Najlepsze korektory pod oczy

To kosmetyk, który pozwala ukryć, że nasza noc była zdecydowanie za krótka. Gdy rozświetlamy skórę pod oczami, twarz od razu zyskuje blasku. Korektor pod oczy musi nie tylko kryć przebarwienia i drobne sińce po nieprzespanej nocy, nie powinien także wysuszać tej delikatnej strefy i podkreślać zmarszczek. Czy istnieje idealny, który posiada wszystkie te cechy? Redakcja VERS-24 przygotowała kilka, które mogą aspirować do bycia Twoim numerem jeden. 

Najlepsze korektory pod oczy

  1. NARS Radiant Cre­amy Con­ce­aler – Wie­lo­za­da­nio­wy korek­tor – luk­su­so­wa tek­stu­ra i roz­świe­tlo­ne wykoń­cze­nie. Możesz stop­nio­wać nim kry­cie – od lek­kie­go go śred­nie­go.
  2. LANCOME LE CORRECTEUR PRO – Pale­ta do maki­ja­żu oczu kory­gu­ją­ca nie­do­sko­na­ło­ści oraz przy­wra­ca­ją­ca rów­no­mier­ny kolo­ryt skó­ry. Zama­sku­jesz nią cie­nie pod ocza­mi, a tak­że zaczer­wie­nie­nia i drob­ne zmarszcz­ki. Ma gład­ka kon­sy­sten­cje, odbi­ja świa­tło, two­rzy trans­pa­rent­ną mgieł­kę na skó­rze dzię­ki cze­mu jest trwa­ły.
  3. GIORGIO ARMANI High Pre­ci­sion Reto­uch – Pre­cy­zyj­ny korek­tor w pędzel­ku, o płyn­nej kon­sy­sten­cji. Nada­ję się do każ­de­go rodza­ju cery, deli­kat­nie nawil­ża skó­rę, ma roz­świe­tla­ją­ce wykoń­cze­nie i moc­no kry­je. 
  4. MAYBELLINE Age Rewind Eye Con­ce­aler – Korek­tor wygła­dza­ją­cy drob­ne zmarszcz­ki wokół oczu. Cha­rak­te­ry­zu­je go kre­mo­wa kon­sy­sten­cja  oraz eks­trakt z owo­ców Goji. Nie podraż­nia wraż­li­wej skó­ry. 
  5. URBAN DECAY 24/7 Con­ce­aler Pen­cil – Korek­tor w for­mie kre­mo­wej kred­ki, posia­da mato­we wykoń­cze­nie. Łatwy w uży­ciu, dłu­go­trwa­ły i moc­no kry­ją­cy. 
  6. URBAN DECAY Naked Skin Con­ce­aler – Korek­tor Naked Skin jest jedy­ny w swo­im rodza­ju: tuszu­je nie­do­sko­na­ło­ści i jest nie­wi­docz­ny. Posia­da aksa­mit­ny apli­ka­tor, nie rolu­je się w zmarszcz­kach i zapew­nia efek­ty dru­giej skó­ry. 

Najlepsze korektory pod oczy

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Laura Osa­ko­wicz
Komentarze

komen­ta­rzy