LeBRAND kampania wiosna-lato 2017

Pol­ska, eks­klu­zyw­na mar­ka LeBRAND zna­na z kla­sy­ki, mini­ma­li­zmu i szla­chet­nych mate­ria­łów, tym razem, choć w kolek­cji nie bra­ku­je ponad­cza­so­wych czer­ni, sza­ro­ści, bie­li, beży czy żywej czer­wie­ni oraz cha­rak­te­ry­stycz­nych, ponad­cza­so­wych i dobrze skro­jo­nych gar­ni­tu­rów, wio­sną zachę­ca do odważ­nej zaba­wy i kon­tro­wer­syj­nych połą­czeń. Kwia­to­wy print nosi­my z kra­tą, odważ­nie zesta­wia­my ze sobą fak­tu­ry i kolo­ry, a koszu­le nosi­my non­sza­lanc­ko roz­pię­te. Abso­lut­nym hitem kolek­cji będą za to sze­ro­kie, skó­rza­ne paski, któ­ry­mi może­my prze­pa­sać mary­nar­ki, koszu­le czy sukien­ki. Nie brak tak­że cha­rak­te­ry­stycz­nych, deli­kat­nych sza­li­ków w gro­chy, nowo­ścią za to są ban­dam­ki, któ­re pod­krę­cą każ­dy look nada­jąc mu cha­rak­te­ru.

LeBRAND kampania wiosna-lato 2017 LeBRAND kampania wiosna-lato 2017 LeBRAND kampania wiosna-lato 2017 LeBRAND kampania wiosna-lato 2017 LeBRAND kampania wiosna-lato 2017 LeBRAND kampania wiosna-lato 2017 LeBRAND kampania wiosna-lato 2017 LeBRAND kampania wiosna-lato 2017 LeBRAND kampania wiosna-lato 2017

 Naj­now­sza kam­pa­nia powsta­ła dzię­ki wspar­ciu Łazien­kom Kró­lew­skim w War­sza­wie. 

pho­to:     Zuza Krjew­ska
 
model:     Ina/ Neva Models
 
sty­list: Kar­la Gru­szec­ka 
 
makeup&hair:  Ane­ta Kostrze­wa
 
sce­no­gra­phy: Anna Szczę­snyKomentarze

komen­ta­rzy