ModaNewsroom

LeBRAND kampania wiosna-lato 2017

Polska, ekskluzywna marka LeBRAND znana z klasyki, minimalizmu i szlachetnych materiałów, tym razem, choć w kolekcji nie brakuje ponadczasowych czerni, szarości, bieli, beży czy żywej czerwieni oraz charakterystycznych, ponadczasowych i dobrze skrojonych garniturów, wiosną zachęca do odważnej zabawy i kontrowersyjnych połączeń. Kwiatowy print nosimy z kratą, odważnie zestawiamy ze sobą faktury i kolory, a koszule nosimy nonszalancko rozpięte. Absolutnym hitem kolekcji będą za to szerokie, skórzane paski, którymi możemy przepasać marynarki, koszule czy sukienki. Nie brak także charakterystycznych, delikatnych szalików w grochy, nowością za to są bandamki, które podkręcą każdy look nadając mu charakteru.

LeBRAND kampania wiosna-lato 2017 LeBRAND kampania wiosna-lato 2017 LeBRAND kampania wiosna-lato 2017 LeBRAND kampania wiosna-lato 2017 LeBRAND kampania wiosna-lato 2017 LeBRAND kampania wiosna-lato 2017 LeBRAND kampania wiosna-lato 2017 LeBRAND kampania wiosna-lato 2017 LeBRAND kampania wiosna-lato 2017

 Naj­now­sza kam­pa­nia powsta­ła dzię­ki wspar­ciu Łazien­kom Kró­lew­skim w War­sza­wie. 

pho­to:     Zuza Krjew­ska
 
model:     Ina/ Neva Models
 
sty­list: Kar­la Gru­szec­ka 
 
makeup&hair:  Ane­ta Kostrze­wa
 
sce­no­gra­phy: Anna Szczę­sny

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

4 urodziny LeBRAND - 5 rzeczy polskiej marki, w które warto zainwestować

Pol­ska mar­ka ready-to-wear, któ­rej syno­ni­mem jest przede wszyst­kim pro­sto­ta i mini­ma­lizm, zało­żo­na w 2014 roku przez Pau­li­nę Pysz­kie­wicz obcho­dzi wła­śnie swo­je 4 uro­dzi­ny. Z tej oka­zji spo­śród funk­cjo­nal­nych i prak­tycz­nych ubrań,  redak­cja Vers-24 wybra­ła 5…
Więcej
ModaNewsroom

LeBrand Jesień – Zima 2018

Jesie­n­no-zimo­­wa kolek­cja mar­ki na sezon 2018/2019 to widocz­ny powrót do korze­ni. Mię­si­ste, cie­płe swe­try, cięż­kie, over­si­zo­we mary­nar­ki i płasz­cze maxi to naj­waż­niej­sze ele­men­ty gar­de­ro­by, na któ­re mar­ka od począt­ku swo­je­go ist­nie­nia sta­wia­ła naj­więk­szy nacisk. W kolek­cji…
Więcej
ModaNewsroom

Letnia kampania LeBRAND

Cie­płe tony, nude i kolo­ry zie­mi – to kadry naj­now­szej mini kam­pa­nii pol­skiej mar­ki LeBRAND. W sze­ściu krót­kich fil­mach zre­ali­zo­wa­nych przez Igna­ce­go Śmi­giel­skie­go we współ­pra­cy ze zna­ną blo­ger­ką w Oli­vią Kijo w roli sty­list­ki pośród…
Więcej