Letnia kampania LeBRAND

Cie­płe tony, nude i kolo­ry zie­mi – to kadry naj­now­szej mini kam­pa­nii pol­skiej mar­ki LeBRAND.

W sze­ściu krót­kich fil­mach zre­ali­zo­wa­nych przez Igna­ce­go Śmi­giel­skie­go we współ­pra­cy ze zna­ną blo­ger­ką w Oli­vią Kijo w roli sty­list­ki pośród piasz­czy­stych wydm zoba­czy­cie naj­pięk­niej­sze ubra­nia z let­niej kolek­cji LeBRAND. Beżo­wy trencz, czar­ny, skó­rza­ny gor­set, bluz­ki z opa­da­ją­cy­mi ramio­na­mi, wią­za­ne, pro­ste spodnie z wyso­kim sta­nem czy wresz­cie sukien­ki- zwiew­na bia­ła i pia­sko­wa sukien­ka motyl w krop­ki to tyl­ko kil­ka z naj­cie­kaw­szych pro­po­zy­cji LeBRAND na lato. Pośród drzew i pia­sku, w obiek­ty­wie Anki Zarzyc­kiej sta­nę­ła czar­no­skó­ra model­ka, któ­ra prze­pięk­nie odda­ła sło­necz­ny kli­mat let­niej mini kam­pa­nii mar­ki.

 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

 
Komentarze

komen­ta­rzy