MakijażUroda

JAK ZROBIĆ „MAKEup NO MAKEup”?

Wyko­na­nie per­fek­cyj­ne­go maki­ja­żu dzien­ne­go, któ­ry uwy­dat­ni atu­ty i sub­tel­nie pod­kre­śli uro­dę, wca­le nie musi być trud­ne! Spe­cjal­nie dla Was przy­go­to­wa­li­śmy krót­ki porad­nik, jak w kil­ku pro­stych kro­kach uzy­skać bar­dzo natu­ral­ny efekt.  Wypo­czę­ta,  roz­świe­tlo­na skó­ra, deli­kat­nie zary­so­wa­ne oko i muśnię­te błysz­czy­kiem usta – jed­nym sło­wem maki­jaż idealny.

JAK ZROBIĆ ,,MAKEup NO MAKEup”?

KROKI:

 1. Na wcze­śniej przy­go­to­wa­ną skó­rę twa­rzy, nawil­żo­ną kre­mem pie­lę­gna­cyj­nym nałóż KOREKTOR NAKED SKIN.
 2. Korek­tor nałóż pod oczy, nad kość policz­ko­wą oraz skroń.

Roz­pro­wadź go deli­kat­ny­mi rucha­mi pędzel­ka tak, aby pokrył cały obszar wyzna­czo­nych miejsc.

 1. Korek­tor nałóż na kość noso­wą /grzbiet nosa/ i deli­kat­nie roz­pro­wadź pędzelkiem.
 2. Korek­tor zaapli­kuj rów­nież na prze­strzeń noso­wo – war­go­wą, tak aby roz­świe­tlić zała­ma­nie skóry.

Pamię­taj, że korek­tor powi­nien być jaśniej­szy od kolo­ru skó­ry przy­naj­mniej o pół tonu!

 1. PODKŁAD NAKED SKIN zaapli­kuj na całą twarz z pomi­nię­ciem oko­lic oczu, blen­du­jąc go tak, aby pokrył całą prze­strzeń twa­rzy, kości żuchwy oraz szyi.

Pamię­taj, aby pod­kład był dobra­ny w kolo­rze skóry!

JAK ZROBIĆ ,,MAKEup NO MAKEup”?

 1. PUDER MATUJĄCY DE – SLICK nakła­da­my na całą twarz rucha­mi „ od góry do dołu”. Pozwo­li on utrwa­lić pod­kład i będzie ide­al­nym fun­da­men­tem do dal­szych kro­ków makijażowych.
 2. ROZŚWIETLACZ AFTERGLOW HIGHLIGHTER w kolo­rze SIN zaapli­kuj małym pędzel­kiem nad kość policz­ko­wą, skroń oraz nad brwią /w kształ­cie lite­ry „C”/ oraz na grzbiet nosa, kupi­dyn, śro­dek bro­dy oraz deli­kat­nie na czoło.
 3. BRONZER BEACHED BRONZER w kolo­rze SUN-KISSED zaapli­kuj dużym pędzel­kiem na kość policz­ko­wą, skroń oraz nad linią wło­sów czoła.

JAK ZROBIĆ ,,MAKEup NO MAKEup”?

 1. BAZĘ POD CIENIE MINOR SIN zaapli­kuj na gór­ną rucho­mą powie­kę oka, wyjeż­dża­jąc aż pod łuk brwiowy.
 2. KREDKA EYE PENCIL 24/7 GLIDE-ON DOUBLE-ENDE NAKED: kolo­rem VENUS obry­suj linię wod­ną oka.
 1. PALETA NAKED BASICS:
 2. Kolo­rem VENUS pokryj całą powierzch­nię oka, aż pod łuk brwio­wy. Tym kolo­rem zaak­cen­tuj rów­nież dol­ną linię rzęs oraz zewnętrz­ny kącik oka.
 3. Kolo­rem NAKED 2 pokryj tyl­ko część rucho­mą oka.
 4. Kolo­rem FAINT pod­kreśl zała­ma­nie powie­ki i roze­trzyj pędzel­kiem „ku górze”.

JAK ZROBIĆ ,,MAKEup NO MAKEup”?

5. Kolo­rem CRAVE zaak­cen­tuj zewnętrz­ny kącik oka i roze­trzyj „ku górze” oraz „do środka”.

6. Kolo­rem FAINT oraz CRAVE /mix/ zaak­cen­tuj deli­kat­nie linię brwi – przy uży­ciu cien­kie­go pędzelka.

JAK ZROBIĆ ,,MAKEup NO MAKEup”?

7. Wytu­szuj rzę­sy maska­rą PERVERSION.

8. Na usta nanieś nawil­ża­ją­cy błysz­czyk do ust NAKED.

9. Cały maki­jaż utrwal mgieł­ką utrwa­la­ją­cą MAKEUP SETTING SPRAY DE-SLICK.

JAK ZROBIĆ ,,MAKEup NO MAKEup”?

Maki­jaż: Tomek Paw­ło­wicz, maki­ja­ży­sta Urban Decay
Model­ka: Lau­ra Dłutowska
Gify: VERS-24

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
MakijażNewsroomUroda

Niezastąpione nie tylko latem - najlepsze kremy BB z efektem glow

Kto powie­dział, że latem (szcze­gól­nie z uwa­gi na wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry) musisz rezy­gno­wać z kry­cia i pięk­ne­go maki­ja­żu? Z pomo­cą przy­cho­dzą nie­za­stą­pio­ne kre­my BB – nawil­ża­ją, kry­ją, roz­świe­tla­ją i odży­wia­ją. Spraw­dzą się, jeśli Two­ja cera nie…
Więcej
NewsroomUroda

AFTERDARK PALETTE - nowość od Urban Decay

Pale­ta stwo­rzo­na z myślą o wie­czor­nych wypa­dach. Nasy­co­ne kolo­ry spraw­dzą się w każ­dej sytu­acji – nie­waż­ne, gdzie ponio­są Cię nogi! Sza­lo­na noc, czy roma­nycz­na kola­cja? Bez wzglę­du na to, jak pla­nu­jesz spę­dzić wie­czór pale­ta Afterdark…
Więcej
NewsroomUroda

UZALEŻNIAJĄCE, INTENSYWNE I AKSAMITNE - VICE LIQUID LIPSTICK OD URBAN DECAY

Urban Decay pre­zen­tu­je Vice Liqu­id Lip­stick. Co spra­wia, że Vice jest inna? Prze­ło­mo­wa, nowo­cze­sna for­mu­ła zapew­nia trwa­łość i zero roz­ma­zy­wa­nia. Podob­nie jak jej poprzed­nicz­ka, Vice Liqu­id Lip­stick gwa­ran­tu­je kry­cie ust głę­bo­kim kolo­rem. Pomad­ka daje komfort…
Więcej