk­ty peł­no­ziar­ni­ste, orze­chy i nasio­na. Delek­tuj się ich sma­kiem i zapo­mnij o spierzch­nię­tych ustach!

Tekst/zdjęcia: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
NewsroomUroda

Céline Dion - nowa ambasadorka L’Oréal Paris

L’Oréal Paris, kosme­tycz­na mar­ka numer jeden na świe­cie, ma zaszczyt ogło­sić, że nową, glo­bal­ną amba­sa­dor­ką zosta­ła legen­dar­na pio­sen­kar­ka, iko­na muzy­ki pop, autor­ka tek­stów i pro­du­cent­ka – Céli­ne Dion. Céli­ne Dion to jed­na z naj­bar­dziej znanych…
Więcej
MakijażNewsroomUroda

Niezastąpione nie tylko latem - najlepsze kremy BB z efektem glow

Kto powie­dział, że latem (szcze­gól­nie z uwa­gi na wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry) musisz rezy­gno­wać z kry­cia i pięk­ne­go maki­ja­żu? Z pomo­cą przy­cho­dzą nie­za­stą­pio­ne kre­my BB – nawil­ża­ją, kry­ją, roz­świe­tla­ją i odży­wia­ją. Spraw­dzą się, jeśli Two­ja cera nie…
Więcej
MakijażUroda

Najlepsze korektory pod oczy

To kosme­tyk, któ­ry pozwa­la ukryć, że nasza noc była zde­cy­do­wa­nie za krót­ka. Gdy roz­świe­tla­my skó­rę pod ocza­mi, twarz od razu zysku­je bla­sku. Korek­tor pod oczy musi nie tyl­ko kryć prze­bar­wie­nia i drob­ne siń­ce po nieprzespanej…
Więcej