ModaNewsroom

LeBrand Jesień – Zima 2018

Jesie­n­no-zimo­­wa kolek­cja mar­ki na sezon 2018/2019 to widocz­ny powrót do korze­ni. Mię­si­ste, cie­płe swe­try, cięż­kie, over­si­zo­we mary­nar­ki i płasz­cze maxi to naj­waż­niej­sze ele­men­ty gar­de­ro­by, na któ­re mar­ka od począt­ku swo­je­go ist­nie­nia sta­wia­ła naj­więk­szy nacisk. W kolek­cji…

Więcej
ModaNewsroom

Letnia kampania LeBRAND

Cie­płe tony, nude i kolo­ry zie­mi – to kadry naj­now­szej mini kam­pa­nii pol­skiej mar­ki LeBRAND. W sze­ściu krót­kich fil­mach zre­ali­zo­wa­nych przez Igna­ce­go Śmi­giel­skie­go we współ­pra­cy ze zna­ną blo­ger­ką w Oli­vią Kijo w roli sty­list­ki pośród…

Więcej
ModaMust have

Jedwabna koszula idealna na lato

T‑shirt na lato? Zaska­ku­ją­ce, praw­da? Przed nami upal­ne dni, a mimo to musi­my każ­de­go dnia spro­stać kolej­nym wyzwa­niom. Jeśli tak jak my masz dość zwy­kłych koszu­lek i mimo wyso­kich tem­pe­ra­tur chcesz wyglą­dać szy­kow­nie, pro­po­nu­je­my nie…

Więcej
Styl życia

9 propozycji na idealny prezent dla siebie

Pre­zen­ty wrę­cza­ne bez oka­zji to jed­ne z tych, któ­re spra­wia­ją nam naj­więk­szą przy­jem­ność. Ale czy obda­ro­wu­jąc innych, pamię­tasz rów­nież o sobie? Jeśli nie, pora jak naj­szyb­ciej to zmie­nić- szcze­gól­nie dla­te­go, że war­to cho­ciaż na chwi­lę…

Więcej
ModaMust have

Gdzie znaleźć perfekcyjną małą czarną?

O tym jak kla­sycz­na i nie­zbęd­na jest mała czar­na w każ­dej kobie­cej sza­fie niko­mu chy­ba przy­po­mi­nać nie trze­ba. Nie­za­stą­pio­na w każ­dej sytu­acji, nie raz rato­wa­ła nasze wyj­ścio­we sty­li­za­cje. To wła­śnie dzię­ki Coco Cha­nel i jej…

Więcej
ModaNewsroom

LeBRAND kampania wiosna-lato 2017

Pol­ska, eks­klu­zyw­na mar­ka LeBRAND zna­na z kla­sy­ki, mini­ma­li­zmu i szla­chet­nych mate­ria­łów, tym razem, choć w kolek­cji nie bra­ku­je ponad­cza­so­wych czer­ni, sza­ro­ści, bie­li, beży czy żywej czer­wie­ni oraz cha­rak­te­ry­stycz­nych, ponad­cza­so­wych i dobrze skro­jo­nych gar­ni­tu­rów, wio­sną zachę­ca…

Więcej
Styl życia

Prezenty dla najbardziej wymagających

Każ­dy z nas marzy o tym jedy­nym, nie­po­wta­rzal­nym i wyjąt­ko­wym pre­zen­cie pod cho­in­ką. Świę­ta to bowiem szcze­gól­ny czas, kie­dy może­my obda­ro­wać naszych naj­bliż­szych tym, co naj­lep­sze. Zasta­na­wia­cie się, co zado­wo­li tych naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych? Mamy dla…

Więcej
ModaNewsroom

Najnowsza kolekcja marki LeBrand na sezon FW16

Naj­now­sza kolek­cja  mar­ki na  sezon  FW16 to przede wszyst­kim zaba­wa kon­tra­sta­mi. W tym sezo­nie sta­wia­my na  cie­płe, pro­ste w for­mie i suro­wo wykoń­czo­ne kożu­chy; mię­si­ste kasz­mi­ro­we płasz­cze; dwu­rzę­do­we, twe­edo­we mary­nar­ki, ale tak­że na ręcz­nie zdo­bio­ne…

Więcej
ExclusiveWywiady

Robię to co kocham. Paulina Pyszkiewicz.

Ma wła­sną mar­kę, jej kre­acje noszą naj­słyn­niej­sze pol­skie cele­bryt­ki. Pro­wa­dzi pręż­nie roz­wi­ja­ją­cy się biz­nes, jed­no­cze­śnie wycho­wu­jąc małe­go syn­ka. Trud­no uwie­rzyć, że ma zale­d­wie 22 lata. Poznaj­cie Pau­li­nę Pysz­kie­wicz – pro­fe­sjo­na­list­kę, któ­ra zawsze dąży do wyzna­czo­ne­go sobie celu, ale przede wszyst­kim nie­zwy­kle pięk­ną, sym­pa­tycz­ną dziew­czy­nę, któ­ra dosko­na­le wie cze­go chce od życia.

Więcej
ModaNewsroom

LeBRAND - sezon jesień zima 2015/16

W trze­ciej już kolek­cji LeBRAND na sezon jesień zima 2015/16  znaj­dzie­my ręcz­nie robio­ne  swe­try, zamszo­we spodnie oraz legin­sy, mini­ma­li­stycz­ne płasz­cze oraz cie­płe, uszy­te z mięk­kiej skó­ry kożu­chy. Kolek­cję wyko­na­no z naj­wyż­szej jako­ści tka­nin spro­wa­dza­nych z wło­skich manu­fak­tur. Wśród nich znaj­dzie­my: kasz­mi­ry, weł­ny, jedwa­bie, wisko­zy a tak­że…

Więcej