MakijażUroda

Urban decay: zostań królową nocy

Chcesz zabły­snąć? Przy­cią­gać wzrok? Chcesz zostać kró­lo­wą impre­zy? Z Urban Decay masz to jak w banku!

Urban Decay

Niech sypie się bro­kat, a impre­za trwa do bia­łe­go rana!

Kar­na­wał to ide­al­na oka­zja, by bez­kar­nie zasza­leć z mej­ka­pem – wszyst­kie chwy­ty dozwo­lo­ne – docze­pia­ne rzę­sy, błysz­czą­ce oczy, mato­we usta – mik­suj tren­dy bez oba­wy przed maki­ja­żo­wym faux pas. Urban Decay pozwa­la dać upust nawet naj­bar­dziej sza­lo­nym pomysłom.

OCZY

Chcesz, aby blask Two­ich oczu powa­lał? Użyj pale­ty Moon­dust! Poły­sku­ją­ce dro­bin­ki bro­ka­tu nie pozwo­lą ode­rwać od Cie­bie wzro­ku. Będziesz wodzić na poku­sze­nie! Dosko­na­łym dopeł­nie­niem będą odważ­ne kre­ski wyko­na­ne eyeli­ne­rem Razor Sharp, nie­ziem­sko napig­men­to­wa­ny, utrzy­ma się na powie­kach całą noc!

Jeśli zamiast poły­skiem, chcesz uwo­dzić mato­wą kla­sy­ką, użyj czar­nej kred­ki 24/7 i czer­wo­nej szmin­ki 714 Mega Mat­te. Zyskaj sexi look fran­cu­skiej lolity!

USTA

Lubisz zmie­niać swo­je obli­cze? Chcesz zaska­ki­wać? Jeśli tak, naj­now­sza pale­ta Urban Decay Jun­kie Lip­stick Palet­te to to, cze­go Ci trze­ba! Limi­to­wa­ny zestaw szmi­nek Vice pozwo­li Ci zmie­nić swój look kil­ka razy pod­czas jed­ne­go wieczoru.

PAZNOKCIE

Kar­na­wa­ło­wy must have to lakier do paznok­ci z mie­nią­cy­mi się dro­bin­ka­mi UD XX Vin­ta­ge. Limi­to­wa­na kolek­cja 12 odcie­ni zaska­ku­je i uza­leż­nia – od Fro­st­bi­te – głę­bo­kie­go meta­licz­ne­go nie­bie­skie­go, po Bru­ise – lakier, któ­re­go odcień z czer­wo­ne­go zmie­nia się w zielony.

Kar­na­wał z Urban Decay to gwa­ran­cja dobrej impre­zy wypeł­nio­nej blich­trem. Zapo­mnij się i daj unieść kobie­cej zaba­wie na krawędzi!

Tekst/kolaże: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Related posts
  MakijażNewsroomUroda

  Niezastąpione nie tylko latem - najlepsze kremy BB z efektem glow

  Kto powie­dział, że latem (szcze­gól­nie z uwa­gi na wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry) musisz rezy­gno­wać z kry­cia i pięk­ne­go maki­ja­żu? Z pomo­cą przy­cho­dzą nie­za­stą­pio­ne kre­my BB – nawil­ża­ją, kry­ją, roz­świe­tla­ją i odży­wia­ją. Spraw­dzą się, jeśli Two­ja cera nie…
  Więcej
  NewsroomUroda

  AFTERDARK PALETTE - nowość od Urban Decay

  Pale­ta stwo­rzo­na z myślą o wie­czor­nych wypa­dach. Nasy­co­ne kolo­ry spraw­dzą się w każ­dej sytu­acji – nie­waż­ne, gdzie ponio­są Cię nogi! Sza­lo­na noc, czy roma­nycz­na kola­cja? Bez wzglę­du na to, jak pla­nu­jesz spę­dzić wie­czór pale­ta Afterdark…
  Więcej
  NewsroomUroda

  UZALEŻNIAJĄCE, INTENSYWNE I AKSAMITNE - VICE LIQUID LIPSTICK OD URBAN DECAY

  Urban Decay pre­zen­tu­je Vice Liqu­id Lip­stick. Co spra­wia, że Vice jest inna? Prze­ło­mo­wa, nowo­cze­sna for­mu­ła zapew­nia trwa­łość i zero roz­ma­zy­wa­nia. Podob­nie jak jej poprzed­nicz­ka, Vice Liqu­id Lip­stick gwa­ran­tu­je kry­cie ust głę­bo­kim kolo­rem. Pomad­ka daje komfort…
  Więcej