PolecaneUrodaVers24 favorites

ZOOM ON Herbivore Botanicals

Założona przez Julię Wills i Alexandra Kummerowa w 2011 roku w kuchni w Seattle marka Herbivore oferuje produkty bezpieczne, nietoksyczne i jednocześnie skuteczne. Wierzymy w namacalne efekty dzięki siłom natury, które możesz nie tylko zobaczyć, ale także poczuć.

Każ­dy skład­nik, któ­ry znaj­du­je się w pro­duk­tach mar­ki ma okre­ślo­ne dzia­ła­nie tera­peu­tycz­ne. Ich pro­duk­ty nie zawie­ra­ją żad­nych wypeł­nia­czy, co ozna­cza, że nie­mal każ­dy skład­nik jest skład­ni­kiem “aktyw­nym”. Bazą są natu­ral­ne, cer­ty­fi­ko­wa­ne, eko­lo­gicz­ne skład­ni­ki, rów­nież te opar­te na rośli­nach, tło­czo­ne ole­je, lecz­ni­cze olej­ki ete­rycz­ne, wol­ny od GMO wosk sojo­wy oraz opa­ko­wa­nia nada­ją­ce się do recy­klin­gu i wie­lo­krot­ne­go użyt­ku. To pozwa­la osią­gnąć wyso­ce skon­cen­tro­wa­ne i sku­tecz­ne for­mu­ły, któ­re są dziś rzad­ko­ścią w świe­cie kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji skó­ry. Wszyst­kie  for­mu­ły Her­bi­vo­re są stwo­rzo­ne i prze­te­sto­wa­ne na praw­dzi­wych ludziach – nigdy na zwie­rzę­tach, a każ­dy pro­dukt skła­da się z wyso­kiej jako­ści orga­nicz­nych skład­ni­ków. Linia Her­bi­vo­re jest w 100% wegań­ska i posia­da m.in. cer­ty­fi­kat PETA. Mar­ka nie kupu­je rów­nież od dostaw­ców, któ­rzy nie są w sta­nie udo­wod­nić, że nie sto­su­ją okrut­nych prak­tyk wobec zwie­rząt. Wśród obłęd­nie kolo­ro­wych pro­duk­tów do pie­lę­gna­cji twa­rzy i cia­ła znaj­dzie­cie best­sel­le­ro­we kre­my: Pink Clo­ud i Moon Fru­it, peeling do cia­ła z ame­ty­stem, sole do kąpie­li, węglo­we mydło, złusz­cza­ją­ce serum, odżyw­cze olej­ki, maski, a tak­że akce­so­ria – rol­le­ry do masa­żu twa­rzy.

Z uwa­gi na to, że wszyst­ko, co nakła­da­my na naszą skó­rę szyb­ko prze­ni­ka w nasze cia­ła, Her­bi­vo­re korzy­sta z bogactw natu­ral­nych surow­ców. Surow­ce, któ­re ofe­ru­je Zie­mia, Her­bi­vo­re pozy­sku­je w spo­sób etycz­ny, korzy­sta­jąc z ich bogactw. Dzię­ki skład­ni­kom takim jak różo­wa, fran­cu­ska glin­ka czy bra­zy­lij­skie kamie­nie szla­chet­ne różo­wej powsta­ją kosme­ty­ki, któ­re łączą w sobie nie­zbęd­ne wita­mi­ny, mine­ra­ły i skład­ni­ki roślin­ne, w taki spo­sób, by przy­wró­cić skó­rze opty­mal­ne zdro­wie i wital­ność.

Oprócz nie­zwy­kle sku­tecz­nych pro­duk­tów Her­bi­vo­re każ­dy z kosme­ty­ków ma cudow­ne kolo­ry, odu­rza­ją­co pach­nie i jest  pięk­nie opa­ko­wa­ny co spra­wia, że codzien­ne rytu­ały kąpie­li i pie­lę­gna­cji skó­ry sta­ją się praw­dzi­wą przy­jem­no­ścią i pozwa­la­ją ode­rwać się od rze­czy­wi­sto­ści. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Bakuchiol - bezpieczny retinol

Jesz­cze nie­daw­no pro­duk­ty zawie­ra­ją­ce baku­chiol na pol­skim ryn­ku moż­na było poli­czyć na pal­cach jed­nej ręki. Dziś jest on zde­cy­do­wa­nie powszech­niej­szy, a my prze­wi­du­je­my, że już wkrót­ce sta­nie się tak samo popu­lar­ny jak reti­nol. Dla­cze­go? Ponie­waż…
Więcej