MakijażNewsroomUroda

Premiera Sisleÿa Le Teint i Phyto-Lip Twist marki Sisley

Marka Sisley ponownie uwodzi nowościami, tym razem z kategorii makijażu. Mowa o podkład przeciwstarzeniowy SISLEŸA Le Teint, a także nowe, matowe odcienie pomadek Phyto-Lip Twist.

1B Ivory

SISLEŸA Le Teint to nowy pod­kład odmła­dza­ją­cy, dostęp­ny w sied­miu odcie­niach ide­al­nie spa­ja­ją­cych się ze skó­rą. For­mu­ła tego w peł­ni kom­plek­so­we­go pod­kła­du, opar­ta jest na bazie kul­to­we­go już kre­mu SISLEŸA L’Intégral Anti-Âge, dzię­ki cze­mu kosme­tyk ten pie­lę­gnu­je, wygła­dza i roz­świe­tla, doda­jąc skó­rze zdro­we­go kolo­ry­tu i bla­sku. Pozwa­la on rów­nież uzy­skać bły­ska­wicz­ny efekt odmła­dza­ją­cy, wymier­ne i widocz­ne dzia­ła­nie prze­ciw­sta­rze­nio­we oraz opty­mal­ny kom­fort skó­ry przez cały dzień.

sisley paris

Nowo­ścią jest tak­że bez­barw­ny, pie­lę­gna­cyj­ny bal­sam do ust w for­mie kred­ki Phy­to-Lip Twist Balm, a tak­że mato­we kred­ki do ust Phy­to-Lip Twist Mat. Kiss oraz Tan­go, czy­li fuk­sja i czer­wień, to dwa nowe odcie­nie best­sel­le­ro­wych kre­dek, któ­re zacho­wu­ją feno­me­nal­ną trwa­łość kolo­ru, ale przede wszyst­kim cechu­ją je walo­ry pie­lę­gna­cyj­ne. Nowe kred­ki, dzię­ki ścię­te­mu kształ­to­wi, dopa­so­wu­ją się do wypu­kło­ści ust i pre­cy­zyj­nie obry­so­wu­ją ich kon­tur. Kre­mo­wa kon­sy­sten­cja pozwa­la na ide­al­ny efekt kry­ją­cy. For­mu­ła wzbo­ga­co­na czy­sty­mi pig­men­ta­mi pozwa­la już przy jed­nej war­stwie uzy­skać inten­syw­ny, mato­wy efekt, rów­ny kolor i dosko­na­łą trwa­łość.

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cja pra­so­wa

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
MakijażNewsroomUroda

Niezastąpione nie tylko latem - najlepsze kremy BB z efektem glow

Kto powie­dział, że latem (szcze­gól­nie z uwa­gi na wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry) musisz rezy­gno­wać z kry­cia i pięk­ne­go maki­ja­żu? Z pomo­cą przy­cho­dzą nie­za­stą­pio­ne kre­my BB – nawil­ża­ją, kry­ją, roz­świe­tla­ją i odży­wia­ją. Spraw­dzą się, jeśli Two­ja cera nie…
Więcej
MakijażUroda

Najlepsze korektory pod oczy

To kosme­tyk, któ­ry pozwa­la ukryć, że nasza noc była zde­cy­do­wa­nie za krót­ka. Gdy roz­świe­tla­my skó­rę pod ocza­mi, twarz od razu zysku­je bla­sku. Korek­tor pod oczy musi nie tyl­ko kryć prze­bar­wie­nia i drob­ne siń­ce po nie­prze­spa­nej…
Więcej
MakijażUroda

Urban decay: zostań królową nocy

Chcesz zabły­snąć? Przy­cią­gać wzrok? Chcesz zostać kró­lo­wą impre­zy? Z Urban Decay masz to jak w ban­ku! Niech sypie się bro­kat, a impre­za trwa do bia­łe­go rana! Kar­na­wał to ide­al­na oka­zja, by bez­kar­nie zasza­leć z mej­ka­pem…
Więcej