Moda

Vans i nowa kolekcja Mismatch Era

Trudno o coś bardziej klasycznego niż kultowe buty Vans Era. Pierwszy model tego obuwia został zaprojektowany przez skaterów w 1976 roku pod nazwą Vans #95. Miał on wyściełany zapiętek, waflową podeszwę, występował w dwóch stonowanych kolorach i zapewniał upragnioną funkcjonalność podczas jazdy na deskorolce, zachowując jednocześnie styl. W przypadku zniszczenia któregoś z butów ze swojej pary skaterzy z Dogtown mogli udać się do jednego ze sklepów Vans, by wymienić but na inny, o dowolnym kolorze – tym samym posiadali dwa różne modele Vans Era. W ten sposób nieświadomie zapoczątkowali nowy styl, który mógł zaistnieć tylko w kulturze deskorolkowej. Inspirując się tą historią, Vans i nowa kolekcja Mismatch Era odda tej wiosny hołd swojemu klasykowi jego uwspółcześnioną odsłoną.  

Vans z nową kolekcją Mismatch Era składa hołd początkom marki

 

Dzię­ki uni­wer­sal­nej struk­tu­rze i wyjąt­ko­we­mu zesta­wie­niu mate­ria­łów, Era jest dziś ulu­bio­nym butem ska­te­rów, sur­fe­rów oraz kre­atyw­nych głów na całym świe­cie. Umoż­li­wia­jąc dowol­ne zesta­wia­nie ze sobą lewe­go i pra­we­go buta z linii Clas­sics, Vans prze­no­si nas do wcze­snych lat swo­je­go rodzin­ne­go biz­ne­su. Era prze­wo­dzi nowej kolek­cji jako but, któ­ry pier­wot­nie zaini­cjo­wał ten trend. Lewy but został wyko­na­ny z połą­cze­nia mate­ria­łów w kolo­rach moro i nie­bie­skim, nato­miast pra­wy – w kolo­rze różo­wym z nadru­kiem zebry. W linii Mismatch znaj­dzie się rów­nież kla­sycz­ny model Slip-On, wpi­su­ją­cy się w ten trend nie­co sub­tel­niej oraz model Sty­le 36 z kon­tra­stu­ją­cy­mi sznu­rów­ka­mi i kul­to­wym paskiem Side­stri­pe po bokach.

vans kolekcja Mismatchvans kolekcja Mismatch

Kolek­cja Mismatch będzie dostęp­na w skle­pie inter­ne­to­wym Vans.com/Classics oraz wybra­nych skle­pach sta­cjo­nar­nych Vans już od stycz­nia. 

Infor­ma­cje o Vans

Vans®, mar­ka VF Cor­po­ra­tion (NYSE: VFC), pro­po­nu­je ory­gi­nal­ne obu­wie, odzież i akce­so­ria, two­rzo­ne z myślą o spor­tach akcji. Kolek­cje Vans Authen­tic  są sprze­da­wa­ne w 84 kra­jach na całym świ­cie za pośred­nic­twem sie­ci filii, dys­try­bu­to­rów oraz mię­dzy­na­ro­do­wych biur. Vans posia­da ponad 2000 punk­tów sprze­da­ży deta­licz­nej na całym świe­cie, obej­mu­ją­cych wła­sne skle­py, punk­ty dzia­ła­ją­ce w opar­ciu o kon­ce­sję oraz współ­pra­cę part­ner­ską. Mar­ka Vans pro­mu­je kre­atyw­ną auto­ek­spre­sję w kul­tu­rze mło­dzie­żo­wej poprzez sport, sztu­kę, muzy­kę i kul­tu­rę stre­eto­wą. Mar­ka posia­da pro­gre­syw­ne plat­for­my takie jak Vans Park Series, Vans Tri­ple Crown of Sur­fing, Vans Pool Par­ty, Vans Custom Cul­tu­re oraz mię­dzy­na­ro­do­we cen­trum kul­tu­ry i muzy­ki Vans: House of Vans.

Vans, “Off The Wall” Sin­ce ’66

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Vans prezentuje najnowszą odsłonę ComfyCush Era

Kul­to­wy model Vans – Era z nową tech­no­lo­gią kom­for­tu i „super” wygod­ną pode­szwą. Costa Mesa, CALIF. (2 stycz­nia 2020 r.) – Model Era wpro­wa­dzo­ny przez Vans w 1976 roku pod nazwą #95 dzię­ki chło­pa­kom z…
Więcej
ModaPolecane

Prezenty pod choinkę dla każdej dziewczyny

Sio­stra, przy­ja­ciół­ka czy dziew­czy­na – jeśli dobrze je zna­my, z pew­no­ścią nie powin­ni­śmy mieć pro­ble­mu z wybo­rem wyma­rzo­ne­go pre­zen­tu gwiazd­ko­we­go. Prze­peł­nio­ne gale­rie han­dlo­we czy rekla­my nie­jed­no­krot­nie mogą przy­pra­wiać o zawrót gło­wy. Wszyst­ko to spra­wia, że…
Więcej
ModaNewsroom

Kolekcja Lady Vans

 Od 1966 r. mar­ka Vans wspie­ra wszyst­kich tych, któ­rzy podą­ża­ją wła­sny­mi ścież­ka­mi. Od zako­rze­nio­ne­go w kul­tu­rze Kali­for­nii sur­fin­gu, poprzez ska­te­bo­ar­ding, aż po muzy­kę i sztu­kę, Vans jest mar­ką dla tych, któ­rzy żyją według eto­su „Off…
Więcej