KsiążkiKultura

Książki, które Cię zainspirują

Sty­czeń jest mie­sią­cem posta­no­wień. Dla wie­lu z nas nowa deka­da ozna­cza bowiem szan­sę na wyzna­cze­nie i osią­gnię­cie spek­ta­ku­lar­nych celów. I cho­ciaż bar­dziej sku­pia­my się na fizjo­lo­gii niż na naszej psy­chi­ce, w 2020 roku waż­ne, by…

Więcej
KsiążkiKultura

Książki, które warto przeczytać

Chłod­ne zimo­we wie­czo­ry spra­wia­ją, że w poszu­ki­wa­niu histo­rii któ­re poru­sza­ją, a jed­no­cze­śnie intry­gu­ją i cie­ka­wią, czę­ściej się­ga­my po książ­ki. To chwi­le, kie­dy może­my być sam na sam ze sobą oraz wła­sny­mi myśla­mi – na chwi­lę zapominamy…

Więcej
KsiążkiKultura

Książki, które musisz przeczytać w 2019

Uczą, bawią, wzru­sza­ją i roz­wi­ja­ją – książ­ki. A gdy­by tak w Nowym Roku posta­no­wić, że będzie­my czy­tać ich wię­cej? We współ­cze­snym świe­cie, w dobie social mediów i Inter­ne­tu zapo­mi­na­my o pięk­nie i rado­ści, jakie daje…

Więcej
KsiążkiKultura

Książki - wybór redakcji VERS-24

Redak­cja VERS-24 uwiel­bia czy­tać. Dla­te­go regu­lar­nie pre­zen­tu­je­my Wam naj­lep­sze pozy­cje książ­ko­we, po któ­re war­to się­gnąć. Sprawdź, co wybra­li­śmy tym razem!  I cóż, że o Szwecji/ Nata­lia Koła­czek Co to jest „syn­drom Bul­ler­byn”? Jak doga­dać się z małomównym…

Więcej
KsiążkiKultura

Ciekawe książki na weekend cz.2

Oto książ­ko­we pro­po­zy­cje od redak­cji VERS-24 na zbli­ża­ją­cą się wio­snę. To ide­al­ny czas by zre­lak­so­wać się z dobrą książ­ką i kub­kiem kawy w ręku. Poznaj nasze pro­po­zy­cje:  “Sekret­ne życie arab­skich kobiet” Kathe­ri­ne Zoepf – Katherine…

Więcej
Styl życia

Ciekawe książki na weekend

Choć wie­czo­ry sta­ją się już coraz krót­sze, zimo­wa aura nadal nas nie opusz­cza. To ostat­ni tak dobry moment by bez pamię­ci dać się pochło­nąć wyjąt­ko­wej książ­ce. Poni­żej 4 pro­po­zy­cje war­te Two­jej uwa­gi, od VERS-24. „Mat­ka…

Więcej
KsiążkiKultura

Książki, które umilą jesienne wieczory

Krót­kie dni i dłu­gie, ponu­re wie­czo­ry, deszcz za oknem, pierw­sze przy­mroz­ki… Jesien­na aura zazwy­czaj nie zachę­ca do wycho­dze­nia z domu. To czas, kie­dy popo­łu­dnia i wie­czo­ry chęt­niej spę­dza­my pod cie­płym kocem, z kub­kiem paru­ją­cej herbaty…

Więcej
KsiążkiKultura

Wakacyjny niezbędnik­ zakupy Last ­Minute

Jesz­cze dosłow­nie chwi­la, a zacznie­my pla­no­wać waka­cyj­ny urlop. A pew­nie i tak od jakie­goś cza­su myśli­my już o bez­tro­skim wyle­gi­wa­niu się na pla­ży, siel­skich wie­czo­rach nad jezio­rem czy aktyw­nych, gór­skich wspi­nacz­kach. Zanim wybie­rze­cie się na…

Więcej
KsiążkiKultura

Vers-24 poleca: książki na długi weekend majowy

Pierw­szy week­end maja, czy­li popu­lar­nie zwa­na “majów­ka” to czas, kie­dy mamy wię­cej wol­nych chwil dla sie­bie. Nie ma lep­sze­go spo­so­bu na relaks w pierw­szych cie­płych pro­mie­niach słoń­ca, niż lek­tu­ra cie­ka­wej książ­ki. Zobacz­cie nasz prze­gląd, by dowie­dzieć się, któ­rym z nich war­to poświę­cić uwagę.

Więcej
Książki

Vers-24 czyta, czyli krótko o tym co czytamy...

Wie­czo­ry są coraz dłuż­sze, na zewnątrz jest coraz zim­niej… Nad­szedł czas kie­dy naj­chęt­niej się­ga­my po książ­ki. Kie­dy za oknem sypie pierw­szy śnieg, nie ma nic przy­jem­niej­sze­go niż dobra lek­tu­ra przy palą­cym się komin­ku. Jeże­li poszukujecie…

Więcej
KsiążkiKultura

Książki, które trzeba znać (i przeczytać)

Czę­sto skar­ży­my się, że mamy mało cza­su na czy­ta­nie ksią­żek. W ubie­głym roku aż 58% Pola­ków nie prze­czy­ta­ło ani jed­nej książ­ki. Są jed­nak takie publi­ka­cje, któ­re war­to, a nawet trze­ba prze­czy­tać. Nasza redak­cja wybra­ła dla…

Więcej
Dzieci

Co warto czytać dzieciom? cz. I

Do tego, że war­to czy­tać dzie­ciom nie trze­ba niko­go prze­ko­ny­wać. Świat przed­sta­wio­ny w lite­ra­tu­rze dzie­cię­cej roz­wi­ja wyobraź­nię malu­cha, kształ­tu­je jego nawy­ki i uczy popraw­nych wzo­rów zacho­wa­nia. Kształ­tu­je tak­że emo­cje – licz­ne przy­go­dy boha­te­rów wywo­łu­ją na twa­rzy dziec­ka cały wachlarz emo­cji, od rado­ści i uśmie­chu, po wzru­sze­nie i smu­tek. Spe­cjal­nie dla Was przy­go­to­wa­li­śmy kil­ka pro­po­zy­cji ksią­że­czek, któ­re ze wzglę­du na swo­ją treść i świet­ne ilu­stra­cje, zasłu­gu­ją na uwa­gę. W pierw­szej czę­ści sku­pi­my się na pol­skich publi­ka­cjach odpo­wied­nich dla dzie­ci w wie­ku od 2 do 4 lat.

Więcej