ModaPolecane

Prezenty pod choinkę dla każdej dziewczyny

Siostra, przyjaciółka czy dziewczyna – jeśli dobrze je znamy, z pewnością nie powinniśmy mieć problemu z wyborem wymarzonego prezentu gwiazdkowego. Przepełnione galerie handlowe czy reklamy niejednokrotnie mogą przyprawiać o zawrót głowy. Wszystko to sprawia, że zamiast stać się przyjemnością, świąteczne kupowanie prezentów staje się dla nas niezwykle stresujące. Czym tym razem możemy zaskoczyć w tym roku? 

Prezenty pod choinkę dla każdej dziewczyny

Pre­zen­ty pod cho­in­kę dla każ­dej dziew­czy­ny: Jo Malo­ne Lon­don zestaw, jagg. jewels kol­czy­ki, NAGO kasz­mi­ro­wy swe­ter, Inti­mis­si­mi jedwab­na koszu­la, Robo­ty Ręcz­ne swe­ter, Tom Ford bron­zer, Rosa Cha­ins pier­ścio­nek wyko­na­ny ręcz­nie, Cre­amy olej Maru­la, VANS buty, KILIAN Prin­cess Rose De Mai Woda per­fu­mo­wa­na.

Klu­czem zawsze są dobrej jako­ści ubra­nia. Każ­dą przy­ja­ciół­kę, mamę czy dziew­czy­nę z pew­no­ścią ucie­szy dobrej jako­ści dłu­ga, jedwab­na, bia­ła koszu­la, któ­ra spraw­dzi się w każ­dej sty­li­za­cji. Podob­nie jak mięk­ki, kasz­mi­ro­wy swe­ter w cie­płym odcie­niu z domiesz­ką wło­skiej weł­ny, wyko­na­ny w Pol­sce i ide­al­ny na chłod­ne, zimo­we wie­czo­ry. Z naj­pięk­niej­szy swe­trów sły­nie tak­że Pol­ska mar­ka – Robo­ty Ręcz­ne. Wyko­na­ne z weł­ny o gru­bym splo­cie, świet­nie spraw­dza­ją się nie tyl­ko w domo­wym zaci­szu, ale też do ele­ganc­kich płaszczy.

Ponad­cza­so­wy model teni­só­wek Vans każ­da dziew­czy­na powin­na mieć w sza­fie! Przede wszyst­kim wygod­ne – pasu­ją i do spra­nych jean­sów i ele­ganc­kich mary­na­rek. W dodat­ku, nie zna­my dziew­czyn, któ­re nie lubią świec i zapa­chów. Taki pre­zent zawsze będzie trafiony!

