Moda

Vans i nowa kolekcja Mismatch Era

Trud­no o coś bar­dziej kla­sycz­ne­go niż kul­to­we buty Vans Era. Pierw­szy model tego obu­wia został zapro­jek­to­wa­ny przez ska­te­rów w 1976 roku pod nazwą Vans #95. Miał on wyście­ła­ny zapię­tek, waflo­wą pode­szwę, wystę­po­wał w dwóch stonowanych…

Więcej
ModaPolecane

Prezenty pod choinkę dla każdej dziewczyny

Sio­stra, przy­ja­ciół­ka czy dziew­czy­na – jeśli dobrze je zna­my, z pew­no­ścią nie powin­ni­śmy mieć pro­ble­mu z wybo­rem wyma­rzo­ne­go pre­zen­tu gwiazd­ko­we­go. Prze­peł­nio­ne gale­rie han­dlo­we czy rekla­my nie­jed­no­krot­nie mogą przy­pra­wiać o zawrót gło­wy. Wszyst­ko to spra­wia, że…

Więcej
ModaNewsroom

Kolekcja Lady Vans

 Od 1966 r. mar­ka Vans wspie­ra wszyst­kich tych, któ­rzy podą­ża­ją wła­sny­mi ścież­ka­mi. Od zako­rze­nio­ne­go w kul­tu­rze Kali­for­nii sur­fin­gu, poprzez ska­te­bo­ar­ding, aż po muzy­kę i sztu­kę, Vans jest mar­ką dla tych, któ­rzy żyją według eto­su „Off…

Więcej
ModaNewsroom

Vans prezentuje kultowy model Era z motywem tie-dye

Przez dzie­się­cio­le­cia meto­da far­bo­wa­nia tie-dye zdo­bi­ła uli­ce dziel­ni­cy Haight & Ash­bu­ry w San Fran­ci­sco, poja­wia­jąc się na ubra­niach i sta­jąc się naj­go­ręt­szym tren­dem na wio­snę. Vans zade­biu­to­wał z buta­mi w motyw tie-dye w póź­nych latach…

Więcej
ModaNewsroom

Vans Classics w nowej odsłonie – Patchwork Pack

Linia Pat­chwork Pack debiu­tu­je tej wio­sny z trze­ma mode­la­mi butów w sty­li­sty­ce retro. Wyko­rzy­stu­jąc buty jako płót­no, pro­jek­tan­ci Vans na nowo zin­ter­pre­to­wa­li mode­le Era, Sk8-Hi i Clas­sic Slip-On, wyko­rzy­stu­jąc miks skór, tka­nin i zamszo­wych elementów,…

Więcej
ModaNewsroom

Vans świętuje 90. urodziny Myszki Mickey, prawdziwej legendy, listopadową kolekcją kapsułową  

W tym mie­sią­cu Vans zaska­ku­je wszyst­kich fanów, nie­za­leż­nie od wie­ku, spe­cjal­ną edy­cją obu­wia i odzie­ży, powsta­łą z oka­zji 90-tych uro­dzin Mysz­ki Mic­key. Kolek­cja tra­fi do ogól­no­świa­to­wej sprze­da­ży 16 listo­pa­da. Kon­ty­nu­ując suk­ce­sy paź­dzier­ni­ko­wej kolek­cji Vans x…

Więcej
ModaNewsroom

Vans i Marvel łączą siły

Vans i Marvel łączą siły. Two­rzą kul­to­wą kola­bo­ra­cję i kolek­cję „Off The Wall” na cześć super­bo­ha­te­rów z Uni­wer­sum Marve­la. Dzie­ląc się boga­tą tra­dy­cją zako­rze­nio­ną w twór­czej eks­pre­sji i doświad­cze­niu, Vans i Marvel po raz kolejny…

Więcej