Vans świętuje 90. urodziny Myszki Mickey, prawdziwej legendy, listopadową kolekcją kapsułową  

W tym mie­sią­cu Vans zaska­ku­je wszyst­kich fanów, nie­za­leż­nie od wie­ku, spe­cjal­ną edy­cją obu­wia i odzie­ży, powsta­łą z oka­zji 90-tych uro­dzin Mysz­ki Mic­key. Kolek­cja tra­fi do ogól­no­świa­to­wej sprze­da­ży 16 listo­pa­da.

Kon­ty­nu­ując suk­ce­sy paź­dzier­ni­ko­wej kolek­cji Vans x Disney, nowa odsło­na będzie upa­mięt­nia­ła obec­ność Mysz­ki Mic­key na prze­ło­mie dekad. Fla­go­wy model butów Vans, Authen­tic, przed­sta­wia gale­rię ilu­stra­cji z Mysz­ką Mic­key na całej cho­lew­ce, w tym wyjąt­ko­wą inter­pre­ta­cję, przed­sta­wia­ją­cą Mic­key z tor­tem uro­dzi­no­wym. Wkład­ka posia­da eks­klu­zyw­ne logo Vans x Disney wzbo­ga­co­ne ilu­stra­cja­mi. Uzu­peł­nie­niem ofer­ty z oka­zji 90-lecia Mysz­ki Mic­key jest wyjąt­ko­wa koszul­ka z dłu­gim ręka­wem Mic­key Thro­ugh the Deca­des i Joc­key Hat uwy­dat­nia­ją­ca nie­za­po­mnia­ne chwi­le z 90-ciu lat ist­nie­nia Mysz­ki Mic­key. Mło­dzi fani Disney’a mogą świę­to­wać uro­dzi­ny Mic­key, praw­dzi­wej legen­dy, rów­nież z mode­lem butów Authen­tic Ela­stic Lace.

Tego listo­pa­da dołącz do Vans i Disney’a, aby uczcić ist­nie­nie Mysz­ki Mic­key na prze­ło­mie dekad. Spe­cjal­na edy­cja Vans x Disney będzie dostęp­na w skle­pach Vans i onli­ne od 16 listo­pa­da.

#Disney­xVans

#Mic­key­Tru­eOri­gi­nal

#Mickey90

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy