ModaNewsroom

Vans i Marvel łączą siły

Vans i Marvel łączą siły. Two­rzą kul­to­wą kola­bo­ra­cję i kolek­cję „Off The Wall” na cześć super­bo­ha­te­rów z Uni­wer­sum Marvela.

Dzie­ląc się boga­tą tra­dy­cją zako­rze­nio­ną w twórczej eks­pre­sji i doświad­cze­niu, Vans i Marvel po raz kolej­ny łączą siły, cze­go efek­tem jest ich naj­szer­sza jak do tej pory linia pro­duk­tów. Cele­bru­jąc kolek­cję „Off The Wall” na cześć super­bo­ha­terów z Uni­wer­sum Marve­la, Vans wypusz­cza sze­ro­ką gamę obu­wia, odzie­ży i akce­so­riów z gwiaz­dor­ską listą kul­to­wych posta­ci, w tym z gru­pą Aven­gers, Czar­ną Pan­terą, Dead­po­olem, Iron Manem, Hul­kiem i wie­lo­ma inny­mi! Kolek­cja Vans x Marvel to epic­ka kola­bo­ra­cja, na któ­rą skła­da się ponad 70 pro­duk­tów dla fanów w każ­dym wieku.

 Na cze­le linii mamy kil­ka mode­li butów inspi­ro­wa­nych Aven­ger­sa­mi. Jest wśród nich Old Sko­ol, odda­ją­cy hołd całe­mu skła­do­wi super­bo­ha­te­rów. Uni­kal­na kolo­ry­sty­ka buta sym­bo­li­zu­je klu­czo­wych członków teamu; jaskra­wo­nie­bie­ski czu­bek buta i napię­tek przed­sta­wia­ją­cy gra­ficz­ną tar­czę sta­no­wią ukłon w stro­nę Kapi­ta­na Ame­ry­ki, pod­czas gdy język butów został prze­pro­jek­to­wa­ny tak, by naśla­do­wać zaawan­so­wa­ną tech­no­lo­gicz­nie zbro­ję Iron Mana. Wykoń­cze­nie sta­no­wi srebr­ne skórza­ne skrzy­dło na pasku bocz­nym, które jest sty­lo­wym nawią­za­niem do wszech­moc­ne­go Tho­ra i pode­szwa w jaskra­wym kolo­rze, która jest cha­rak­te­ry­stycz­na dla barw Hul­ka – zie­le­ni i fio­le­tu. Model Authen­tic pre­zen­tu­je sub­tel­niej­szą este­ty­kę, uka­zu­jąc wize­run­ki pozo­sta­łych super­bo­ha­terów Marvela, takich jak Czar­na Pan­te­ra, Czar­na Wdo­wa i Spi­der-Man, w for­mie nadru­ków skła­da­ją­cych się na wzór, który pasu­je również do wybra­nych męskich koszu­lek, cza­pek, san­da­łów i skar­pet, a tak­że spe­cjal­ny zestaw ubrań w motyw sza­chow­ni­cy dla kobiet.

Czar­na Pan­te­ra, Hulk i Spi­der-Man zosta­li uka­za­ni ponow­nie w spe­cjal­nie dedy­ko­wa­nej dla nich kolek­cji kap­su­ło­wej. Sty­li­zo­wa­ny za pomo­cą wytrzy­małego rip­sto­pu, przy­po­mi­na­ją­cych szpo­ny ele­men­tów i wytła­cza­nych wzo­rów, model Sk8-Hi Czar­na Pan­te­ra nawią­zu­je do kostiu­mu króla T’Chal­li, któ­ry wyko­na­ny był z vibra­nium. Czar­na Pan­te­ra poja­wia się rów­nież na koszul­ce z krótkim ręka­wem i kurt­ce Tor­rey łącząc kla­sycz­ny komiks z gra­fi­ka­mi Vans w sty­lu vin­ta­ge. Model Slip-On pre­zen­tu­je nie­sa­mo­wi­tą siłę Hul­ka, z jego sto­pa­mi prze­dzie­ra­ją­cy­mi się przez wzór szachownicy.Fani Hul­ka mogą cie­szyć się moż­li­wo­ścią zbu­do­wa­nia nie­sa­mo­wi­te­go total look’u, gdyż kolek­cja zawie­ra dedy­ko­wa­ną posta­ci czap­kę, koszul­kę i skar­pet­ki, nato­miast wize­ru­nek She Hulk debiu­tu­je na koszul­ce z krótkim ręka­wem. Nad­ludz­kie zdol­ności Spi­der-Mana są uka­za­ne na całej powierzch­ni kla­sycz­ne­go mode­lu Slip-On i klap­kach, pod­czas gdy moty­wy paję­czej sie­ci i bar­wy super­bo­ha­te­ra poja­wia­ją się w linii męskiej, dam­skiej i dzie­cię­cej oraz na akce­so­riach.Venom, jako uoso­bie­nie złych mocy, kontr­uje jaskra­wym bar­wom Spi­der-Mana a dedy­ko­wa­ne mu ubra­nia łatwo roz­po­znać po małych, ale zło­wro­go wyglą­da­ją­cych ele­mentach, które przed­sta­wia­ją groźny uśmiech Super Łaj­da­ka. Dead­po­ol zaska­ku­je spe­cjal­ną kolo­ry­sty­ką mode­lu Sk8-Hi. Deta­le na wytrzy­ma­łej czar­no-czer­wo­nej skórze inspi­ro­wa­ne są zbro­ją Dead­po­ola, w któ­rą wbu­do­wa­na jest broń taka jak mie­cze czy gwiaz­dy nin­ja, zapew­nia­ją­ce dodat­ko­wą ochro­nę przed wrogami.

