ModaMust have

Jedwabna koszula idealna na lato

T‑shirt na lato? Zaska­ku­ją­ce, praw­da? Przed nami upal­ne dni, a mimo to musi­my każ­de­go dnia spro­stać kolej­nym wyzwa­niom. Jeśli tak jak my masz dość zwy­kłych koszu­lek i mimo wyso­kich tem­pe­ra­tur chcesz wyglą­dać szy­kow­nie, pro­po­nu­je­my nie rezy­gno­wać z tra­dy­cyj­nych koszul, a zamiast tego zain­we­sto­wać w jej jedwab­ną wersję.

Kla­sycz­na, czar­na, jedwab­na koszu­la to abso­lut­ny must-have w sza­fie każ­dej ele­ganc­kiej kobie­ty: z fan­ta­zyj­nym dra­po­wa­niem- kwin­te­sen­cja ele­gan­cji (Saint Lau­rent), któ­rą moż­na nosić tra­dy­cyj­nie opusz­czo­ną bądź wło­żo­ną w spód­ni­cę; pro­sta (Ale­xan­der McQu­een)- wyko­na­na z podwój­nej war­stwy jedwa­biu w taki spo­sób, że zapew­nia peł­ne kry­cie, a wyso­ki dekolt, brak koł­nie­rzy­ka, lek­ko posze­rza­ne ręka­wy z guzi­kiem i krzy­we obszy­cie spra­wia­ją, że ide­al­nie pasu­je to wąskich spodni i mono­chro­ma­tycz­nych akce­so­riów. Koszu­la (EQUIPMENT) inspi­ro­wa­na piża­mą do spa­nia (któ­rą w leni­we week­en­dy nosi­ła Jane Bir­kin) w kolo­rze ciem­ne­go, głę­bo­kie­go gra­na­tu z cha­rak­te­ry­stycz­ną kie­szon­ką i koł­nie­rzy­kiem czy (LA LIGNE) w kla­sycz­nym piża­mo­wym sty­lu z bia­łym wykoń­cze­niem, a wresz­cie jedwab­na, mięk­ka dam­ska koszu­la (MOYE) o luź­nym kro­ju i z ukry­ty­mi guzi­ka­mi, to świet­ny spo­sób na prze­ła­my­wa­nie sche­ma­tów, nie tyl­ko w sypialni.

Wyko­na­na z leją­ce­go jedwa­biu gra­na­to­wa koszu­la (Micha­el Lo Sor­do) w opły­wo­wym kształ­cie, z bar­dzo dłu­gi­mi ręka­wa­mi pozwo­li Ci czuć się wyra­fi­no­wa­nie, a jed­no­cze­śnie wygod­nie. Ta o pro­stym kro­ju (Anders), z luź­ny­mi ręka­wa­mi i zło­ty­mi guzi­ka­mi pięk­nie pod­kre­śli ramio­na; czar­na z zaokrą­glo­nym wykoń­cze­niem na dole, ozdo­bio­na prin­ta­mi w nie­bie­skie, deli­kat­ne krop­ki (&Other Sto­ries) jest nie­zwy­kle łatwa w sty­li­za­cji, a dłu­ga, kla­sycz­na bia­ła (H&M), wyko­na­na z lek­ko dra­po­wa­ne­go jedwa­biu, z deli­kat­nym koł­nie­rzy­kiem i sub­tel­ny­mi guzi­ka­mi ura­tu­je każ­dy look.

Odpły­wasz na samą myśl o siel­skich, cie­płych wie­czo­rach czy leni­wych popo­łu­dniach w domu? Tą luź­ną, jedwab­ną, kre­mo­wą koszu­lę (Totême) na kształt piża­my z nadru­ko­wa­nym mono­gra­mem, noś w wer­sji total look z dopa­so­wa­ny­mi szor­ta­mi, a jeże­li wybie­rasz się na spa­cer bądź ele­ganc­ką kola­cję postaw na pia­sko­wą bluz­kę z dłu­gim ręka­wem z trocz­ka­mi, cien­ką szar­fą i pęk­nię­ciem na ple­cach w abso­lut­nie ponad­cza­so­wy print- czar­ne krop­ki (LeBrand).

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaTrendy

Klasyczne marynarki oversize – nie tylko na wiosnę

Wła­śnie osta­tecz­nie żegna­my zimę, a wraz z nią futra i cie­ple, weł­nia­ne płasz­cze. Zamiast nich chęt­nie wkła­da­my mary­nar­ki – nie­gdyś zapo­ży­czo­ne z męskiej gar­de­ro­by, dziś są jed­nym z naj­chęt­niej noszo­nych ubrań wśród kobiet na całym…
Więcej
ModaNewsroom

Nowa kolekcja MOYE - The New Classic

MOYE – pol­ska mar­ka spe­cja­li­zu­ją­ca się w natu­ral­nym jedwa­biu, wpro­wa­dza sta­łą   poza­se­zo­no­wą kolek­cję – The New Clas­sic, czy­li zbiór kla­sycz­nych mode­li w sub­tel­nie odświe­żo­nej wer­sji.  Nowa kolek­cja powsta­ła z myślą o współ­cze­snych kobie­tach, które…
Więcej
ModaMust have

Najpiękniejsze ozdoby do włosów

Wyjąt­ko­we wsuw­ki do wło­sów pięk­nie pod­kre­ślą każ­de nie­chluj­ne ucze­sa­nie, wpro­wa­dza­jąc ele­ment zasko­cze­nia i w kil­ka sekund stwo­rzą nie­wy­mu­szo­ny, ale szy­kow­ny look. Gru­be, aksa­mit­ne gum­ki do wło­sów doda­dzą kla­sy, a klip­sy spra­wią, że stwo­rze­nie efek­tow­nej fryzury…
Więcej