Urban decay: zostań królową nocy

Chcesz zabły­snąć? Przy­cią­gać wzrok? Chcesz zostać kró­lo­wą impre­zy? Z Urban Decay masz to jak w ban­ku!

Urban Decay

Niech sypie się bro­kat, a impre­za trwa do bia­łe­go rana!

Kar­na­wał to ide­al­na oka­zja, by bez­kar­nie zasza­leć z mej­ka­pem – wszyst­kie chwy­ty dozwo­lo­ne – docze­pia­ne rzę­sy, błysz­czą­ce oczy, mato­we usta – mik­suj tren­dy bez oba­wy przed maki­ja­żo­wym faux pas. Urban Decay pozwa­la dać upust nawet naj­bar­dziej sza­lo­nym pomy­słom.

OCZY

Chcesz, aby blask Two­ich oczu powa­lał? Użyj pale­ty Moon­dust! Poły­sku­ją­ce dro­bin­ki bro­ka­tu nie pozwo­lą ode­rwać od Cie­bie wzro­ku. Będziesz wodzić na poku­sze­nie! Dosko­na­łym dopeł­nie­niem będą odważ­ne kre­ski wyko­na­ne eyeli­ne­rem Razor Sharp, nie­ziem­sko napig­men­to­wa­ny, utrzy­ma się na powie­kach całą noc!

Jeśli zamiast poły­skiem, chcesz uwo­dzić mato­wą kla­sy­ką, użyj czar­nej kred­ki 24/7 i czer­wo­nej szmin­ki 714 Mega Mat­te. Zyskaj sexi look fran­cu­skiej loli­ty!

USTA

Lubisz zmie­niać swo­je obli­cze? Chcesz zaska­ki­wać? Jeśli tak, naj­now­sza pale­ta Urban Decay Jun­kie Lip­stick Palet­te to to, cze­go Ci trze­ba! Limi­to­wa­ny zestaw szmi­nek Vice pozwo­li Ci zmie­nić swój look kil­ka razy pod­czas jed­ne­go wie­czo­ru.

PAZNOKCIE

Kar­na­wa­ło­wy must have to lakier do paznok­ci z mie­nią­cy­mi się dro­bin­ka­mi UD XX Vin­ta­ge. Limi­to­wa­na kolek­cja 12 odcie­ni zaska­ku­je i uza­leż­nia – od Fro­st­bi­te – głę­bo­kie­go meta­licz­ne­go nie­bie­skie­go, po Bru­ise – lakier, któ­re­go odcień z czer­wo­ne­go zmie­nia się w zie­lo­ny.

Kar­na­wał z Urban Decay to gwa­ran­cja dobrej impre­zy wypeł­nio­nej blich­trem. Zapo­mnij się i daj unieść kobie­cej zaba­wie na kra­wę­dzi!

Tekst/kolaże: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy