Kolekcja Lady Vans

 Od 1966 r. marka Vans wspiera wszystkich tych, którzy podążają własnymi ścieżkami. Od zakorzenionego w kulturze Kalifornii surfingu, poprzez skateboarding, aż po muzykę i sztukę, Vans jest marką dla tych, którzy żyją według etosu „Off The Wall”. Celebrując to bogate dziedzictwo powstające z myślą o twórcach, nowa kolekcja butów i ubrań została zainspirowana serią odbitek, grafik i klasycznego logo linii damskiej z lat 80. i 90. – Lady Vans. Kolekcja została opracowana przez grupę projektantów Vans, gdzie każda z osób stworzyła własną grafikę. Fragmenty odbitek zostały wykorzystane jako elementy graficzne znajdujące się na wszystkich elementach kolekcji. Utrzymana w duchu majsterkowania i twórczej ekspresji, zachęca do personalizacji i tworzenia własnych interpretacji asortymentu Lady Vans.

Kolekcja Lady Vans, buty VANS

Kolek­cja Lady Vans

W kolek­cji Lady Vans zna­lazł się ragla­no­wy top z dłu­gim ręka­wem, posia­da­ją­cy na pier­si dużą gra­fi­kę z odbit­ką. Wewnątrz znaj­du­je się gra­fi­ka „cut here”, poka­zu­ją­ca, jak dosto­so­wać, lub przy­ciąć ręka­wy. W kolek­cji zna­lazł się rów­nież swe­ter przy­wo­dzą­cy na myśl blu­zę z lat 90-tych. Gra­fi­ka z odbit­ką Lady Vans ozdo­bi­ła sukien­kę midi, któ­rą moż­na ciąć, wią­zać i dosto­so­wy­wać za pomo­cą napi­su „cut here”. Dopeł­nie­niem kolek­cji ubrań jest kom­bi­ne­zon z łata­mi na ręka­wach i hafto­wa­nym logo na klat­ce pier­sio­wej. Wśród asor­ty­men­tu zna­la­zły się rów­nież t‑shirty z dłu­gim i krót­kim ręka­wem, kurt­ka i akce­so­ria, w tym czap­ka i ple­ca­ki, rów­nież ozdo­bio­ne nadru­ka­mi.

W kolek­cji butów zna­la­zły się mode­le Era i Sk8-Hi, któ­re na całej powierzch­ni ozdo­bio­no odbit­ka­mi i retro gra­fi­ką Vans „Off The Wall”. Model Era wystę­pu­je w trzech wer­sjach kolo­ry­stycz­nych, w tym w ostrym różu i zie­le­ni. Dwa zin­ter­pre­to­wa­ne na nowo mode­le Sk8-Hi uzu­peł­nia­ją asor­ty­ment butów. Zosta­ły wyko­na­ne w kolo­rach czar­nym i różo­wym, nato­miast na bocz­nych stro­nach butów zna­la­zła się kon­tra­stu­ją­ca, zie­lo­na gra­fi­ka. Buty ozda­bia żół­ty pasek znaj­du­ją­cy się na ich bokach.

Kolek­cja Lady Vans zosta­ła zaproj­ke­to­wa­na tak, aby dosto­so­wy­wać się do potrzeb użyt­kow­ni­czek. Asor­ty­ment na któ­ry skła­da­ją się ubra­nia i buty, jest dostęp­ny w skle­pach deta­licz­nych Vans i onli­ne na stro­nie www.vans.eu.

Kolekcja Lady Vans Kolekcja Lady Vans Kolekcja Lady Vans Kolekcja Lady Vans Kolekcja Lady Vans Kolekcja Lady Vans

Foto­graf: Gizel­le Her­nan­dez

Artystka/Modelka: Dia­na Alva­ra­do

Sty­list­ka: Shir­ley Kura­ta

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

 
Komentarze

komen­ta­rzy