Pro­duk­ty poświę­co­ne kobie­tom z Uni­ver­sum Marve­la odzna­cza­ją się wła­sną ulep­szo­ny­mi mate­ria­ła­mi, nie­ty­po­wy­mi wzo­ra­mi i cha­rak­te­ry­stycz­ną kolo­ry­sty­ką. Kla­sycz­ny model Slip-On ze zgrabną cho­lew­ką z nylo­nu i pode­szwą w czar­nym kolo­rze jest hoł­dem dla Czar­nej Wdo­wy, nawią­zu­jąc do jej kostiu­mu. Gumo­we logo Czar­nej Wdo­wy jest zazna­czo­ne czer­wo­nym kon­tu­rem, aby sub­tel­ny kon­trast i bocz­ne pane­le z woj­sko­we­go płót­na nadały osta­tecz­ny szlif temu tajem­ni­cze­mu pro­jek­to­wi. Boha­ter­skie bar­wy Kapi­tan Marvel doda­ją mode­lo­wi Sk8-Hi mocy, dzię­ki czer­wo­ne­mu zamszo­wi i nie­bie­skie­mu płót­nu, pod­czas gdy zło­ty kolor pokry­wa bocz­ny pasek i akcen­tu­je napię­tek z wycię­tą ośmio­ra­mien­ną gwiaz­dą, uko­cha­nym her­bem Kapi­tan Marvel. Kapi­tan Marvel debiu­tu­je w stro­jach dzie­cię­cych na blu­zie, koszul­ce i koszul­ce z wła­snym logo “Off The Wall”; kolo­ry i iko­no­gra­fia jej uni­for­mu sta­no­wi­ły inspi­ra­cję dla zupeł­nie nowe­go ple­ca­ka i skar­pe­tek Kobie­ty z Uni­wer­sum Marvela łączą siły w spe­cjal­nej, sku­pio­nej na gra­fi­kach kolek­cji kap­su­ło­wej, w której skład wcho­dzą model Authen­tic, oraz dam­skie ubra­nia i dodat­ki. Wyko­rzy­sta­ny na nich dyna­micz­ny nadruk przed­sta­wia nie­za­po­mnia­ne boha­ter­ki, takie jak Medu­sa, Scar­let Witch, Storm i wie­le innych! 

Rów­nież dzie­ci nie zosta­ły pomi­nię­te w tej kolek­cji. Głów­ne pro­duk­ty dzie­cię­ce­go asor­ty­men­tu obej­mu­ją buty, w tym Sk8-Hi Zip ze  Spi­der-Manem, Authen­tic z super­bo­ha­ter­ka­mi Marve­la i kla­sycz­ne Slip-On przed­sta­wia­ją­ce małe­go Gro­ota na kul­to­wym moty­wie sza­chow­ni­cy Vansa.

Kolek­cja Vans x Marvel będzie dostęp­na w wybra­nych skle­pach Vans na całym świe­cie od 8 czerwca.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

Vans prezentuje najnowszą odsłonę ComfyCush Era

Kul­to­wy model Vans – Era z nową tech­no­lo­gią kom­for­tu i „super” wygod­ną pode­szwą. Costa Mesa, CALIF. (2 stycz­nia 2020 r.) – Model Era wpro­wa­dzo­ny przez Vans w 1976 roku pod nazwą #95 dzię­ki chło­pa­kom z…
Więcej
Moda

Vans i nowa kolekcja Mismatch Era

Trud­no o coś bar­dziej kla­sycz­ne­go niż kul­to­we buty Vans Era. Pierw­szy model tego obu­wia został zapro­jek­to­wa­ny przez ska­te­rów w 1976 roku pod nazwą Vans #95. Miał on wyście­ła­ny zapię­tek, waflo­wą pode­szwę, wystę­po­wał w dwóch stonowanych…
Więcej
ModaPolecane

Prezenty pod choinkę dla każdej dziewczyny

Sio­stra, przy­ja­ciół­ka czy dziew­czy­na – jeśli dobrze je zna­my, z pew­no­ścią nie powin­ni­śmy mieć pro­ble­mu z wybo­rem wyma­rzo­ne­go pre­zen­tu gwiazd­ko­we­go. Prze­peł­nio­ne gale­rie han­dlo­we czy rekla­my nie­jed­no­krot­nie mogą przy­pra­wiać o zawrót gło­wy. Wszyst­ko to spra­wia, że…
Więcej