ModaNewsroomPolecane

303 AVENUE x Cape Town SS19

Polska marka 303 Avenue tym razem zabiera nas do najstarszego miasta w Południowej Afryce – Kapsztadu, by na jego tle sfotografować  kampanię do swojej najnowszej kolekcji na sezon SS19.

Zdję­cia wyko­na­ne przez foto­gra­fa Den­ni­sa Swiat­kow­skie­go zarów­no kla­sycz­nym apa­ra­tem jak i ana­lo­giem two­rzą  kli­mat vin­ta­ge i prze­no­szą nas do lat 70.  Może­my na nich podzi­wiać pocho­dzą­cą z RPA model­kę i aktor­kę – Charl­bi Dean Kriek. W wio­sen­no – let­niej kolek­cji nie bra­ku­je sukie­nek: zwiew­nych, roman­tycz­nych w któ­rych domi­nu­je biel i róż, a tak­że eklek­tycz­nych, z zakła­da­nym dekol­tem i prin­ta­mi w kwia­ty. Prócz kolo­rów pro­jek­tan­ci nie zapo­mnie­li o ponad­cza­so­wej bie­li. Są więc kla­sycz­ne topy, koszu­le, sze­ro­kie lnia­ne spodnie z wyso­kim sta­nem. Całą kolek­cję dopeł­nia­ją per­fek­cyj­nie skro­jo­ne mary­nar­ki over­si­ze, noszo­ne zarów­no sau­te jak i do deli­kat­nych sukienek.

 Charlbi Dean Kriek, biała sukienka 303 Avenue Charlbi Dean Kriek, sukienka 303 AVENUE Charlbi Dean Kriek, kardigan 303 avenue Charlbi Dean Kriek, biała kró†ka sukienka 303 Avenue Charlbi Dean Kriek, marynarka 303 Avenue Charlbi Dean Kriek, sukienka 303 Avenue Charlbi Dean Kriek, biała koszula 303 Avenue Charlbi Dean Kriek, szara marynarka 303 Avenue Charlbi Dean Kriek, 303 Avenue Charlbi Dean Kriek, 303 Avenue Charlbi Dean Kriek, sukienka 303 Avenue Charlbi Dean Kriek, biała marynarka 303 avenue Charlbi Dean Kriek, sukienka 303 avenue Charlbi Dean Kriek, 303 avenue

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Sweater weather - klasyczne swetry, dzięki którym zachowasz ciepło

Tem­pe­ra­tu­ry zaczę­ły regu­lar­nie spa­dać poni­żej 10 stop­ni i przy­wi­ta­ło nas pierw­sze chłod­niej­sze powie­trze – to znak, że jesień w peł­ni i powo­li wkra­cza­my w sezon zimo­wy. A czy może być coś bar­dziej przy­tul­ne­go, niż dobrze…
Więcej
Moda

Najpiękniejsze swetry na jesień

Nie­uchron­nie poże­gna­li­śmy się z let­nim sezo­nem peł­nym zwiew­nych sukie­nek i topów, a w powie­trzu czuć pierw­sze powie­wy jesien­ne­go chło­du. Pierw­sze chłod­ne dni to naj­lep­szy znak, że zbli­ża­my się do jesien­no – zimo­we­go sezo­nu na grube,…
Więcej
Moda

Letnie sukienki, które będziemy nosić w 2020

Wła­śnie mamy począ­tek lip­ca – a to ozna­cza, że lato w peł­ni i czas na sukien­ki! Z całą pew­no­ścią poka­zy mody zda­ją się być odle­głym wspo­mnie­niem. Moż­na odnieść wra­że­nie, że zgu­bi­li­śmy się gdzieś pomię­dzy najgorętszymi…
Więcej