Orkiszowa pizza z kurkami

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek
Zdję­cia: Krew i mle­ko

kury2

Skład­ni­ki:

Cia­sto:

 • 200 g peł­no­ziar­ni­stej mąki orki­szo­wej
 • 100 g mąki pszen­nej
 • 1 łyżecz­ka cukru
 • ½ łyżecz­ki soli hima­laj­skiej
 • 20 g świe­żych droż­dży
 • 2 łyż­ki oli­wy
 • gazo­wa­na woda mine­ral­na

Sos kur­ko­wy:

 • 200 g gęste­go jogur­tu grec­kie­go
 • 1 duża garść kurek
 • 2 sza­lot­ki
 • 2 ząb­ki czosn­ku
 • 1 łyżecz­ka oli­wy z oli­wek
 • ½ pęcz­ka posie­ka­nej natki pie­trusz­ki, parę gałą­zek roz­ma­ry­nu
 • sól hima­laj­ska i młot­ko­wa­ny czar­ny pieprz do sma­ku

Dodat­ki:

 • 200 g kurek
 • 10 pla­ster­ków kum­pia­ku
 • 100 g sera moz­za­rel­la
 • 50 g sera typu oscy­pek

Pora­dy: 

Droż­dże łączy­my z cukrem, solą i nie­wiel­ką ilo­ścią wody. Dokład­nie mie­sza­my. Doda­je­my oli­wę, oba rodza­je mąki i kolej­ną por­cję wody – taką, by uda­ło się wyro­bić mięk­kie, sprę­ży­ste cia­sto. Goto­we cia­sto przy­kry­wa­my ście­recz­ką i odsta­wia­my w cie­płe miej­sce, by podwo­iło swo­ją obję­tość.

Przy­go­to­wu­je­my sos. Kur­ki, sza­lot­kę i czo­snek kro­imy w drob­ną kost­kę. Na patel­ni roz­grze­wa­my odro­bi­nę oli­wy, wrzu­ca­my pokro­jo­ne w kost­kę skład­ni­ki i dusi­my przez 10 minut. Dole­wa­my jogurt, dorzu­ca­my zio­ła i przy­pra­wy. Jeśli sos jest zbyt gęsty, może­my roz­rze­dzić go nie­wiel­ką ilo­ścią wody. Gotu­je­my bez przy­kry­cia przez oko­ło 5 minut. Stu­dzi­my.

Cia­sto na piz­zę cien­ko roz­wał­ko­wu­je­my na kształt koła, pod­sy­pu­jąc nie­co mąką, jeśli przy­kle­ja nam się do bla­tu i wał­ka, a następ­nie ukła­da­my na roz­grza­nej wcze­śniej bla­sze lub spe­cjal­nym kamie­niu do pie­cze­nia piz­zy. Roz­pro­wa­dza­my sos rów­no­mier­nie po powierzch­ni cia­sta, pozo­sta­wia­jąc nie­wiel­ki rant. Na sosie ukła­da­my kawał­ki serów, a następ­nie kum­piak i kur­ki porwa­ne na drob­niej­sze kawał­ki. Całość posy­pu­je­my natką pie­trusz­ki, pie­przem i skra­pia­my oli­wą z oli­wek.

Piz­zę pie­cze­my w pie­kar­ni­ku roz­grza­nym do 180 st. C przez oko­ło 15–20 minut.

kury1

kury3

SMACZNEGO!


For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy