PolecaneUrodaVers24 favorites

Trzy bestsellerowe klasyki Embryolisse!

DERMOKOSMETYKI EMBRYOLISSE TO ELEMENT FRANCUSKIEJ KULTURY – kultowykrem odżywczo-nawilżający Embryolisse używa już trzecie pokolenie paryżanek.

For­mu­ła kre­mu zosta­ła opra­co­wa­na w Pary­żu, w latach 50-tych, przez leka­rza­spe­cja­li­zu­ją­ce­go się w dzie­dzi­nie pato­lo­gii skó­ry – aby chro­nić skó­rę przed czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi oraz przy­spie­szać rege­ne­ra­cję naskór­ka. Krem szyb­ko stał się legen­dą­pa­ry­skiej apte­ki oraz na sta­łe zago­ścił w domach Pary­ża­nek. Best­sel­ler pary­skiej apte­ki­nie mógł pozo­stać nie­zau­wa­żo­ny przez wiza­ży­stów malu­ją­cych dla naj­bar­dziej zna­nych fran­cu­skich domów mody oraz szyb­ko stał się narzę­dziem pra­cy wiza­ży­stów na całym świe­cie. Odda­ją­ce się w ręce spe­cja­li­stów model­ki poko­cha­ły der­mo­ko­sme­ty­ki Embry­olis­se tak­że poza wybie­giem. W ten spo­sób, krem odżyw­czo-nawil­ża­ją­cy zyskał sobie mia­no sekre­tu uro­dy akto­rek i mode­lek, już kolej­ne poko­le­nie top mode­lek nie kry­je swo­je­go­uwiel­bie­nia do nie­śmier­tel­nej for­mu­ły kul­to­we­go kre­mu Embry­olis­se.

Der­mo­ko­sme­ty­ki Embry­olis­se cenio­ne są za uni­kal­ny efekt saty­no­we­go wykoń­cze­nia oraz zdol­ność eks­pre­so­we­go odświe­że­nia nawet naj­bar­dziej podraż­nio­nej i odwod­nio­nej skó­ry. Dzi­siaj recep­tu­ry der­mo­ko­sme­ty­ków opra­co­wy­wa­ne są w ści­słej współ­pra­cy z der­ma­to­lo­ga­mi oraz wiza­ży­sta­mi, aby jesz­cze inten­syw­niej pie­lę­gno­wać i upięk­szać skó­rę.

Do gro­na kul­to­wych der­mo­ko­sme­ty­ków dołą­cza­ją Emul­sja Fila­der­me, któ­ra “napeł­nia” skó­rę nie­zbęd­ny­mi sub­stan­cja­mi odżyw­czy­mi i chro­ni barie­rę lipi­do­wą naskór­ka przed agre­so­ra­mi zewnętrz­ny­mi oraz Krem Embry­oder­me – prze­ciw­zmarszcz­ko­wa wer­sja­kul­to­we­go, kla­sycz­ne­go kre­mu odżyw­czo-nawil­ża­ją­ce­go, zbo­ga­co­na o kola­gen mor­ski, ela­sty­nę i zarod­ki psze­ni­cy.

EMBRYOLISSE KREM ODŻYWCZO-NAWILŻAJĄCY

EMBRYOLISSE KREM ODŻYWCZO-NAWILŻAJĄCY, 75 ml. Cena: 79,90 zł.

Ulu­bie­niec der­ma­to­lo­gów, sekret uro­dy Pary­ża­nek, esen­cja fran­cu­skiej apte­ki, crème de la crème, narzę­dzie pra­cy wiza­ży­stów – to tyl­ko nie­któ­re fra­zy, któ­re defi­niu­ją kul­to­wy krem odżyw­czo-nawil­ża­ją­cy EMBRYOLISSE, sprze­da­ją­cy się co 5 sekund na całym świecie.Receptura kre­mu zawie­ra uni­kal­ne połą­cze­nie skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, nie­zbęd­nych nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych i wita­min – dostar­cza­jąc skó­rze skład­ni­ki odżyw­cze, rege­ne­ru­jąc, nawil­ża­jąc i chro­niąc przed szko­dli­wy­mi czyn­ni­ka­mi śro­do­wi­ska. Krem moż­na sto­so­wać jako bazę pod maki­jaż nada­ją­cą saty­no­we wykoń­cze­nie­oraz prze­dłu­ża­ją­cą trwa­łość maki­ja­żu. Aptecz­na for­mu­ła świet­nie spraw­dza się jako kura­cja rege­ne­ru­ją­co-odżyw­cza na noc oraz odżyw­cza masecz­ka.

