MakijażNewsroomUroda

Premiera Sisleÿa Le Teint i Phyto-Lip Twist marki Sisley

Marka Sisley ponownie uwodzi nowościami, tym razem z kategorii makijażu. Mowa o podkład przeciwstarzeniowy SISLEŸA Le Teint, a także nowe, matowe odcienie pomadek Phyto-Lip Twist.

1B Ivory

SISLEŸA Le Teint to nowy pod­kład odmła­dza­ją­cy, dostęp­ny w sied­miu odcie­niach ide­al­nie spa­ja­ją­cych się ze skó­rą. For­mu­ła tego w peł­ni kom­plek­so­we­go pod­kła­du, opar­ta jest na bazie kul­to­we­go już kre­mu SISLEŸA L’Intégral Anti-Âge, dzię­ki cze­mu kosme­tyk ten pie­lę­gnu­je, wygła­dza i roz­świe­tla, doda­jąc skó­rze zdro­we­go kolo­ry­tu i bla­sku. Pozwa­la on rów­nież uzy­skać bły­ska­wicz­ny efekt odmła­dza­ją­cy, wymier­ne i widocz­ne dzia­ła­nie prze­ciw­sta­rze­nio­we oraz opty­mal­ny kom­fort skó­ry przez cały dzień.

sisley paris

Nowo­ścią jest tak­że bez­barw­ny, pie­lę­gna­cyj­ny bal­sam do ust w for­mie kred­ki Phy­to-Lip Twist Balm, a tak­że mato­we kred­ki do ust Phy­to-Lip Twist Mat. Kiss oraz Tan­go, czy­li fuk­sja i czer­wień, to dwa nowe odcie­nie best­sel­le­ro­wych kre­dek, któ­re zacho­wu­ją feno­me­nal­ną trwa­łość kolo­ru, ale przede wszyst­kim cechu­ją je walo­ry pie­lę­gna­cyj­ne. Nowe kred­ki, dzię­ki ścię­te­mu kształ­to­wi, dopa­so­wu­ją się do wypu­kło­ści ust i pre­cy­zyj­nie obry­so­wu­ją ich kon­tur. Kre­mo­wa kon­sy­sten­cja pozwa­la na ide­al­ny efekt kry­ją­cy. For­mu­ła wzbo­ga­co­na czy­sty­mi pig­men­ta­mi pozwa­la już przy jed­nej war­stwie uzy­skać inten­syw­ny, mato­wy efekt, rów­ny kolor i dosko­na­łą trwa­łość.

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cja pra­so­wa

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Oda do nocy, czyli nowy, intensywny zapach Sisley Paris - Izia La Nuit 

Zapach tak inten­syw­ny, jak wyzna­nie miło­ści, ofe­ru­ją­cy peł­ny wachlarz emo­cji: od eks­cy­ta­cji, zachwy­tu, aż po roz­kwit, speł­nie­nie i wiecz­ność. To praw­dzi­wa podróż, doświad­cze­nie, a jed­no­cze­śnie odkry­cie i spo­tka­nie olfak­to­rycz­ne zło­żo­ne ze wszyst­kich tych emo­cji, na…
Więcej
Styl życia

Pomysły na wyjątkowe prezenty dla każdego w ostaniej chwili

Z pew­no­ścią wśród naszych Czy­tel­ni­ków są oso­by, któ­re zaku­py świą­tecz­nych pre­zen­tów odkła­da­ją na ostat­nią chwi­lę. Z pew­no­ścią też mamy w swo­im gro­nie taką rodzi­nę czy przy­ja­ciół, któ­rzy pre­zen­ty trak­tu­ją dość nie­kon­wen­cjo­nal­nie i cięż­ko ich zasko­czyć.…
Więcej
Uroda

Le Phyto Rouge Sisley Paris - wyjątkowy design i pielęgnacja

Kul­to­wa pomad­ka mar­ki Sisley Paris powsta­ła w 2018 roku – Le Phy­to Rouge, dotych­czas dostęp­na w 20 wyso­ko napig­men­to­wa­nych i świe­tli­stych odcie­niach dopa­so­wu­ją­cych się do tona­cji skó­ry, tym razem zosta­ła wzbo­ga­co­na o czte­ry zupeł­nie nowe,…
Więcej