ModaNewsroom

LeBrand Jesień – Zima 2018

Jesien­no-zimo­wa kolek­cja mar­ki na sezon 2018/2019 to widocz­ny powrót do korze­ni. Mię­si­ste, cie­płe swe­try, cięż­kie, over­si­zo­we mary­nar­ki i płasz­cze maxi to naj­waż­niej­sze ele­men­ty gar­de­ro­by, na któ­re mar­ka od począt­ku swo­je­go ist­nie­nia sta­wia­ła naj­więk­szy nacisk. W kolek­cji znaj­dzie­my tka­ni­ny z wyraź­ną struk­tu­rą, skó­ry natu­ral­ne oraz ponad­cza­so­we kla­sy­ki jak jean­sy czy weł­nia­ne tren­cze maxi. Mode­le jak zawsze dostęp­ne są w okre­ślo­nej gamie kolo­ry­stycz­nej, bie­li, sza­ro­ściach, beżach i czer­ni. Poja­wia się rów­nież print – tło­czo­na skó­ra natu­ral­na, imi­tu­ją­ca węża. Wężo­wy płaszcz o pro­stym kro­ju lub spodnie z wyso­kim sta­nie świet­nie wyglą­da­ją z pro­sty­mi topa­mi i koszu­lo­wy­mi bluz­ka­mi, z któ­rych sły­nie mar­ka.

 

Jak zawsze w LeBRAND jest mini­ma­li­stycz­nie, wygod­nie i kla­sycz­nie, ale nie nud­no. Mar­ka prze­ła­mu­je kla­sy­kę cie­ka­wym deta­lem i kro­jem.

Uzu­peł­nie­niem jesien­nych kla­sy­ków są wiel­kie, mięk­kie sza­li­ki, cie­płe dzia­ni­no­we czap­ki oraz skó­rza­ne ręka­wicz­ki o dłu­go­ści maxi.

Zdję­cia do naj­now­szej kolek­cji powsta­ły przy współ­pra­cy z :
pho­to: Anka Zarzyc­ka
sty­ling: Oli­via Kijo
model: Magda/Rebel
makeup&hair: Anna Sty­ka­ła

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

4 urodziny LeBRAND - 5 rzeczy polskiej marki, w które warto zainwestować

Pol­ska mar­ka ready-to-wear, któ­rej syno­ni­mem jest przede wszyst­kim pro­sto­ta i mini­ma­lizm, zało­żo­na w 2014 roku przez Pau­li­nę Pysz­kie­wicz obcho­dzi wła­śnie swo­je 4 uro­dzi­ny. Z tej oka­zji spo­śród funk­cjo­nal­nych i prak­tycz­nych ubrań,  redak­cja Vers-24 wybra­ła 5…
Więcej
ModaNewsroom

Letnia kampania LeBRAND

Cie­płe tony, nude i kolo­ry zie­mi – to kadry naj­now­szej mini kam­pa­nii pol­skiej mar­ki LeBRAND. W sze­ściu krót­kich fil­mach zre­ali­zo­wa­nych przez Igna­ce­go Śmi­giel­skie­go we współ­pra­cy ze zna­ną blo­ger­ką w Oli­vią Kijo w roli sty­list­ki pośród…
Więcej
ModaMust have

Jedwabna koszula idealna na lato

T‑shirt na lato? Zaska­ku­ją­ce, praw­da? Przed nami upal­ne dni, a mimo to musi­my każ­de­go dnia spro­stać kolej­nym wyzwa­niom. Jeśli tak jak my masz dość zwy­kłych koszu­lek i mimo wyso­kich tem­pe­ra­tur chcesz wyglą­dać szy­kow­nie, pro­po­nu­je­my nie…
Więcej