ModaNewsroom

Tony Trujillo powraca w wielkim stylu. Przedstawiamy model Vans TNT Advanced Prototype

To już siód­my model butów pro, któ­re gwiaz­da desko­rol­ki, Tony Tru­jil­lo, sygnu­je od 1997 roku dla mar­ki Vans.

Przed­sta­wia­my naj­now­szy model butów Vans stwo­rzo­ny przez słyn­ną iko­nę ska­te­bo­ar­din­gu, Tony’ego Tru­jil­lo. Vans Pro Ska­te z dumą pre­zen­tu­je TNT Advan­ced Pro­to­ty­pe, dostęp­ny na całym­świe­cie już od 14 lip­ca. Pod­kre­śla­ją­cy nie­ustę­pli­wy cha­rak­ter Tony ’ego, model TNT Advan­ced Pro­to­ty­pe to kla­sa sama w sobie. Zapro­jek­to­wa­no go z wyko­rzy­sta­niem wkła­dek Vans Ultra­Cush Lite 3D, z wzmoc­nio­ny­mi cho­lew­ka­mi Dura­cap oraz nowy­mi pode- szwa­mi ze wzo­rem gofra, stwo­rzo­ny­mi w celu zwięk­sze­nia trwa­ło­ści i przy­czep­no­ści oraz zmak­sy­ma­li­zo­wa­nia wra­żeń z jaz­dy na desko­rol­ce.

TNT Advan­ced Pro­to­ty­pe to naj­bar­dziej nowo­cze­sny model butów na desko­rol­kę stwo­rzo­ny dzię­ki meto­dzie wul­ka­ni­za­cji. Został on zapro­jek­to­wa­ny przy uży­ciu wkła­dek z pian­ką o podwój­nej gęsto­ści Vans Ultra­cush Lite 3D, któ­re zapew­nia­ją lek­kość i wygo­dę. Model jest wzbo­ga­co­ny o zacisk na pię­cie zapew­nia­ją­cy wyjąt­ko­wą amor­ty­za­cję, wspar­cie i lep­sze czu­cie deski.

Nowa funk­cjo­nal­na pode­szwa we wzór gofra w mode­lu TNT Advan- ced Pro­to­ty­pe zastą­pi­ła kla­sycz­ną pode­szwę Vans, aby zapew­nić lep­szy kon­takt z pod­ło­żem pod­czas użyt­ko­wa­nia butów. Kon­cen­tru­je się ona na wspól­nych punk­tach naci­sku w przed­niej czę­ści sto­py i na pię­cie, co dodat­ko­wo zwięk­sza trwa­łość i przy­czep­ność. Spe­cjal­nie dla wyma­ga­ją­cych desko­rol­kow­ców fla­go­wy model TNT został wzmoc­nio­ny gumą na bocz­nej i gór­nej czę­ści buta, chro­niąc wraż­li­we, naj­szyb­ciej zuży­wa­ją­ce się obsza­ry. TNT Advan­ced Pro­to­ty­pe dostęp­ny będzie w roz­sze­rzo­nej roz­mia­rów­ce uni­sex US 3,5- 13 (34,5 – 47 EU).

Kolek­cja TNT Advan­ced Pro­to­ty­pe to rów­nież ubra­nia i akce­so­ria, m.in. lek­ka nie­prze­ma­kal­na kurt­ka, long­sle­eve z cha­rak­te­ry­stycz­ną gra­fi­ką ze skrzy­żo­wa­ny­mi topor­ka­mi i kla­sycz­ną czap­kę beanie.

Świę­tu­ją­cy ponad 20 lat pra­cy w teamie Vans Tony Tru­jil­lo to jeden z naj­bar­dziej iko­nicz­nych ska­te­rów wszech cza­sów. Ze sty­lem i agre­sją wpi­sa­ną w swo­je nazwi­sko, Tru­jil­lo poło­żył fun­da­ment pod ska­te­bo­ar­ding tere­no­wy i jest praw­dzi­wym wcie­le­niem hasła „Ska­te and Destroy”.

Na jego nowym fla­go­wym mode­lu znaj­du­je się odważ­ny napis: “Do it your way, and never com­pro­mi­se.”

Fla­go­wy model Vans TNT Advan­ced Pro­to­ty­pe dostęp­ny będzie w całej Euro­pie w roz­sze­rzo­nej roz­mia­rów­ce uni­sex US 3.5–13 (34,5 – 47 EU) od sobo­ty, 14 lip­ca.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Vans prezentuje najnowszą odsłonę ComfyCush Era

Kul­to­wy model Vans – Era z nową tech­no­lo­gią kom­for­tu i „super” wygod­ną pode­szwą. Costa Mesa, CALIF. (2 stycz­nia 2020 r.) – Model Era wpro­wa­dzo­ny przez Vans w 1976 roku pod nazwą #95 dzię­ki chło­pa­kom z…
Więcej
Moda

Vans i nowa kolekcja Mismatch Era

Trud­no o coś bar­dziej kla­sycz­ne­go niż kul­to­we buty Vans Era. Pierw­szy model tego obu­wia został zapro­jek­to­wa­ny przez ska­te­rów w 1976 roku pod nazwą Vans #95. Miał on wyście­ła­ny zapię­tek, waflo­wą pode­szwę, wystę­po­wał w dwóch sto­no­wa­nych…
Więcej
ModaPolecane

Prezenty pod choinkę dla każdej dziewczyny

Sio­stra, przy­ja­ciół­ka czy dziew­czy­na – jeśli dobrze je zna­my, z pew­no­ścią nie powin­ni­śmy mieć pro­ble­mu z wybo­rem wyma­rzo­ne­go pre­zen­tu gwiazd­ko­we­go. Prze­peł­nio­ne gale­rie han­dlo­we czy rekla­my nie­jed­no­krot­nie mogą przy­pra­wiać o zawrót gło­wy. Wszyst­ko to spra­wia, że…
Więcej