ModaNewsroom

Letnia kampania LeBRAND

Cie­płe tony, nude i kolo­ry zie­mi – to kadry naj­now­szej mini kam­pa­nii pol­skiej mar­ki LeBRAND.

W sze­ściu krót­kich fil­mach zre­ali­zo­wa­nych przez Igna­ce­go Śmi­giel­skie­go we współ­pra­cy ze zna­ną blo­ger­ką w Oli­vią Kijo w roli sty­list­ki pośród piasz­czy­stych wydm zoba­czy­cie naj­pięk­niej­sze ubra­nia z let­niej kolek­cji LeBRAND. Beżo­wy trencz, czar­ny, skó­rza­ny gor­set, bluz­ki z opa­da­ją­cy­mi ramio­na­mi, wią­za­ne, pro­ste spodnie z wyso­kim sta­nem czy wresz­cie sukien­ki- zwiew­na bia­ła i pia­sko­wa sukien­ka motyl w krop­ki to tyl­ko kil­ka z naj­cie­kaw­szych pro­po­zy­cji LeBRAND na lato. Pośród drzew i pia­sku, w obiek­ty­wie Anki Zarzyc­kiej sta­nę­ła czar­no­skó­ra model­ka, któ­ra prze­pięk­nie odda­ła sło­necz­ny kli­mat let­niej mini kam­pa­nii mar­ki.

 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

4 urodziny LeBRAND - 5 rzeczy polskiej marki, w które warto zainwestować

Pol­ska mar­ka ready-to-wear, któ­rej syno­ni­mem jest przede wszyst­kim pro­sto­ta i mini­ma­lizm, zało­żo­na w 2014 roku przez Pau­li­nę Pysz­kie­wicz obcho­dzi wła­śnie swo­je 4 uro­dzi­ny. Z tej oka­zji spo­śród funk­cjo­nal­nych i prak­tycz­nych ubrań,  redak­cja Vers-24 wybra­ła 5…
Więcej
ModaNewsroom

LeBrand Jesień – Zima 2018

Jesie­n­no-zimo­­wa kolek­cja mar­ki na sezon 2018/2019 to widocz­ny powrót do korze­ni. Mię­si­ste, cie­płe swe­try, cięż­kie, over­si­zo­we mary­nar­ki i płasz­cze maxi to naj­waż­niej­sze ele­men­ty gar­de­ro­by, na któ­re mar­ka od począt­ku swo­je­go ist­nie­nia sta­wia­ła naj­więk­szy nacisk. W kolek­cji…
Więcej
ModaMust have

Jedwabna koszula idealna na lato

T‑shirt na lato? Zaska­ku­ją­ce, praw­da? Przed nami upal­ne dni, a mimo to musi­my każ­de­go dnia spro­stać kolej­nym wyzwa­niom. Jeśli tak jak my masz dość zwy­kłych koszu­lek i mimo wyso­kich tem­pe­ra­tur chcesz wyglą­dać szy­kow­nie, pro­po­nu­je­my nie…
Więcej