Najlepsze korektory pod oczy

To kosme­tyk, któ­ry pozwa­la ukryć, że nasza noc była zde­cy­do­wa­nie za krót­ka. Gdy roz­świe­tla­my skó­rę pod ocza­mi, twarz od razu zysku­je bla­sku. Korek­tor pod oczy musi nie tyl­ko kryć prze­bar­wie­nia i drob­ne siń­ce po nie­prze­spa­nej nocy, nie powi­nien tak­że wysu­szać tej deli­kat­nej stre­fy i pod­kre­ślać zmarsz­czek. Czy ist­nie­je ide­al­ny, któ­ry posia­da wszyst­kie te cechy? Redak­cja VERS-24 przy­go­to­wa­ła kil­ka, któ­re mogą aspi­ro­wać do bycia Two­im nume­rem jeden. 

  1. NARS Radiant Cre­amy Con­ce­aler – Wie­lo­za­da­nio­wy korek­tor – luk­su­so­wa tek­stu­ra i roz­świe­tlo­ne wykoń­cze­nie. Możesz stop­nio­wać nim kry­cie – od lek­kie­go go śred­nie­go.
  2. LANCOME LE CORRECTEUR PRO – Pale­ta do maki­ja­żu oczu kory­gu­ją­ca nie­do­sko­na­ło­ści oraz przy­wra­ca­ją­ca rów­no­mier­ny kolo­ryt skó­ry. Zama­sku­jesz nią cie­nie pod ocza­mi, a tak­że zaczer­wie­nie­nia i drob­ne zmarszcz­ki. Ma gład­ka kon­sy­sten­cje, odbi­ja świa­tło, two­rzy trans­pa­rent­ną mgieł­kę na skó­rze dzię­ki cze­mu jest trwa­ły.
  3. GIORGIO ARMANI High Pre­ci­sion Reto­uch – Pre­cy­zyj­ny korek­tor w pędzel­ku, o płyn­nej kon­sy­sten­cji. Nada­ję się do każ­de­go rodza­ju cery, deli­kat­nie nawil­ża skó­rę, ma roz­świe­tla­ją­ce wykoń­cze­nie i moc­no kry­je. 
  4. MAYBELLINE Age Rewind Eye Con­ce­aler – Korek­tor wygła­dza­ją­cy drob­ne zmarszcz­ki wokół oczu. Cha­rak­te­ry­zu­je go kre­mo­wa kon­sy­sten­cja  oraz eks­trakt z owo­ców Goji. Nie podraż­nia wraż­li­wej skó­ry. 
  5. URBAN DECAY 24/7 Con­ce­aler Pen­cil – Korek­tor w for­mie kre­mo­wej kred­ki, posia­da mato­we wykoń­cze­nie. Łatwy w uży­ciu, dłu­go­trwa­ły i moc­no kry­ją­cy. 
  6. URBAN DECAY Naked Skin Con­ce­aler – Korek­tor Naked Skin jest jedy­ny w swo­im rodza­ju: tuszu­je nie­do­sko­na­ło­ści i jest nie­wi­docz­ny. Posia­da aksa­mit­ny apli­ka­tor, nie rolu­je się w zmarszcz­kach i zapew­nia efek­ty dru­giej skó­ry. 

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Laura Osa­ko­wicz
Komentarze

komen­ta­rzy