Żeby nie było zbyt nud­no i oczy­wi­ście, war­to poku­sić się o świą­tecz­ny zestaw zapa­chów i świec Jo Malo­ne Lon­don z limi­to­wa­nej Kolek­cji Świą­tecz­nej. Zestaw kry­je w sobie dwie świe­ce i dwa znie­wa­la­ją­ce wody per­fu­mo­wa­ne. Prócz tra­dy­cyj­nych per­fum war­to tak­że poku­sić się o te limi­to­wa­ne, np. mar­ki Kilian. Limi­to­wa­na wer­sja zapa­chu Prin­cess – Rose de Mai wyko­rzy­stu­je uzu­peł­nia­ją­cą się siłę zapa­chu dwóch odmian róży, nada­jąc świe­że­go cha­rak­te­ru tej kul­to­wej nucie kwia­to­wej. Bukiet świe­żych róż, zbie­ra­ny ręcz­nie two­rzy zapach nowo­cze­sny, wszech­stron­ny i jest czymś wię­cej niż na pierw­szy rzut oka mogło­by się wyda­wać. Kom­po­zy­cja otwie­ra się nuta­mi pikant­ne­go imbi­ru, któ­ry roz­wi­ja się w mie­szan­kę sil­ne­go zapa­chu róży dama­sceń­skiej z Buł­ga­rii i rose de mai z Gras­se. Któ­ra z nas nie marzy o zdro­wej, lśnią­cej cerze? Nawet, jeże­li nie możesz się taką pochwa­lić, w kil­ka sekund „wycza­ru­jesz” ją za pomo­cą mistrzow­skie­go zesta­wu roz­świe­tla­cza i bron­ze­ra od Toma For­da. Pro­jek­tant rów­nie co w modzie, zna­ny jest ze swo­je­go per­fek­cjo­ni­zmu rów­nież jeśli cho­dzi o kosme­ty­ki. Ten nie­zwy­kły duet kre­mów spra­wią, że odtąd mode­lo­wa­nie i kon­ku­ro­wa­nie sta­nie się ulu­bio­ną czę­ścią maki­ja­żu. W dodat­ku natu­ral­ny efekt gwa­ran­to­wa­ny – czy moż­na chcieć cze­goś wię­cej? Prócz maki­ja­żu waż­nym ele­men­tem dnia każ­dej z nas jest codzien­na pie­lę­gna­cja. Każ­da z nas musi pamię­tać, że z każ­dym dniem nasza skó­ra sta­rze­je się, dla­te­go war­to wypra­co­wać sobie rytu­ały, zapo­bie­ga­jąc zmarszcz­kom i liniom zanim poja­wią się na dobre. I tak nale­ży doce­nić nie­zwy­kle wła­ści­wo­ści olej­ków, szcze­gól­nie prze­ciw­sta­rze­nio­we­go ole­ju Maru­la (Cre­amy), któ­ry dosko­na­le nawil­ża i odży­wia skó­rę, nie pozo­sta­wia­jąc tłu­stej war­stwy. Nada­je się rów­nież do pie­lę­gna­cji skó­ry i wło­sów, ma dzia­ła­nie roz­ja­śnia­ją­ce i rege­ne­ru­ją­ce. Tło­czo­ny na zim­no, nie­ra­fi­no­wa­ny dosko­na­le spraw­dzi się do pie­lę­gna­cji skó­ry z ozna­ka­mi sta­rze­nia się, znisz­czo­nej słoń­cem, odwod­nio­nej, suchej, podraż­nio­nej oraz potrze­bu­ją­cej rege­ne­ra­cji. Biżu­te­ria to coś, co kocha każ­da dziew­czy­na. Nawet naj­mniej­szy dro­biazg zwy­kle potra­fi ucie­szyć bar­dziej, niż nie jeden wiel­ki, wyszu­ka­ny pre­zent. Efek­tow­ne kol­czy­ki na sztyf­cie od pol­skiej mar­ki Jagg. Jewels zain­spi­ro­wa­ne biżu­te­rią vin­ta­ge, wyko­na­ne są ze sre­bra zło­co­ne­go i będą nie­jed­ną ozdo­bą każ­dej, nawet naj­bar­dziej mini­ma­li­stycz­nej sty­li­za­cji. Podob­nie jak pier­ścio­nek Rosa Cha­ins, w cało­ści wyko­na­ny ręcz­nie z żół­te­go zło­ta, imi­tu­ją­cy wiśnię. Deli­kat­ny i nie­po­zor­ny, z pew­no­ścią będzie pięk­na ozdo­bą każ­dej dłoni.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Surowy minimalizm - Rosa - jesień–zima 2021

Mini­ma­li­stycz­na, pol­ska mar­ka biżu­te­rii – Rosa zapre­zen­to­wa­ła swo­je naj­now­sze pro­jek­ty na sezon jesień-zima 2021. Bogac­two sar­dyń­skie­go wybrze­ża, pięk­no natu­ry i zja­wi­sko­we for­my two­rzo­ne przez samą przy­ro­dę – szcze­gól­nie ska­ły rzeź­bio­ne wia­trem i mor­ski­mi fala­mi, niczym…
Więcej
Moda

Rosa Gold Chains - lato 2021

Piasz­czy­sta pla­ża Puer­to Escon­di­do w sło­necz­nym Mek­sy­ku, woda, czar­no – bia­łe, suro­we kadry, a w roli głów­nej Ona – eks­klu­zyw­na, ręcz­nie wyko­na­na biżu­te­ria pol­skiej mar­ki Rosa wspa­nia­le uchwy­co­na w obiek­ty­wie Soni Szó­stak w kam­pa­nii na…
Więcej
Uroda

5 zniewalających zapachów Kilian Paris, które oczarują każdą Mamę

Nostal­gicz­ny, wywa­żo­ny i oso­bi­sty: w ten Dzień Mat­ki poda­ruj swo­jej Mamie luk­su­so­wy zapach  Kilian Paris tyl­ko dla Niej.  Już w tą śro­dę obcho­dzi­my Dzień Mat­ki. I cho­ciaż bukiet kwia­tów czy wspól­ny dzień w SPA jest…
Więcej