Moda

Flagowy butik LEBRAND na Mokotowskiej

Polska marka LEBRAND odznacza się na polskim rynku mody przede wszystkim idealną równowagą – to tutaj minimalizm i męski charakter garniturów równoważą niezwykle kobiece koszule i sukienki. To miraż i zabawa fakturami: od perfekcyjnie skrojonych jeansów, po bawełniane płaszcze czy delikatne jedwabie. Każdy z projektów LEBRAND to połączenie klasyki, jak i nowoczesnego stylu z jedną, obowiązkową cechą: komfortem noszenia. Tak, by czuć się ubranym, a nie przebranym. 

LEBRAND Paulina Pyszkiewicz

LEBRAND Pau­li­na Pyszkiewicz

Po kil­ku sezo­nach obec­no­ści w prze­strze­ni domu han­dlo­we­go Mysia 3 w War­sza­wie, mar­ka wresz­cie docze­ka­ła się swo­je­go fla­go­we­go buti­ku, któ­re­go ofi­cjal­ne otwar­cie odby­ło się 22 wrze­śnia na uli­cy Mokotowskiej.

I cho­ciaż w dobie popu­lar­no­ści zaku­pów onli­ne, wciąż jest to naj­chęt­niej wybie­ra­na przez nas for­ma, klien­ci nie­ustan­nie dążą do pozna­nia atmos­fe­ry mar­ki, któ­rej czę­ścią nie­wąt­pli­wie jest butik sta­cjo­nar­ny. Dyrek­tor kre­atyw­na LEBRAND Pau­li­na Pysz­kie­wicz wyja­śnia, że jej celem było stwo­rze­nie miej­sca, któ­re dopeł­nia­ło by este­ty­kę mar­ki, sta­no­wiąc tym samym jej natu­ral­ne prze­dłu­że­nie. A czy mogło być lep­sze miej­sce, niż sklep przy uli­cy Moko­tow­skiej z witry­ną wycho­dzą­cą na uli­cę Koszy­ko­wą? Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, ze to naj­bar­dziej zna­ny, a jed­no­cze­śnie naj­po­pu­lar­niej­szy punkt zaku­po­wy w War­sza­wie, w dodat­ku znaj­du­ją­cy się w sąsiedz­twie innych, wio­dą­cych pol­skich marek.

LEBRAND Paulina Pyszkiewicz

Butik LEBRAND

DNA mar­ki LEBRAND to przede wszyst­kim nada­wa­nie kla­sy­ce nowo­cze­sne­go cha­rak­te­ru, co sta­no­wi­ło tak­że motyw prze­wod­ni przy pro­jek­to­wa­niu prze­strze­ni buti­ku.  We wnę­trzach per­fek­cyj­nie wyko­rzy­sta­no zatem część zasta­nych ele­men­tów, tj. lastry­ko , któ­re zesta­wio­no z oszczęd­ną pale­tą czer­ni i bie­li. Nad cało­ścią dziel­nie czu­wa­ła archi­tekt­ka wnętrz – Pau­li­na Dzie­dzic, któ­ra zadba­ła o naj­mniej­sze deta­le. Fla­go­wy butik mar­ki z pew­no­ścią przy­bli­ży klien­tom świat LEBRAND. 

Butik LEBRAND znaj­du­je się w War­sza­wie, przy ul. Moko­tow­skiej 26 i jest czyn­ny od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 11–19, zaś w sobo­ty 11–17.

LEBRAND Paulina Pyszkiewicz

Butik LEBRAND

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlenę Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Minimalizm ponad wszystko - LEBRAND High Summer 22

Nie­koń­czą­ce się, let­nie dni i wie­czo­ry to coś, na co z utę­sk­nie­niem cze­ka­my cały rok. Kap­su­ło­wa kolek­cja High Sum­mer powsta­ła wła­śnie z myślą o dłu­gich, let­nich dniach i cie­płych wie­czo­rach, a każ­da z pro­po­zy­cji LEBRAND…
Więcej
ModaNewsroom

4 urodziny LeBRAND - 5 rzeczy polskiej marki, w które warto zainwestować

Pol­ska mar­ka ready-to-wear, któ­rej syno­ni­mem jest przede wszyst­kim pro­sto­ta i mini­ma­lizm, zało­żo­na w 2014 roku przez Pau­li­nę Pysz­kie­wicz obcho­dzi wła­śnie swo­je 4 uro­dzi­ny. Z tej oka­zji spo­śród funk­cjo­nal­nych i prak­tycz­nych ubrań,  redak­cja Vers-24 wybra­ła 5…
Więcej
ModaNewsroom

LeBrand Jesień – Zima 2018

Jesie­n­no-zimo­­wa kolek­cja mar­ki na sezon 2018/2019 to widocz­ny powrót do korze­ni. Mię­si­ste, cie­płe swe­try, cięż­kie, over­si­zo­we mary­nar­ki i płasz­cze maxi to naj­waż­niej­sze ele­men­ty gar­de­ro­by, na któ­re mar­ka od począt­ku swo­je­go ist­nie­nia sta­wia­ła naj­więk­szy nacisk. W kolekcji…
Więcej