ModaNewsroom

Najnowsza kolekcja marki LeBrand na sezon FW16

7

Naj­now­sza kolek­cja  mar­ki na  sezon  FW16 to przede wszyst­kim zaba­wa kon­tra­sta­mi. W tym sezo­nie sta­wia­my na  cie­płe, pro­ste w for­mie i suro­wo wykoń­czo­ne kożu­chy; mię­si­ste kasz­mi­ro­we płasz­cze; dwu­rzę­do­we, twe­edo­we mary­nar­ki, ale tak­że na ręcz­nie zdo­bio­ne meta­licz­ne mini sukien­ki i spód­ni­ce ze skó­ry natu­ral­nej. Nie zabrak­nie zwiew­nych, lek­kich jedwab­nych sukie­nek w odcie­niach czer­wie­ni oraz tych z głę­bo­ko zazna­czo­nym dekol­tem V, któ­ry stał się zna­kiem roz­po­znaw­czym mar­ki. 
 
W kolek­cji odnaj­dzie­my ulu­bio­ne kolo­ry mar­ki- odcie­nie sza­ro­ści, ponad­cza­so­wą czerń i czer­wień a tak­że meta­licz­ny gra­nat czy kolor kame­lo­wy. 
 
0 9 1 5 3 8 2 4 6
pho­to:     Łukasz Puko­wiec
 
model:     Moni­ka Rush, Mar­gott Bia­lik / As Mane­gemnt
 
makeup&hair:  Ane­ta Kostrze­wa

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

4 urodziny LeBRAND - 5 rzeczy polskiej marki, w które warto zainwestować

Pol­ska mar­ka ready-to-wear, któ­rej syno­ni­mem jest przede wszyst­kim pro­sto­ta i mini­ma­lizm, zało­żo­na w 2014 roku przez Pau­li­nę Pysz­kie­wicz obcho­dzi wła­śnie swo­je 4 uro­dzi­ny. Z tej oka­zji spo­śród funk­cjo­nal­nych i prak­tycz­nych ubrań,  redak­cja Vers-24 wybra­ła 5…
Więcej
ModaNewsroom

LeBrand Jesień – Zima 2018

Jesie­n­no-zimo­­wa kolek­cja mar­ki na sezon 2018/2019 to widocz­ny powrót do korze­ni. Mię­si­ste, cie­płe swe­try, cięż­kie, over­si­zo­we mary­nar­ki i płasz­cze maxi to naj­waż­niej­sze ele­men­ty gar­de­ro­by, na któ­re mar­ka od począt­ku swo­je­go ist­nie­nia sta­wia­ła naj­więk­szy nacisk. W kolek­cji…
Więcej
ModaZOOM ON

ZOOM ON: ZYNE

Barw­ne Maro­ko na uli­cach naj­więk­szych sto­lic mody? Mogły je spro­wa­dzić tyl­ko kobie­ty, ponie­waż dla przy­ja­ció­łek Zineb i Lau­ry nie ma nic nie­moż­li­we­go. Poznaj­cie ZYNE – mar­kę rów­nie kolo­ro­wą co jej „babo­uche” i zało­ży­ciel­ki, któ­re z…
Więcej