MakijażUroda

Najlepsze korektory pod oczy

To kosmetyk, który pozwala ukryć, że nasza noc była zdecydowanie za krótka. Gdy rozświetlamy skórę pod oczami, twarz od razu zyskuje blasku. Korektor pod oczy musi nie tylko kryć przebarwienia i drobne sińce po nieprzespanej nocy, nie powinien także wysuszać tej delikatnej strefy i podkreślać zmarszczek. Czy istnieje idealny, który posiada wszystkie te cechy? Redakcja VERS-24 przygotowała kilka, które mogą aspirować do bycia Twoim numerem jeden. 

Najlepsze korektory pod oczy

  1. NARS Radiant Cre­amy Con­ce­aler – Wie­lo­za­da­nio­wy korek­tor – luk­su­so­wa tek­stu­ra i roz­świe­tlo­ne wykoń­cze­nie. Możesz stop­nio­wać nim kry­cie – od lek­kie­go go średniego.
  2. LANCOME LE CORRECTEUR PRO – Pale­ta do maki­ja­żu oczu kory­gu­ją­ca nie­do­sko­na­ło­ści oraz przy­wra­ca­ją­ca rów­no­mier­ny kolo­ryt skó­ry. Zama­sku­jesz nią cie­nie pod ocza­mi, a tak­że zaczer­wie­nie­nia i drob­ne zmarszcz­ki. Ma gład­ka kon­sy­sten­cje, odbi­ja świa­tło, two­rzy trans­pa­rent­ną mgieł­kę na skó­rze dzię­ki cze­mu jest trwały.
  3. GIORGIO ARMANI High Pre­ci­sion Reto­uch – Pre­cy­zyj­ny korek­tor w pędzel­ku, o płyn­nej kon­sy­sten­cji. Nada­ję się do każ­de­go rodza­ju cery, deli­kat­nie nawil­ża skó­rę, ma roz­świe­tla­ją­ce wykoń­cze­nie i moc­no kryje. 
  4. MAYBELLINE Age Rewind Eye Con­ce­aler – Korek­tor wygła­dza­ją­cy drob­ne zmarszcz­ki wokół oczu. Cha­rak­te­ry­zu­je go kre­mo­wa kon­sy­sten­cja  oraz eks­trakt z owo­ców Goji. Nie podraż­nia wraż­li­wej skóry. 
  5. URBAN DECAY 24/7 Con­ce­aler Pen­cil – Korek­tor w for­mie kre­mo­wej kred­ki, posia­da mato­we wykoń­cze­nie. Łatwy w uży­ciu, dłu­go­trwa­ły i moc­no kryjący. 
  6. URBAN DECAY Naked Skin Con­ce­aler – Korek­tor Naked Skin jest jedy­ny w swo­im rodza­ju: tuszu­je nie­do­sko­na­ło­ści i jest nie­wi­docz­ny. Posia­da aksa­mit­ny apli­ka­tor, nie rolu­je się w zmarszcz­kach i zapew­nia efek­ty dru­giej skóry. 

Najlepsze korektory pod oczy

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Laura Osakowicz

Komentarze

komentarzy

Related posts
MakijażNewsroomUroda

Niezastąpione nie tylko latem - najlepsze kremy BB z efektem glow

Kto powie­dział, że latem (szcze­gól­nie z uwa­gi na wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry) musisz rezy­gno­wać z kry­cia i pięk­ne­go maki­ja­żu? Z pomo­cą przy­cho­dzą nie­za­stą­pio­ne kre­my BB – nawil­ża­ją, kry­ją, roz­świe­tla­ją i odży­wia­ją. Spraw­dzą się, jeśli Two­ja cera nie…
Więcej
MakijażUroda

Urban decay: zostań królową nocy

Chcesz zabły­snąć? Przy­cią­gać wzrok? Chcesz zostać kró­lo­wą impre­zy? Z Urban Decay masz to jak w ban­ku! Niech sypie się bro­kat, a impre­za trwa do bia­łe­go rana! Kar­na­wał to ide­al­na oka­zja, by bez­kar­nie zasza­leć z mej­ka­pem – wszystkie…
Więcej
MakijażUroda

Najlepszy błyszczyk

O tym jak waż­ne są pięk­ne, pod­kre­ślo­ne i zadba­ne usta wie­dzia­ła już Hol­ly Goli­gh­tly, boha­ter­ka kul­to­we­go fil­mu Śnia­da­nie u Tiffany’ego. Jak powie­dzia­ła „Dziew­czy­na nie może czy­tać takich rze­czy bez szmin­ki”. Rów­nież w real­nym życiu większość…
Więcej