ModaNewsroom

Vans prezentuje kultowy model Era z motywem tie-dye

Przez dziesięciolecia metoda farbowania tie-dye zdobiła ulice dzielnicy Haight & Ashbury w San Francisco, pojawiając się na ubraniach i stając się najgorętszym trendem na wiosnę. Vans zadebiutował z butami w motyw tie-dye w późnych latach siedemdziesiątych, a w tym sezonie powraca ze swoim wzorem               w trzyczęściowej mini kolekcji składającej się z modeli Era.

Vans buty, vans era buty model ERA VANS sportowe buty VANS, model ERA

Kolek­cja Vans Tie Dye pre­zen­tu­je świe­że spoj­rze­nie na ten odważ­ny trend, wpro­wa­dza­jąc dru­ki wyko­na­ne meto­dą cyfro­wą wystę­pu­ją­ce w trzech wer­sjach kolo­ry­stycz­nych: czer­wo­nej, żół­tej i zie­lo­nej. Każ­dy ele­ment kul­to­wych butów ska­te­bo­ar­do­wych Vans został ozdo­bio­ny jaskra­wym nadru­kiem i wykoń­czo­ny wzdłuż języ­ka czar­ną lamów­ką, posia­da bia­łe oczka i czar­ny­mi sznu­ro­wa­dła­mi. Kolek­cja Vans Tie Dye będzie dostęp­na w skle­pach Vans i onli­ne w Vans.com/Classics w mar­cu tego roku.

#MyVans

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Vans prezentuje najnowszą odsłonę ComfyCush Era

Kul­to­wy model Vans – Era z nową tech­no­lo­gią kom­for­tu i „super” wygod­ną pode­szwą. Costa Mesa, CALIF. (2 stycz­nia 2020 r.) – Model Era wpro­wa­dzo­ny przez Vans w 1976 roku pod nazwą #95 dzię­ki chło­pa­kom z…
Więcej
Moda

Vans i nowa kolekcja Mismatch Era

Trud­no o coś bar­dziej kla­sycz­ne­go niż kul­to­we buty Vans Era. Pierw­szy model tego obu­wia został zapro­jek­to­wa­ny przez ska­te­rów w 1976 roku pod nazwą Vans #95. Miał on wyście­ła­ny zapię­tek, waflo­wą pode­szwę, wystę­po­wał w dwóch sto­no­wa­nych…
Więcej
ModaPolecane

Prezenty pod choinkę dla każdej dziewczyny

Sio­stra, przy­ja­ciół­ka czy dziew­czy­na – jeśli dobrze je zna­my, z pew­no­ścią nie powin­ni­śmy mieć pro­ble­mu z wybo­rem wyma­rzo­ne­go pre­zen­tu gwiazd­ko­we­go. Prze­peł­nio­ne gale­rie han­dlo­we czy rekla­my nie­jed­no­krot­nie mogą przy­pra­wiać o zawrót gło­wy. Wszyst­ko to spra­wia, że…
Więcej