EMULSJA FILADERME EMBRYOLISSE

EMULSJA FILADERME EMBRYOLISSE 75 ml. Cena 85,00 zł.

Deli­kat­na kon­sy­sten­cja Emul­sji Fila­der­me “napeł­nia” skó­rę nie­zbęd­ny­mi sub­stan­cja­mi odżyw­czy­mi oraz chro­ni barie­rę lipi­do­wą naskór­ka przed agre­so­ra­mi zewnętrz­ny­mi (stres, zmę­cze­nie, zanie­czysz­cze­nia, dym papie­ro­so­wy). Rekon­stru­uje spo­iwa mię­dzy­ko­mór­ko­wej wspo­ma­ga mecha­ni­zmy ochron­ne skó­ry wyko­rzy­stu­jąc uni­kal­ne wła­ści­wo­ści wyko­rzy­sty­wa­nych skład­ni­ków natu­ral­nych (masło kari­té, wosk psz­cze­li, alo­es, soja i kom­po­zy­cja olej­ków). Chro­ni przed obja­wa­mi wysu­sze­nia i dys­kom­for­tu tj. napię­tej, podraż­nio­nej i łusz­czą­cej się skó­ry. Koi, odświe­ża, nawil­ża, chro­ni wraż­li­wą skó­rę jed­no­cze­śnie dając saty­no­we wykoń­cze­nie, z któ­re­go sły­ną der­mo­ko­sme­ty­ki Embry­olis­se. Nr 1 wśród Japo­nek.

KREM EMBRYODERME EMBRYOLISSE

KREM EMBRYODERME EMBRYOLISSE 75 ml. Cena 125,00 zł.

Prze­ciw­zmarszcz­ko­wa wer­sja kul­to­we­go, kla­sycz­ne­go kre­mu odżyw­czo-nawil­ża­ją­ce­go wdu­żej, aptecz­nej tubie 75 ml. Krem jest ide­al­ny dla tych, któ­rzy wyma­ga­ją pie­lę­gna­cji prze­ciw­zmarszcz­ko­wej, ale nie chcą rezy­gno­wać z kon­sy­sten­cji i saty­no­we­go wykoń­cze­nia jakie ofe­ru­je kla­sycz­ny krem odżyw­czo-nawil­ża­ją­cy Embry­olis­se. Wzbo­ga­co­ny w kola­gen mor­ski, ela­sty­nę i zarod­ki psze­ni­cy chro­ni oraz rege­ne­ru­je skó­rę oraz zapew­nia pro­mien­ny wygląd. Inten­syw­nie odży­wia i “napeł­nia” skó­rę sub­stan­cja­mi prze­ciw­zmarszcz­ko­wy­mi i nawil­ża­ją­cy­mi chro­niąc ją przed wszel­ki­mi obja­wa­mi dys­kom­for­tu i upły­wu cza­su. Wzmac­nia i roz­świe­tla skó­rę, a boga­ta kon­sy­sten­cja dzia­ła koją­co, pozo­sta­wia­jąc ją mięk­ką, jędr­ną i gład­ką. Połą­cze­nie efek­tyw­no­ści, ele­gan­cji oraz pary­skie­go szy­ku!

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

KREM PRZECIWSTARZENIOWY EMBRYOLISSE

Z bie­giem lat potrze­by skó­ry ule­ga­ją zmia­nom. Cera doj­rza­ła wyma­ga już innej pie­lę­gna­cji, dosto­so­wa­nej jej pro­ble­mów. Nowy, glo­bal­ny krem prze­ciw­sta­rze­nio­wy od Embry­olis­se, to dosko­na­ła kura­cja rege­ne­ra­cyj­no-odżyw­cza, stwo­rzo­na z myślą o doj­rza­łej kobie­cie.   Skó­ra zaczy­na…
Więcej
NewsroomUroda

Jak powinna wyglądać codzienna pielęgnacja skóry twarzy? Przewodnik krok po kroku

Czy wiesz ile błę­dów popeł­niasz w codzien­nej pie­lę­gna­cji? Jak się oka­zu­je, ist­nie­je tak wie­le mitów na temat odpo­wied­nich metod dba­nia o skó­rę twa­rzy, że trud­no się poła­pać, co jest dla nas napraw­dę dobre. Spe­cjal­nie dla…
Więcej