Premiera Sisleÿa Le Teint i Phyto-Lip Twist marki Sisley

Marka Sisley ponownie uwodzi nowościami, tym razem z kategorii makijażu. Mowa o podkład przeciwstarzeniowy SISLEŸA Le Teint, a także nowe, matowe odcienie pomadek Phyto-Lip Twist.

1B Ivory

SISLEŸA Le Teint to nowy pod­kład odmła­dza­ją­cy, dostęp­ny w sied­miu odcie­niach ide­al­nie spa­ja­ją­cych się ze skó­rą. For­mu­ła tego w peł­ni kom­plek­so­we­go pod­kła­du, opar­ta jest na bazie kul­to­we­go już kre­mu SISLEŸA L’Intégral Anti-Âge, dzię­ki cze­mu kosme­tyk ten pie­lę­gnu­je, wygła­dza i roz­świe­tla, doda­jąc skó­rze zdro­we­go kolo­ry­tu i bla­sku. Pozwa­la on rów­nież uzy­skać bły­ska­wicz­ny efekt odmła­dza­ją­cy, wymier­ne i widocz­ne dzia­ła­nie prze­ciw­sta­rze­nio­we oraz opty­mal­ny kom­fort skó­ry przez cały dzień.

sisley paris

Nowo­ścią jest tak­że bez­barw­ny, pie­lę­gna­cyj­ny bal­sam do ust w for­mie kred­ki Phy­to-Lip Twist Balm, a tak­że mato­we kred­ki do ust Phy­to-Lip Twist Mat. Kiss oraz Tan­go, czy­li fuk­sja i czer­wień, to dwa nowe odcie­nie best­sel­le­ro­wych kre­dek, któ­re zacho­wu­ją feno­me­nal­ną trwa­łość kolo­ru, ale przede wszyst­kim cechu­ją je walo­ry pie­lę­gna­cyj­ne. Nowe kred­ki, dzię­ki ścię­te­mu kształ­to­wi, dopa­so­wu­ją się do wypu­kło­ści ust i pre­cy­zyj­nie obry­so­wu­ją ich kon­tur. Kre­mo­wa kon­sy­sten­cja pozwa­la na ide­al­ny efekt kry­ją­cy. For­mu­ła wzbo­ga­co­na czy­sty­mi pig­men­ta­mi pozwa­la już przy jed­nej war­stwie uzy­skać inten­syw­ny, mato­wy efekt, rów­ny kolor i dosko­na­łą trwa­łość.

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cja pra­so­wa

 
Komentarze

komen­ta­rzy