Przepis na kruche ciasteczka z sezamem

Tekst/zdjęcia: Vers-24

Szyb­kie ciast­ka z seza­mem, któ­ry kry­je w sobie duże ilo­ści magne­zu i wap­nia, to ide­al­ne roz­wią­za­nie, gdy naj­dzie Cię ocho­ta na coś słod­kie­go. Skle­po­we odpo­wied­ni­ki zawie­ra­ją wie­le nie­zdro­wych ulep­sza­czy, te, któ­re sama zro­bisz w domu, są o wie­le zdrow­sze i smacz­niej­sze. A ich przy­go­to­wa­nie zaj­mie Ci tyl­ko kil­ka­na­ście minut.

kruche ciasteczka z sezamem

Skład­ni­ki:

55 gr masła
100 gr cukru
150 gr seza­mu
1 jaj­ko
2 duże łyż­ki mąki ryżo­wej

Spo­sób przy­go­to­wa­nia:

Masło roz­ta­pia­my w małym gar­nusz­ku, odsta­wia­my do prze­stu­dze­nia. Do mąki doda­je­my cukier i sezam, dokład­nie miesz­ka­my. Wbi­ja­my jaj­ko, następ­nie wle­wa­my roz­to­pio­ne masło. Wszyst­kie skład­ni­ki mie­sza­my do ich połą­cze­nia.  Cia­sto for­mu­je­my w małe kulecz­ki, któ­re ukła­da­my na papie­rze do pie­cze­nia i deli­kat­nie roz­gnia­ta­my małą łyżecz­ką, by otrzy­mać pła­skie plac­ki.  Do pie­kar­ni­ka nagrza­ne­go do 180 C wsta­wia­my for­mę z cia­stecz­ka­mi. Czas pie­cze­nia cia­stek to ok. 10–15 minut.

Smacz­ne­go!

kruche ciasteczka z sezamem

kruche ciasteczka z sezamem

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
GDZIE NA SUSHI W WARSZAWIE?
INTERVIEW WITH KASIA ZAREMBA „TO JEST MÓJ CZAS”
KAWIARNIA FABRYCZNA
SPOSÓB NA PLAKAT
SPOSÓB NA ZIMĘ? WEŁNIANA MARYNARKA!
OLIVIA KIJO I JEJ PODWÓJNE ŻYCIE ARTYSTYCZNE
VERS-24 CZYTA, CZYLI KRÓTKO O TYM CO CZYTAMY…Komentarze

komen­ta­rzy