CHRISTMAS GIFT GUIDE: KOSMETYKI BIKOR

Tekst/zdjęcia: Vers-24

Do Świąt Boże­go Naro­dze­nia zosta­ło już tyl­ko kil­ka dni. Jeśli nadal poszu­ku­je­cie pomy­słów na pre­zen­ty pod cho­in­kę, mamy dla Was kolej­ną pro­po­zy­cję. Mowa o kosme­ty­kach do maki­ja­żu pol­skiej mar­ki BIKOR.

KOSMETYKI BIKOR

Kosmetyki do makijażu polskiej marki BIKOR.

Dzię­ki naj­wyż­szej jako­ści skład­ni­kom, pro­duk­ty BIKOR nie mają sobie rów­nych. Mar­ka pręż­nie pod­bi­ja rynek kosme­ty­ków do maki­ja­żu w Pol­sce oraz poza jej gra­ni­ca­mi. Kosme­ty­ki wyróż­nia uni­kal­ny skład, boga­ty w natu­ral­ne mine­ra­ły, olej­ki i wita­mi­ny. Zachwy­ca­ją ele­ganc­kie, mini­ma­li­stycz­ne, czar­ne opa­ko­wa­nia z tło­czo­nym logo. Ich codzien­ne użyt­ko­wa­nie to sama przy­jem­ność. W kil­ka minut potra­fią zdzia­łać cuda, choć apli­ka­cja kosme­ty­ków jest nie­zwy­kle pro­sta i nie wyma­ga dużej wpra­wy. Potwier­dze­niem naj­wyż­szej jako­ści są licz­ne nagro­dy, któ­re regu­lar­nie zdo­by­wa BIKOR, m.in.: tytuł Euro­pro­duk­tu oraz tytuł naj­lep­sze­go kosme­ty­ku dla ‘Egyp­ti­sche Erde‘ tar­gów Este­ty­ka.

VERS-24 POLECA BIKOR!

Kosmetyki do makijażu polskiej marki BIKOR.

Kosmetyki do makijażu polskiej marki BIKOR.

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
bikormakeup.com
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy