ModaNewsroom

Vans świętuje 90. urodziny Myszki Mickey, prawdziwej legendy, listopadową kolekcją kapsułową  

W tym mie­sią­cu Vans zaska­ku­je wszyst­kich fanów, nie­za­leż­nie od wie­ku, spe­cjal­ną edy­cją obu­wia i odzie­ży, powsta­łą z oka­zji 90-tych uro­dzin Mysz­ki Mic­key. Kolek­cja tra­fi do ogól­no­świa­to­wej sprze­da­ży 16 listo­pa­da.

Kon­ty­nu­ując suk­ce­sy paź­dzier­ni­ko­wej kolek­cji Vans x Disney, nowa odsło­na będzie upa­mięt­nia­ła obec­ność Mysz­ki Mic­key na prze­ło­mie dekad. Fla­go­wy model butów Vans, Authen­tic, przed­sta­wia gale­rię ilu­stra­cji z Mysz­ką Mic­key na całej cho­lew­ce, w tym wyjąt­ko­wą inter­pre­ta­cję, przed­sta­wia­ją­cą Mic­key z tor­tem uro­dzi­no­wym. Wkład­ka posia­da eks­klu­zyw­ne logo Vans x Disney wzbo­ga­co­ne ilu­stra­cja­mi. Uzu­peł­nie­niem ofer­ty z oka­zji 90-lecia Mysz­ki Mic­key jest wyjąt­ko­wa koszul­ka z dłu­gim ręka­wem Mic­key Thro­ugh the Deca­des i Joc­key Hat uwy­dat­nia­ją­ca nie­za­po­mnia­ne chwi­le z 90-ciu lat ist­nie­nia Mysz­ki Mic­key. Mło­dzi fani Disney’a mogą świę­to­wać uro­dzi­ny Mic­key, praw­dzi­wej legen­dy, rów­nież z mode­lem butów Authen­tic Ela­stic Lace.

Tego listo­pa­da dołącz do Vans i Disney’a, aby uczcić ist­nie­nie Mysz­ki Mic­key na prze­ło­mie dekad. Spe­cjal­na edy­cja Vans x Disney będzie dostęp­na w skle­pach Vans i onli­ne od 16 listo­pa­da.

#Disney­xVans

#Mic­key­Tru­eOri­gi­nal

#Mickey90

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Vans prezentuje najnowszą odsłonę ComfyCush Era

Kul­to­wy model Vans – Era z nową tech­no­lo­gią kom­for­tu i „super” wygod­ną pode­szwą. Costa Mesa, CALIF. (2 stycz­nia 2020 r.) – Model Era wpro­wa­dzo­ny przez Vans w 1976 roku pod nazwą #95 dzię­ki chło­pa­kom z…
Więcej
Moda

Vans i nowa kolekcja Mismatch Era

Trud­no o coś bar­dziej kla­sycz­ne­go niż kul­to­we buty Vans Era. Pierw­szy model tego obu­wia został zapro­jek­to­wa­ny przez ska­te­rów w 1976 roku pod nazwą Vans #95. Miał on wyście­ła­ny zapię­tek, waflo­wą pode­szwę, wystę­po­wał w dwóch sto­no­wa­nych…
Więcej
ModaPolecane

Prezenty pod choinkę dla każdej dziewczyny

Sio­stra, przy­ja­ciół­ka czy dziew­czy­na – jeśli dobrze je zna­my, z pew­no­ścią nie powin­ni­śmy mieć pro­ble­mu z wybo­rem wyma­rzo­ne­go pre­zen­tu gwiazd­ko­we­go. Prze­peł­nio­ne gale­rie han­dlo­we czy rekla­my nie­jed­no­krot­nie mogą przy­pra­wiać o zawrót gło­wy. Wszyst­ko to spra­wia, że…
Więcej