ModaNewsroomPolecane

303 AVENUE x Cape Town SS19

Polska marka 303 Avenue tym razem zabiera nas do najstarszego miasta w Południowej Afryce – Kapsztadu, by na jego tle sfotografować  kampanię do swojej najnowszej kolekcji na sezon SS19.

Zdję­cia wyko­na­ne przez foto­gra­fa Den­ni­sa Swiat­kow­skie­go zarów­no kla­sycz­nym apa­ra­tem jak i ana­lo­giem two­rzą  kli­mat vin­ta­ge i prze­no­szą nas do lat 70.  Może­my na nich podzi­wiać pocho­dzą­cą z RPA model­kę i aktor­kę – Charl­bi Dean Kriek. W wio­sen­no – let­niej kolek­cji nie bra­ku­je sukie­nek: zwiew­nych, roman­tycz­nych w któ­rych domi­nu­je biel i róż, a tak­że eklek­tycz­nych, z zakła­da­nym dekol­tem i prin­ta­mi w kwia­ty. Prócz kolo­rów pro­jek­tan­ci nie zapo­mnie­li o ponad­cza­so­wej bie­li. Są więc kla­sycz­ne topy, koszu­le, sze­ro­kie lnia­ne spodnie z wyso­kim sta­nem. Całą kolek­cję dopeł­nia­ją per­fek­cyj­nie skro­jo­ne mary­nar­ki over­si­ze, noszo­ne zarów­no sau­te jak i do deli­kat­nych sukie­nek.

 Charlbi Dean Kriek, biała sukienka 303 Avenue Charlbi Dean Kriek, sukienka 303 AVENUE Charlbi Dean Kriek, kardigan 303 avenue Charlbi Dean Kriek, biała kró†ka sukienka 303 Avenue Charlbi Dean Kriek, marynarka 303 Avenue Charlbi Dean Kriek, sukienka 303 Avenue Charlbi Dean Kriek, biała koszula 303 Avenue Charlbi Dean Kriek, szara marynarka 303 Avenue Charlbi Dean Kriek, 303 Avenue Charlbi Dean Kriek, 303 Avenue Charlbi Dean Kriek, sukienka 303 Avenue Charlbi Dean Kriek, biała marynarka 303 avenue Charlbi Dean Kriek, sukienka 303 avenue Charlbi Dean Kriek, 303 avenue

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Najpiękniejsze swetry na jesień

Nie­uchron­nie poże­gna­li­śmy się z let­nim sezo­nem peł­nym zwiew­nych sukie­nek i topów, a w powie­trzu czuć pierw­sze powie­wy jesien­ne­go chło­du. Pierw­sze chłod­ne dni to naj­lep­szy znak, że zbli­ża­my się do jesien­no – zimo­we­go sezo­nu na gru­be,…
Więcej
Moda

Letnie sukienki, które będziemy nosić w 2020

Wła­śnie mamy począ­tek lip­ca – a to ozna­cza, że lato w peł­ni i czas na sukien­ki! Z całą pew­no­ścią poka­zy mody zda­ją się być odle­głym wspo­mnie­niem. Moż­na odnieść wra­że­nie, że zgu­bi­li­śmy się gdzieś pomię­dzy naj­go­ręt­szy­mi…
Więcej
ModaMust have

Najpiękniejsze piżamy, w których spędzisz cały dzień w domu

Obec­nie, bez wzglę­du na to, czy pod­da­je­my się kwa­ran­tan­nie, czy też nie, z uwa­gi na zamknię­te restau­ra­cje, kawiar­nie, szko­ły i miej­sca pra­cy, znacz­nie wię­cej cza­su spę­dza­my w domu W wie­lu z nas aktu­al­na sytu­acja na…
Więcej