H&M Studio wiosna/lato 2019 inspiruje do podróżowania. Kolekcja jest propozycją dla nowoczesnej glam globtroterki, to ekscytująca kombinacja lekkich, charakterystycznych motywów i wyrazistych krojów. Kolekcja H&M Studio wiosna/lato 2019, opracowana przez dedykowany zespół projektowy H&M we współpracy z renomowaną francuską stylistką Geraldine Saglio, będzie sprzedawana w wybranych sklepach, a także na hm.com od 21 marca.

look book hm studio ss19

W H&M Studio zawsze inspirujemy się ideą beztroskiego blasku. Najbardziej podoba mi sięw tym sezonie to, że mamy propozycję dla każdej glam explorerki – wszystkie możemy wybrać elementy pasujące do osobistej przygody “- mówi Pernilla Wohlfahrt, dyrektor ds. Designu w H&M.

Klu­czem do kolek­cji są wyjąt­ko­we ele­men­ty świet­nie pre­zen­tu­ją­ce się zarów­no o zacho­dzie, jak i o wscho­dzie słoń­ca, szy­kow­ne „sta­te­ment pie­ces”. Cze­ka Cię cięż­ka prze­pra­wa – dosłow­nie lub w prze­no­śni? Lnia­ny gar­ni­tur i kurt­ka typu „uty­li­ty” będą ide­al­ne od świ­tu do zmierz­chu. Chcesz ochło­nąć medy­tu­jąc na wzgó­rzu? Dosko­na­łe będą leg­gin­sy mode­lu­ją­ce syl­wet­kę, a ręcz­nie tka­ny swe­ter w odcie­niu man­da­ry­nek ochro­ni przed bry­zą. Cało­noc­ny­glam look i moc­ne wra­że­nie, nie­za­leż­nie od sze­ro­ko­ści geo­gra­ficz­nej, w któ­rej aktu­al­nie prze­by­wasz, zapew­nią: deka­denc­ka bia­ła ceki­no­wa spód­ni­ca, tęczo­wa dłu­ga sukien­ka ze sznur­ko­wy­mi deta­la­mi lub jedwab­na krót­ka piża­ma.

look book hm studio ss19 look book hm studio ss19

Ele­ment glam do kolek­cji wno­szą nie tyl­ko ceki­ny. Osza­ła­mia­ją­cą kom­bi­na­cję sty­lów two­rzą­ze­sta­wy kha­ki inspi­ro­wa­ne gar­de­ro­bą poszu­ki­wa­czy przy­gód obok tunik inspi­ro­wa­nych sty­lem ponad­cza­so­wej iko­ny mody – Bian­ki Jag­ger. Klu­czo­wym ele­men­tem kolek­cji jest dłu­ga sukien­ka z prin­tem odwzo­ro­wu­ją­cym pięk­ne bar­wy i struk­tu­rę sta­wów mine­ral­nych Potash w sta­nie Utah. Spód­ni­ce skro­jo­ne na wzór saron­gów z mate­ria­łem z nadru­kiem zebry spraw­dzą się super zarów­no zesta­wio­ne z kostiu­mem kąpie­lo­wym w zacisz­nej lagu­nie, jak i pod­czas wie­czor­ne­go kok­taj­lu.

look book hm studio ss19

Punktem wyjścia dla kolekcji H&M Studio wiosna/lato 2019 było zdjęcie stawów Potash w Utah. Tęczowa paleta kolorów w tym czerwonym kanionie była tak inspirująca, że myśleliśmy jużtylko o eskapizmie i pragnieniu podróżowania. Tworząc kolekcję, zastanawialiśmy się nad kobietą, która zawsze jest ciekawa podróży i odkryć z nimi związanych – jest tak samoszczęśliwa przechadzając się boso po dzikiej plaży, jak spędzając czas na basenie z przyjaciółmi podczas weekendowego wypadu”, mówi Angelica Grimborg, projektantka H&M Studio Concept.

Akce­so­ria? Pro­ste pła­skie san­da­ły to ele­gan­cja 24 godzi­ny na dobę. Nie zapo­mnij też spa­ko­wać kostiu­mu kąpie­lo­we­go na jed­no ramię. Zapach H&M Stu­dio wiosna/lato 2019 dopeł­nia cało­ści – jest to ude­rza­ją­ca mie­szan­ka ber­ga­mot­ki, bursz­ty­nu i piż­ma skom­po­no­wa­na przez Nisri­ne Gril­lé z per­fu­me­rii Givau­dan.

W H&M Studio wiosna/lato 2019 chcieliśmy uchwycić swobodny, nastrojowy klimat kolekcji stworzonej dla nowoczesnego, międzykontynentalnego stylu życia. Sposób, w jaki ubierają się terazit-girls polega na łączeniu rzeczy wyjątkowych z bardzo basicowymi – to rodzaj zrelaksowanejdekadencji, którą można wyczuć w kolekcji H&M Studio “- mówi Geraldine Saglio, Creative Advisor i stylistka kolekcji H&M Studio wiosna/lato 2019.

Autor zdjęć do look­bo­oka z Anną Ewers: Lachlan Bailey
Autork zdjęć BTS: Senay Ber­he
Tekst: mate­ria­ły pra­so­we

 

Komentarze

komen­ta­rzy