ModaNewsroom

Vans Classics w nowej odsłonie – Patchwork Pack

Linia Patchwork Pack debiutuje tej wiosny z trzema modelami butów w stylistyce retro. Wykorzystując buty jako płótno, projektanci Vans na nowo zinterpretowali modele Era, Sk8-Hi i Classic Slip-On, wykorzystując miks skór, tkanin i zamszowych elementów, co zaowocowało linią rodem z lat 70.

 

Vans Classics w nowej odsłonie – Patchwork Pack

War­stwo­wa kon­struk­cja mode­lu Vans Era to sze­reg kom­bi­na­cji mate­ria­łów dają­cych wra­że­nie głę­bi dzię­ki dodat­ko­wym skó­rza­nym apli­ka­cjom umiesz­czo­nym na skła­da­ją­cych się z tka­ni­ny i zamszu cho­lew­kach. Lewy i pra­wy but wystę­pu­ją w róż­nią­cej się od sie­bie kom­bi­na­cji kolo­ry­stycz­nej, co spra­wia, że kul­to­we buty ska­te­bo­ar­do­we Vans są jesz­cze bar­dziej wyjąt­ko­we. Inspi­ra­cja sty­lem retro znaj­du­je kon­ty­nu­ację w mode­lu Vans Sk8-Hi z kon­tra­stu­ją­cą zamszo­wo-płó­cien­ną cho­lew­ką z apli­ka­cja­mi na każ­dym z butów. Uzu­peł­nie­niem trzy­czę­ścio­wej linii jest model Clas­sic Slip-On, któ­re­go cho­lew­ka to praw­dzi­wy miks kolo­rów i fak­tur.

Vans Classics w nowej odsłonie – Patchwork Pack Vans Classics w nowej odsłonie – Patchwork Pack

Linia Vans Pat­chwork Pack jest już dostęp­na onli­ne na Vans.eu i w skle­pach Vans na całym świe­cie.

#MyVans

 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Vans prezentuje najnowszą odsłonę ComfyCush Era

Kul­to­wy model Vans – Era z nową tech­no­lo­gią kom­for­tu i „super” wygod­ną pode­szwą. Costa Mesa, CALIF. (2 stycz­nia 2020 r.) – Model Era wpro­wa­dzo­ny przez Vans w 1976 roku pod nazwą #95 dzię­ki chło­pa­kom z…
Więcej
Moda

Vans i nowa kolekcja Mismatch Era

Trud­no o coś bar­dziej kla­sycz­ne­go niż kul­to­we buty Vans Era. Pierw­szy model tego obu­wia został zapro­jek­to­wa­ny przez ska­te­rów w 1976 roku pod nazwą Vans #95. Miał on wyście­ła­ny zapię­tek, waflo­wą pode­szwę, wystę­po­wał w dwóch sto­no­wa­nych…
Więcej
ModaPolecane

Prezenty pod choinkę dla każdej dziewczyny

Sio­stra, przy­ja­ciół­ka czy dziew­czy­na – jeśli dobrze je zna­my, z pew­no­ścią nie powin­ni­śmy mieć pro­ble­mu z wybo­rem wyma­rzo­ne­go pre­zen­tu gwiazd­ko­we­go. Prze­peł­nio­ne gale­rie han­dlo­we czy rekla­my nie­jed­no­krot­nie mogą przy­pra­wiać o zawrót gło­wy. Wszyst­ko to spra­wia, że…
Więcej