Letnie nowości INGLOT

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

400INGLOT matująca baza pod makijaż

Baza pod maki­jaż matu­ją­ca 

Matu­ją­ca baza pod maki­jaż absor­bu­je nad­miar sebum i prze­dłu­ża trwa­łość maki­ja­żu zapew­nia­jąc dłu­go­trwa­ły efekt ide­al­nie mato­wej skó­ry. Dzię­ki spe­cjal­nej for­mu­le niwe­lu­je drob­ne nie­do­sko­na­ło­ści oraz optycz­nie wygła­dza zmarszcz­ki. Baza dosko­na­ła na co dzień i nie­za­stą­pio­na pod­czas sesji foto­gra­ficz­nych, w stu­diu tele­wi­zyj­nym i na pla­nie fil­mo­wym. Może być sto­so­wa­na indy­wi­du­al­nie, pole­ca­na rów­nież dla męż­czyzn. Matu­ją­ca baza pod maki­jaż to ide­al­nie roz­wią­za­nie dla tych, któ­rzy chcą poże­gnać się z błysz­czą­cą cerą.

400INGLOT baza pod makijaż SPF 20

Baza pod maki­jaż z SPF20

Baza pod maki­jaż z SPF20 pozwa­la uzy­skać dłu­go­trwa­ły efekt świe­że­go maki­ja­żu, jed­no­cze­śnie chro­niąc skó­rę przed pro­mie­nio­wa­niem UVA i UVB. Dzię­ki eks­trak­to­wi z czar­nej per­ły, baza jed­no­cze­śnie nawil­ża i wyrów­nu­je kolo­ryt skó­ry. Apli­ko­wa­na pod dowol­ny pod­kład, puder lub korek­tor do twa­rzy zapew­nia dosko­na­łą ochro­nę przed szko­dli­wym dzia­ła­niem pro­mie­ni sło­necz­nych. Sto­so­wa­na indy­wi­du­al­nie, kil­ka razy w cią­gu dnia, daje gwa­ran­cję peł­nej ochro­ny skó­ry nara­żo­nej na dłu­go­trwa­łe prze­by­wa­nie na słoń­cu nie­za­leż­nie od pory roku.

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
inglot.pl
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy