Vans Classics w nowej odsłonie – Patchwork Pack

Linia Patchwork Pack debiutuje tej wiosny z trzema modelami butów w stylistyce retro. Wykorzystując buty jako płótno, projektanci Vans na nowo zinterpretowali modele Era, Sk8-Hi i Classic Slip-On, wykorzystując miks skór, tkanin i zamszowych elementów, co zaowocowało linią rodem z lat 70.

 

Vans Classics w nowej odsłonie – Patchwork Pack

War­stwo­wa kon­struk­cja mode­lu Vans Era to sze­reg kom­bi­na­cji mate­ria­łów dają­cych wra­że­nie głę­bi dzię­ki dodat­ko­wym skó­rza­nym apli­ka­cjom umiesz­czo­nym na skła­da­ją­cych się z tka­ni­ny i zamszu cho­lew­kach. Lewy i pra­wy but wystę­pu­ją w róż­nią­cej się od sie­bie kom­bi­na­cji kolo­ry­stycz­nej, co spra­wia, że kul­to­we buty ska­te­bo­ar­do­we Vans są jesz­cze bar­dziej wyjąt­ko­we. Inspi­ra­cja sty­lem retro znaj­du­je kon­ty­nu­ację w mode­lu Vans Sk8-Hi z kon­tra­stu­ją­cą zamszo­wo-płó­cien­ną cho­lew­ką z apli­ka­cja­mi na każ­dym z butów. Uzu­peł­nie­niem trzy­czę­ścio­wej linii jest model Clas­sic Slip-On, któ­re­go cho­lew­ka to praw­dzi­wy miks kolo­rów i fak­tur.

Vans Classics w nowej odsłonie – Patchwork Pack Vans Classics w nowej odsłonie – Patchwork Pack

Linia Vans Pat­chwork Pack jest już dostęp­na onli­ne na Vans.eu i w skle­pach Vans na całym świe­cie.

#MyVans

 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy